13 oktober 2022 – Eindtermen en modernisering secundair onderwijs

Deze vijf geclusterde vragen om uitleg i.v.m. eindtermen en aanverwante bedoelde ik elders op deze pagina’s, toen ik wat overkoepelend kritisch commentaar leverde op de “gang van zaken” met diverse vragen in deze commissievergadering. Vijf vragen (met dan nog soms erg uitgebreide vragen per vraag om uitleg op de koop toe) over een toegegeven belangrijk onderwerp: dat betekende ruim een uur bespreking. Ik ga het hier heel wat samengebalder doen, gelet namelijk op de vele eerdere besprekingen van het thema én op de intussen publiek gekende, nieuwe informatie. En parlementaire vragen naar publiek gekende informatie is toch niet waarvoor zulke vragen bedoeld zijn: de minister moet dan in zijn antwoord(en) vooral publiek beschikbare documenten overlopen, tja… Er waren eigenlijk drie verschillende aspecten inzake eindtermen te onderscheiden bij de vragen:

  • een specifieker probleem m.b.t. studierichtingen (met name wat het aantal lesuren wiskunde daarin betrof) in de so-matrix;
  • de communicatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen op 23 augustus 2022 rond de eindtermen van de eerste graad secundair onderwijs;
  • de aanpak van de eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs ná het arrest van het Grondwettelijk Hof van 16 juni 2022.

Wat dat derde punt hierboven betrof, moest minister Weyts inderdaad vooral zijn (publiek beschikbare) conceptnota van 23 september 2022 overlopen, want daar stond alles in en hij kon melden dat men intussen ook al volop bezig was met de uitvoering daarvan, want inderdaad, de timing was ambitieus. Hij wilde nu, net op basis van de bereikte consensus over de werkwijze, “doorpakken”, zoals hij dat noemde, en nadien ook het nodige doen voor de eindtermen eerste graad secundair onderwijs (cf. infra) en de eindtermen basisonderwijs. Dat is één.

Vragensteller Koen Daniëls kon het, na zijn vriendschappelijke pluim minder dan 24 uur eerder in de plenaire vergadering aan het adres van Katholiek Onderwijs Vlaanderen rond de klimaatmars van 23 oktober 2022, niet laten om opnieuw zijn theatrale registers open te trekken en daarbij zelfs zijn minister-president en partijgenoot Jan Jambon tijdens de recente Septemberverklaring meende te moeten imiteren: “BOEM…pauke(n)slag”, toen Daniëls het had over de bovenvermelde communicatie van 23 augustus 2022… In mijn archief zat overigens nog een precedent ter zake van februari 2021: de Vlaamse Gemeenschap had toen het manuscript van “Bezette Stad” aangekocht, maar ik wijk af, beste lezer, oprecht excuus. Dat is twee.

Het specifiekere probleem dat vragensteller Jan Laeremans schetste in zijn eerste vraag (cf. eerste punt hierboven) dan: op dat stuk zag minister Weyts in de huidige werkafspraken wel een opportuniteit om daaraan (een stuk) tegemoet te komen (N.B. Wie “Latijn” kiest in de tweede graad, heeft meteen ook 5 uur wiskunde.), hoewel hij ook wel de filosofie van de getrapte studiekeuze in herinnering bracht. En er was intussen ook de studierichting “moderne talen” in de derde graad, mét minder wiskunde. Dat is drie.

Er ging ook wat tijd, -- naar mijn smaak, iets te veel --, naar de terminologische kwestie: “Zeg niet (meer) eindtermen, zeg wél minimumdoelen!”. Voor mij niet gelaten, maar misschien wisten de dames en heren-politici niet meer dat in hun eigen decreet (van oudsher trouwens) expliciet stond dat eindtermen minimumdoelen (horen te) zijn, punt! Maar dat laatste was men zelf de voorbije jaren ietwat uit het oog verloren… Dat is vier.

Voor de kwestie van de eindtermen eerste graad secundair onderwijs en de beslissing (om zgn. gelijkwaardige eindtermen in te dienen) van de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen verwijs ik graag naar de nieuwsbrief van 23 augustus 2022, waarin de zaak heel omstandig toegelicht en gemotiveerd werd. Dus in tegenstelling tot een bepaalde teneur tijdens de commissievergadering werd daar toen dus heel uitvoerig over gecommuniceerd naar de katholieke schoolbesturen en -directies. Overigens werden nadien nog meerdere infosessies georganiseerd. Maar in plaats van het misbaar dat sommige politici daarover maakten, leek mij veel belangrijker wat minister Weyts finaal over de kwestie zei, namelijk: te midden van de lopende, bedoelde aanvragen “gelijkwaardige eindtermen” (een decretale procedure, zoals men weet) trachtte hij een vergelijk te vinden. Wat de inhoud van eindtermen betrof, viel terloops ook opnieuw de Ierse ervaring van een week eerder (cf. ook de plenaire vergadering van 12 oktober 2022). Ierland, waar leerlingen uit de lagere school blijkbaar in staat zijn tot grootse dingen inzake grammatica en schrijven… Dat is vijf.

De zgn. “praktijkcommissie eindtermen” had wel degelijk recent haar publiek beschikbare eindrapport afgeleverd en zou nog betrokken worden in de afgesproken werkwijze rond de eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs. Dat is zes.

Zeven ten slotte. Politiek gesproken, kreeg cd&v enkele stevige verwijten naar het hoofd geslingerd, zowel van de oppositie als van coalitiegenoot N-VA (N.B. Coalitiegenoot Open Vld was niet aanwezig…). Mét herinneringen aan bepaalde Twitterberichten van de dag waarop het Grondwettelijk Hof de eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs vernietigd had. Van hoe sommige politici spraken over dat Grondwettelijk Hof, in een democratische rechtstaat nota bene, brak alvast mijn klomp. Overigens benadrukte Loes Vandromme de positieve geest die intussen gevonden was tussen de minister en de onderwijsverstrekkers. En gelijk hád ze.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio