16 september 2021 – Cao XII en preventieadviseurs

Bij de ondertekening van onderwijscao XII drie dagen vóór de commissievergadering berichtten de media (en ook al voordien) uitvoerig over de inhoud van de cao. Katholiek Onderwijs Vlaanderen had er op 3 september 2021, nadat de raad van bestuur de ontwerpcao goedgekeurd had, een extra nieuwsbrief over. Karolien Grosemans stelde nu vragen bij diverse aspecten van de cao. Johan Danen deed dat specifiek over de situatie van de preventieadviseurs (“een apart statuut” en uiteraard de middelen daarvoor), waarover ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen voordien apart gecommuniceerd had. Overigens was dat thema ook al net vóór het zomerreces aan bod gekomen in de commissievergadering van 8 juli 2021.

Minister Weyts overliep de hele genese van de cao (met onderhandelingen tot ongeveer medio juli 2021) en de inhoud (plus onderliggende filosofie) ervan (met ook de vanuit de media intussen gekende cijfers; finaal draait zo’n cao altijd om financiële middelen). Samengevat werden de middelen gecibleerd ingezet voor onderwijskwaliteit, het aantrekkelijker maken van het lerarenberoep en een gefocuste aanpak van bepaalde pijnpunten. Tot die laatste behoorde onder andere de zaak van de preventieadviseur. Er kwam dus een “mandaat” (cf. commissievergadering van 8 juli 2021), geen apart “ambt”. De minister verdedigde daarnaast de nieuwe regeling van de syndicale vrijstelling. Medio oktober plande hij de scholen heel concreet te informeren over wat de maatregelen precies voor hen betekenden.

Dikke gelukwensen kreeg de minister daarvoor van vragensteller Grosemans. Vragensteller Danen bleef hameren op het broodnodige, aparte statuut. Ondanks enkele goede dingen in de cao ging ook interveniënt Jan Laeremans kritisch door op de kwestie van de preventieadviseur, incl. de daarvoor vereiste middelen, waarbij hij niet naliet de parallel te trekken met de nieuwe situatie van de ICT-coördinatoren. Ook interveniënt Hannelore Goeman, die weliswaar verkeerdelijk sprak van een “nieuw ambt”, wees terecht op die nog onduidelijke middelenkwestie (naast inhoudelijke en organisatorische aspecten van de functie). Interveniënt Loes Vandromme liet toch opnieuw het woord loopbaanpact vallen, had een argument om er net géén apart “ambt” van te maken (onafhankelijk advies geven) en drong aan op duidelijke communicatie over de laptops voor het personeel.

Minister Weyts ging verder in op de argumentatie van Vandromme i.v.m. het al of niet aparte ambt (en dito mogelijkheid van vaste benoeming), waarbij hij onze staatsinrichting betrok. Hij zou werk maken van de mandaatsformule, maar als het federale niveau zou voorzien in een afwijkende/specifieke regeling van de rol van een preventieadviseur in het onderwijs, tant mieux.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio