2 februari 2023 – Capaciteitsprobleem in OKAN

Op 27 oktober 2022 was het hierover ook gegaan in de Onderwijscommissie. Er was een OKAN-capaciteitstekort, zeker in Antwerpen, maar door de doorstroom van ex-OKAN’ers naar het ‘reguliere’ onderwijs later zouden de capaciteitsproblemen daar, zeker in arbeidsmarktgerichte studierichtingen, ook vergroten op bepaalde plaatsen. Wat was nu de stand van zaken en wat zou de minister ondernemen om volgend schooljaar iedereen een plaats te garanderen in het vervolgonderwijs? Quid met de situatie in het basisonderwijs?

Minister Weyts overliep de diverse redenen waarom het aantal anderstalige nieuwkomers dat momenteel op de wachtlijst voor OKAN stond, niet bepaald exacte wetenschap was. Dat klonk alvast heel redelijk. Maar de LOP’s, samen met de schoolbesturen, met de onderwijsadministratie en het kabinet van de minister deden wat ze konden. Bovendien somde hij nog eens de genomen regelgevende maatregelen op. Hij voorzag ook een en ander van concreet cijfermateriaal. Er gebeurde inderdaad heel wat.

De grootste zorg van vragensteller Hannelore Goeman betrof de latere doorstroom naar het ‘reguliere’ secundair onderwijs. Die aantallen waren volgens haar makkelijker voorspelbaar. Had de minister een plan daarvoor? Vragensteller Loes Vandromme herhaalde dan weer haar eerdere accent i.v.m. het basisonderwijs om daar procentueel middelen toe te kennen vanaf de eerste OKAN-leerling (vaak trouwens in een ‘gewone’ klas) en niet pas vanaf het absolute aantal van 6, waarop de minister in zijn latere antwoord overigens niet inging. In de daaropvolgende interventies kwamen nog enkele bijkomende aspecten ter sprake: de mogelijke remedie via zgn. flexi-jobs; ook in andere steden waren er problemen en het huidige OKAN-systeem zou wat fundamenteler herbekeken moeten worden; een extra teldag voor 1B en de diverse instroom daarin.

De minister kaatste de bal netjes terug naar interveniënt Elisabeth Meuleman die wat kritisch geweest was naar aanleiding van een blijkbaar nog altijd niet beantwoorde schriftelijke cijfervraag van haar: die cijfers stonden even netjes op Dataloep, aldus de minister. Het is natuurlijk altijd makkelijker om snel een schriftelijke vraag in te dienen dan om zelf eens even na te gaan wat er publiek zoal beschikbaar was, maar dat terzijde. De minister ging voorts nog gedetailleerd in op o.a. de capaciteitsmiddelen (cf. capaciteitsmonitor) en de zgn. vervolgschoolcoaches voor gewezen anderstalige nieuwkomers. De vraag naar flexi-jobs ten slotte greep de minister aan om nog even ironisch te herinneren aan de grondwetsherzienings-quasiconsensus van eerder in de vergadering. Ook voor de flexi-jobs zou hij opnieuw aan de federale bel hangen, afgesproken!

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio