1 juni 2023 – Ontwerp van decreet over de onderwijsinternaten: in het kort

Op 25 mei 2023 had minister Weyts ’s ochtends het ontwerpdecreet al omstandig toegelicht [vanaf 1:59:53] op basis van een overzichtelijke powerpointpresentatie in de Onderwijscommissie, maar in de daarop volgende namiddag vond ook nog een hoorzitting [vanaf 11:50] plaats met actoren uit het werkveld. Enkele politici merkten toen, heel terecht overigens, het verschil in teneur op tussen de ochtend en de namiddag: terwijl de minister een en al positief geweest was over hoe dit inderdaad niet zo eenvoudige onderwijsdossier zijn beslag gekregen had, was de algemene boodschap van de sprekers namens een aantal internaten ronduit vernietigend. Let wel, het ging daarbij vooral net om internaten die door de nieuwe aanpak in het ontwerpdecreet in moeilijkheden zouden (kunnen) komen. De eerlijkheid gebood te zeggen dat grote internaten hun voordeel zouden doen met de nieuwe regeling, maar die hoorden we niet in de hoorzitting. Een delicate kwestie dus…

Even kwamen tijdens de hoorzitting ook weer de onderwijskoepels onder vuur te liggen voor hun rol in het (lange) legistieke proces deze keer bij monde van onderwijscommissaris Jan Laeremans, maar het was wel ironisch dat hij een week later, dus op 1 juni 2023, in zijn betoog net verwees naar o.a. het protocol van niet-akkoord van Katholiek Onderwijs Vlaanderen (p.148-150)… tja…

Maar meer algemeen en fundamenteel: de politici, en met name die van de meerderheid, konden dat duidelijke signaal van de hoorzitting niet negeren, leek mij, en inderdaad, tijdens een meerderheidsoverleg later vond men toch een lichtpuntje, dat aan bod kwam tijdens de parlementaire bespreking op 1 juni 2023 (cf. infra).

De powerpointpresentatie hierboven maakte al de kern van de zaak duidelijk en de situering in de memorie van toelichting (p.3-4) bij het ontwerpdecreet vat die kern in een korte tekst nog eens mooi samen.

Uit de bespreking op 1 juni 2023, die vooral herhaling opleverde van de twee sessies op 25 mei 2023, haal ik heel kort nog deze elementen:

  • ondanks de positieve elementen in het ontwerpdecreet, die ook door vriend en vijand erkend werden, was hét fundamentele probleem volgens mij dat de minister, ondanks zijn meer dan eens herhaalde klemtoon op de extra financiële middelen (+5 +1 +2,3 miljoen euro), (voorlopig) gewoon te weinig geld veil had voor wat een belangrijke én complexe taak was binnen het onderwijs;
  • de belangrijkste twee punten uit de bespreking leken mij dan ook de punten die onderwijscommissaris Loes Vandromme in haar tussenkomst integreerde: wat het amendement, -- dat bovenvermelde lichtpuntje dus uit het meerderheidsoverleg --, betrof, kwam dat uiteraard ook aan bod bij haar meerderheidscollega’s Kathleen Krekels en Jean-Jacques De Gucht; wat het heikele punt van het salaris van de nieuwe internaatsdirecteurs betrof (cf. ook tijdens de hoorzitting), dat kwam bij haast alle tussenkomsten terug, terecht;
  • het amendement voegde vooral (naast enkele technische aanpassingen) een derde paragraaf toe aan art.171, waardoor de bepalingen over het bedrag van het werkingsbudget per interne en de besteding ervan al tegen eind 2025 geëvalueerd zouden worden; met andere woorden, er zou dan al nagegaan worden of de voorliggende financiële middelen toereikend zouden zijn voor de doelen van dit ontwerpdecreet.

Het amendement werd aangenomen. Vooraf echter hadden vertegenwoordigers van Groen en Vooruit al gezegd van hun recht gebruik te maken om een zgn. tweede lezing vragen. Daardoor kon nu nog niet over het geheel gestemd worden en die stemming zou plaatsvinden op 6 juni 2023 om 09.30 u. De video-opname van de parlementaire bespreking vind je hier [vanaf 15:56].

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio