16 februari 2023 – NAFT-ondersteuning op schoolniveau en specifieke ondersteuning voor leerlingen in het basisonderwijs

De tweede vraag om uitleg van de vergadering was ook voor rekening van Elisabeth Meuleman: over het grensdomein tussen Onderwijs en Welzijn, met de zgn. Naadloos Flexibele Trajecten (NAFT), maar er bestonden in die context ook behoeften in het basisonderwijs. Het thema sloot aan bij de actuele vraag van Loes Vandromme over het toenemend aantal schorsingen de dag voordien. Vragensteller Meuleman gebruikte als bron de publicatie Leer mij groeien van de Kinderrechtencoalitie, met daarin specifiek het hoofdstuk over NAFT in de strijd tegen voortijdige schooluitval. Wat later in de bespreking verwees Meuleman nog naar “Overleg basisonderwijs” (een groep met professionals uit Onderwijs, Welzijn en andere domeinen). Zij confronteerde minister Weyts met enkele pertinente vragen van de Kinderrechtencoalitie en nadien ook met de visienota en beleidsaanbevelingen van “Overleg basisonderwijs”. Zou hij in overleg met de minister van Welzijn, Hilde Crevits, daar concreet werk van maken?

Minister Weyts wees op de gewijzigde bevoegdheidssituatie voor NAFT (lees: een bevoegdheid van Welzijn vanaf het schooljaar 2019-2020, die hij meermaals benadrukte tot enige ergernis van vragensteller Meuleman). Hij lichtte de geschiedenis van de NAFT’s toe en wat hij deze legislatuur in dat verband al ondernomen had. Het klonk allemaal heel bekend. Hij steunde een evaluatie van de NAFT-werking en de vraag naar wat er mogelijk was voor het basisonderwijs. Voor dat laatste was een denkoefening bezig met het Agentschap Opgroeien. Op Meulemans bijkomende vragen over “Overleg basisonderwijs” antwoordde de minister niet.

Wél nog op een specifieke detailvraag die interveniënt Koen Daniëls gesteld had over het werkervaringscentrum De Pompoenerie in Houtem. Interessanter vanuit beleidsmatig oogpunt vond ik Daniëls’ redenering en vragen i.v.m. de geschiktheid van een NAFT voor leerlingen die misschien beter in het buitengewoon onderwijs opgevangen zouden worden en, algemener, i.v.m. een duidelijk zicht op die NAFT-groep en de benodigde ondersteuning.

Interveniënt Loes Vandromme herhaalde het belang van een verbindend schoolklimaat. De noden in het basisonderwijs moesten in kaart gebracht worden en er moest gezocht worden hoe basisscholen, CLB’s en pedagogische begeleidingsdiensten ondersteund konden worden. Quid met de timing van het actieplan tegen schooluitval, voegde Vandromme tot slot nog toe. Maar tevergeefs.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio