22 april 2021 – Toekomst van jongeren in centra leren en werken

Beste lezer, mag ik om te beginnen hier alvast verwijzen naar de bespreking in de Onderwijscommissie van 25 maart 2021, die zelf ook al enkele referenties bevatte naar eerdere vragen over hetzelfde onderwerp? Wat was er nieuw nu? Ik probeer een en ander samen te vatten. Het probleem was bekend: van het huidige leerlingenpubliek in Leren & werken paste een bepaald deel niet in duaal leren, noch in de zgn. aanloopfase. En dat probleem werd erkend door de onderwijspartners in de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), maar ook door de sociale partners in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en het Vlaams Partnerschap Duaal Leren, aldus vragensteller Vandromme. Intussen bleek het voorontwerp van onderwijsdecreet XXXI (Vlaamse regering, 2 april 2021) geen soelaas te brengen in de zaak. En ook de brief van de ministers Crevits en Weyts aan het Vlaams Partnerschap Duaal Leren als reactie op diens eerdere advies in dit verband leverde veel ongerustheid op, onder andere over de kwalificatiemogelijkheden in de aanloopfase. Hoe ging minister Weyts tegemoetkomen aan de diverse geschetste problemen?

Hij ging terug naar het vorige genummerde Onderwijsdecreet XXX: de kwestie van het voltijdse engagement stond daarin en werd nu gewoon uitgevoerd, maar was eigenlijk al vanaf het begin in 2008 aan de orde. Ook in duaal leren werd dat punt al heel wat scherper gesteld. Over het precieze hoe daarvan (samen met de centra) volgend schooljaar werd nu nagedacht door de onderwijsadministratie en de pedagogische begeleidingsdiensten. De minister apprecieerde ten slotte de inbreng van de verschillende adviesgremia en trachtte te streven naar een gedragen, gezamenlijke visie. Hij was hoopvol.

Vragensteller Vandromme ging door op de timing en de financiering ter zake en met nog meer detail op de kwestie van de kwalificatiemogelijkheden in de aanloopfase. Ze putte daarbij ook positieve argumentatie uit de Onderwijsspiegel. Interveniënt Koen Daniëls herhaalde daarop nogmaals zijn kijk op de zaak die we bij de diverse eerdere gelegenheden ook al gehoord hadden.

Tot slot preciseerde minister Weyts nog kort de inschrijvings- en de kwalificatiekwestie (gekoppeld aan een civiel effect) in de aanloopfase. Vragensteller Vandromme zag toch wel wat lichtpuntjes en hoopte op snelle duidelijkheid over de diverse aspecten. De meest kwetsbare leerlingen verdienden inderdaad onze aandacht.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio