10 juni 2021 – M-monitor

Loes Vandromme schetste de regelgeving van het M-decreet, wat de afgesproken monitoring betrof van de impact van dat decreet onder de vorm van een jaarlijks voortgangsrapport met allerlei kwantitatieve data. Kort gezegd, een zgn. M-monitor. Maar die was tot nog toe niet publiek verschenen, wél als voorwerp van overleg met de sociale partners. Gelet op de in de steigers staande conceptnota met het oog op het zgn. Leersteundecreet (ter opvolging van het M-decreet) vond Vandromme het nu het ideale moment voor de publicatie van die cijfers. Hoe zat dat en welke plannen had minister Weyts ter zake?

Minister Weyts keerde terug naar de periode vóór 1 september 2019. Als evaluatie en monitoring van die hele regelgeving (M-decreet, met nadien ondersteuningsnetwerken en allerlei wijzigingen) waren toen (en nadien) diverse rapporten tot stand gekomen, waaronder vooral het rapport van de commissie-Struyf over het nieuwe ondersteuningsmodel op 30 september 2019. Dat rapport was vervolgens voorwerp van een gedachtewisseling in de Onderwijscommissie deze legislatuur (op 11 maart 2020, dus nog nét op de valreep voor de coronamiserie begon op 12 maart 2020). Daarnaast was er tijdens de voorbije legislatuur werk gemaakt van de opstart van de ontwikkeling van een datawarehouse als basis van een monitoringsysteem. De M-monitor dus. Die werd nu verder ontwikkeld met het oog op het Leersteundecreet. De minister gaf nog eens de intussen wel bekende, zij het algemene, principes daarvan mee. De voorbereidingen van een conceptnota over leersteun liepen. Het doel was om die nota nog voor het zomerreces te bespreken op de Vlaamse regering.

Vragensteller Vandromme benadrukte het belang van de cijfers, ook van de meest recente periode en van niet alleen de grote types, maar ook van de kleine types. Zouden die data mee met de conceptnota dan op de Vlaamse regering komen? Interveniënt Kathleen Krekels beaamde het belang van al dat cijfermateriaal voor het verdere werk en wees ook kort op dat van de zgn. brede basiszorg. De minister sprak van de opbouw van de spanningsboog rond de conceptnota…die kwam eraan. Hopelijk lukt het ook op een redelijke manier, want makkelijk is dat dossier allerminst, evenmin als dat andere trouwens… van het Inschrijvingsdecreet. Afwachten maar.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de M-monitor van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio