13 oktober 2022 – Voorrangsregels bij inschrijving in Vlaamse Rand

Dit was de eerste onderwijscommissievergadering met vragen om uitleg van het nieuwe werkjaar. Oorspronkelijk stonden er 33 (!) vragen om uitleg geagendeerd, maar door diverse ontwikkelingen werd dat aantal een goed stuk teruggeschroefd zodat de tijdsbesteding finaal nogal meeviel.

Maar… vooraf nog graag deze opmerking: een probleem met zo’n uitgestelde commissievergadering (oorspronkelijke datum was 29 september 2022) is dat er tussen de datum van indiening van zo’n vraag en die waarop de vraag uiteindelijk gesteld wordt, heel wat gebeurd kan zijn. Zeker wanneer je bedenkt dat meerdere vragen al in de eerste helft van juli 2022 ingediend waren, -- zo gaat dat soms met zomers --, maar ook bij sommige vragen van september moet je medio oktober vaststellen dat een en ander intussen achterhaald is. Bij de vragen over de eindtermen stelde ik zelfs vast dat er op een bepaald moment in de bespreking wat te doen was over de beschikbaarheid van een document, i.c. het eindrapport van de zgn. “praktijkcommissie eindtermen”, terwijl dat gewoon vanaf 10 oktober 2022 (na de Vlaamse regering van 7 oktober 2022) op de publieke website van de regeringsbeslissingen prijkte. Idem trouwens, wat de belangrijke afspraak tussen minister Weyts en de onderwijsverstrekkers betrof over de verdere aanpak van de eindtermen (Vlaamse regering, 23 september 2022). Maar ik kom daarop nog terug bij de vragen om uitleg over dat thema.

Nu eerst iets van een totaal andere orde en dat kan relatief kort. Door een arrest van het Grondwettelijk Hof moest het decreet over de voorrangsregels bij inschrijving aangepast worden. De Vlaamse regering had dat ontwerp van wijzigingsdecreet voor de eerste keer goedgekeurd op 2 september 2022. De tekst lag nu voor bij de Raad van State voor advies, zodat een antwoord verwacht kon worden nog deze maand, aldus minister Weyts.

Vragensteller Katia Segers had benadrukt dat door die gang van zaken de minister nogal wat onzekerheid gecreëerd had in de betrokken gemeenten, wat de minister glimlachend betwistte. Hij zou later een bevraging houden bij de gemeenten om een zicht te krijgen op de aanpak ter zake van die gemeenten.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio