22 februari 2024 – Recht op onderwijs van jongeren in jeugdhulp

De laatste vraag om uitleg van deze commissievergadering dan. Emine Gül Isci stelde die naar aanleiding van een nieuwe onderwijsmaatregel voor jongeren in een voorziening “Veilig Verblijf” of in het Vlaams detentiecentrum. Maar er waren nog andere relevante elementen voor deze vraag om uitleg:

  • de zgn. DMOB-subsidie (Dienst Met OnderwijsBehoeften), die aan bod kwam bij een vraag om uitleg van Steve Vandenberghe op 23 september 2023, waarop deze vraag van vragensteller Ischi rechtstreeks aansloot;
  • hangend decretaal werk in het kader van ontwerp van Onderwijsdecreet XXXIV (met amendementen: amendement 1 en 13), dat net de dag ná deze commissievergadering opnieuw op de agenda van de Vlaamse regering kwam voor definitieve goedkeuring.

Waarom was er een verschillende (financiële) aanpak tussen jongeren in Veilig Verblijf c.q. het Vlaams detentiecentrum en jongeren in diverse andere situaties waardoor ze niet ‘gewoon’ naar school konden? En wat was de stand van zaken met onderwijs voor jongeren in de zgn. gemeenschapsinstellingen, waarover minister Weyts bij de vermelde vraag van Steve Vandenberghe al geantwoord had dat de gemeenschapsinstellingen een eigen school zouden krijgen?

Minister Weyts pareerde de kritische houding van de vragensteller met de mededeling dat hij er toch in geslaagd was, anders dan de partij van Ischi in het verleden, om stappen vooruit te zetten. Hij deed dat trouwens in eerste instantie met een sportmetafoor (uit het voetbal namelijk; de onderwijsminister is ook minister van Sport, ook van Dierenwelzijn, maar dat speelde in dezen niet), waarmee hij ook nog even alludeerde op de (nieuwe) naam van Ischi’s partij, maar dat terzijde. De minister overliep de positieve stappen (later ook nog aangevuld met enkele sprekende financiële cijfers m.b.t. Veilig Verblijf) van deze Vlaamse regering in dit verband conform het rapport van IDEA Consult over de evaluatie van het onderwijsaanbod voor zieke leerlingen, dat ook al vermeld was bij de eerdere vraag van Vandenberghe (N.B. Ik moet trouwens mijn eigen vermeende onwetendheid van dat rapport bij de hoorzitting van 7 december 2023 hier terugnemen, want ik had er dus op 23 september van dat jaar al wél over gehoord, maar ik wist het gewoon niet meer; dat kan gebeuren op mijn leeftijd, mea culpa). Optimaal was een en ander niet, zo erkende de minister, maar toch al beter dan het was. Het decretale kader voor onderwijs in de gemeenschapsinstellingen zou nog weldra volgen.

Maar volgens vragensteller Ischi antwoordde de minister niet op haar (detail)vragen, waaruit ze een m.i. nogal verregaande conclusie trok over “de controlefunctie van het Parlement naast zich neerleggen”. Maar bovenal bleef ze het onbegrijpelijk vinden “dat er voor jongeren die zijn opgenomen in gemeenschapsinstellingen na jaren eindelijk een oplossing wordt gevonden, maar dat er voor jongeren in een voorziening Veilig Verblijf en in het Vlaams detentiecentrum wordt verwezen naar (slechts) TOAH.”

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio