14 juli 2021 – Verdubbeling van aantal C-attesten

Na Els Ampe kreeg tot slot van de actuele onderwijsvragen nog een andere atypische vragensteller inzake Onderwijs het woord, Jos D’Haese. Die wist dat volgens cijfers van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) er afgelopen juni bijna 19.000 C-attesten uitgereikt waren, goed voor 4,6 procent van het totaal aantal leerlingen. Plus nog eens 27.000 B-attesten. Voor de C-attesten betekende dat een verdubbeling ten opzichte van het jaar voordien. En D’Haese trok meteen in de aanval tegen de minister. En passant moest hij natuurlijk ook nog even zeggen dat Vlaanderen een van de meest sociaal ongelijke onderwijssystemen van Europa had. Wat zou minister Weyts doen om de stijging van het aantal C-attesten tegen te gaan?

Minister Weyts gaf eerst niet onbelangrijke duiding bij de vermelde cijfers. Nadien somde hij zijn diverse, maar intussen heel bekende, maatregelen op, die ik hier, als je mij toestaat, niet meer ga herhalen.

Interveniënt Hannes Anaf verbaasde mij enigszins door zich niet aan te sluiten bij het ongenuanceerde discours van vragensteller D’Haese. Anaf vroeg wel naar welke structurele maatregelen de minister zou nemen om de leerachterstand (als gevolg van de coronacrisis) te verbeteren. Interveniënt Jan Laeremans had diverse vragen over de komende zomerscholen. Was de dreiging dat dit schooljaar meer B- en C-attesten juridisch zouden worden aangevochten met corona als argument al onderwerp van gesprek geweest binnen de zgn. Onderwijsclub, zo wilde interveniënt Loes Vandromme weten. Interverniënt Koen Daniëls wees op het verschil in de tussenkomsten van D’Haese en Anaf en herhaalde Vandrommes vraag. Interveniënt Elisabeth Meuleman ten slotte trok het debat breder open en vroeg welke plannen de minister had om in te zetten op een correcte en betere oriëntering van leerlingen.

Minister Weyts herhaalde zijn maatregelen rond Bijsprong en lerarenplatform en hoe een en ander het voorbije schooljaar positief gelopen was. Maar hij had nog geen signalen van extra juridische procedures gekregen. Hij wees ook nog even op het bestaan van herexamens en bevestigde zijn vertrouwen in de klassenraden. Maar dat mocht niet baten: vragensteller D’Haese zei via zijn vraag geen motie van wantrouwen ten aanzien van de klassenraden te hebben ingediend, wél ten aanzien van de Vlaamse regering en die was zwaar gebuisd voor het wegwerken van structurele ongelijkheden in het onderwijs … volgens D’Haese althans.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de verdubbeling van het aantal C-attesten van Jos D'Haese” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio