2 juni 2022 – Cultuureducatie in onderwijs

Zelf had ik weet van een ontwerp van conceptnota over cultuureducatie van Groen waaraan gewerkt werd, maar die leek me nog niet ingediend te zijn in het Vlaams Parlement. In afwachting daarvan deze vraag om uitleg van Elisabeth Meuleman die ook voorzitter is van de Commissie Cultuur. De bottom line van haar betoog (het thema was typisch “bipolair”, wat de betrokken beleidsdomeinen betrof: Cultuur en Onderwijs) was dat de culturele organisaties die in dezen heel wat nuttig werk verrichtten voor leerlingen onder druk stonden in hun voortbestaan: een verlies van werkingssubsidies dreigde. Zou minister Weyts meer en structureel investeren in cultuureducatie en hoe zou hij, samen met zijn collega-minister van Cultuur Jan Jambon, cultuureducatie de waardering bieden die het verdiende en garanderen dat de bedoelde organisaties hun belangrijke rol op het vlak van cultuureducatie zouden kunnen blijven vervullen?

Minister Weyts vatte Meulemans vraag au fond op als een vraag naar de nakende beslissing over de meerjarige (periode 2023-2027) werkingssubsidies in het kader van het Kunstendecreet. Hij lichtte kort toe hoe die procedure in zijn werk ging. Met nog enkele andere initiatieven sprak de minister de bewering van Meuleman tegen als zou het rond cultuureducatie op beleidsvlak stil blijven.

Toch bleef zij vinden dat er minder ruimte voor cultuur was op school. Ze verwees naar het eindtermen- en schoolvakkendebat, naar diverse besparingen, naar de gevolgen van de maximumfactuur (in het basisonderwijs). En ze herhaalde haar financiële vraag: zou Onderwijs bijspringen als vanuit Cultuur extra bespaard zou worden?

Na nog enkele korte tussenkomsten van Loes Vandromme (dko en de gelijkwaardigheid van de 16 sleutelcompetenties bij de eindtermen secundair onderwijs, geïllustreerd met een prachtig gedicht van de onfortuinlijke Stijn De Paepe), Kathleen Krekels (cultuuractieagenda ná corona en dko en Kunstkuur) en Koen Daniëls (onderwijsactuadebat van de dag voordien, de 16 sleutelcompetenties en lessenroosters) bleef minister Weyts bij alles wat hij al gezegd had voordien, met nu ook nog enkele vingerwijzingen naar belendende percelen, zoals die bij de interveniënten naar voor gekomen waren. En weer kreeg vragensteller Meuleman er niet genoeg van, getuige daarvan haar uitvoerige slotwoord over het volgens haar fundamentele probleem in dezen tussen Cultuur en Onderwijs.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio