1 juni 2023 – Ontwerp van decreet tot bescherming van klokkenluiders in het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap: in het kort

Het tweede ontwerpdecreet van de ochtendvergadering was een heel stuk minder controversieel dan het dossier van de onderwijsinternaten. Dus dat werd op een drafje afgehandeld, hoewel bepaalde zaken toch wat te weinig aandacht kregen, leek mij (cf. infra). Maar goed, waarover ging dit precies?

Zoals zo vaak, brachten ook nu weer de overzichtelijke powerpointpresentatie van de minister en de goede samenvatting in de memorie van toelichting (p.3-4) bij het ontwerpdecreet de nodige verduidelijking. Een omzetting van een Europese Richtlijn dus, maar met toch een aparte regeling voor onderwijs. Daarover ging het.

Uit de parlementaire bespreking haal ik heel kort deze elementen:

  • de aparte regeling voor onderwijs (versus het Bestuursdecreet voor Vlaamse en lokale ambtenaren) werd gemotiveerd, zoals te lezen is op p.5-6 van de memorie van toelichting;
  • het gaat daarbij om alle personeel waarvoor de Vlaamse Gemeenschap de rechtspositie regelt (van alle onderwijsniveaus) alsook de zuiver contractuele personeelsleden van de instellingen in kwestie; let wel, de personeelsleden van het gemeentelijk en provinciaal onderwijs die niet onder de decreten vallen inzake de rechtspositieregeling van personeelsleden binnen onderwijs, vallen niet binnen het toepassingsgebied van dit ontwerpdecreet, maar wel binnen dat van het Bestuursdecreet; dus in tegenstelling tot bij vrije onderwijsinstellingen gelden daar dus toch twee verschillende regelingen;
  • de regelgevingsdomeinen waarbinnen inbreuken gemeld kunnen worden, zijn overigens in dit onderwijsklokkenluidersdecreet beperkt tot EU-regelgeving, waar dat in het Bestuursdecreet veel uitgebreider is;
  • duidelijk werd ook dat er in geen extra budget zou voorzien worden voor deze nieuwe taak van onderwijsinstellingen: voor de minister was die taak gewoon een onderdeel van al bestaand adequaat integriteitsbeleid; tja… de omvang van de toekomstige taakbelasting in dezen leek mij toch nog af te wachten, bijvoorbeeld ook in het geval waarbij Katholiek Onderwijs Vlaanderen zou optreden als intern meldpunt voor haar leden die zulks zouden wensen, wat volgens het ontwerpdecreet perfect mogelijk is;
  • maar, tot slot, tot mijn verbazing werd er in de parlementaire bespreking geen woord besteed aan de precieze aard van de rol van interne en externe meldpunten; ik bedoel met name de passage in de memorie van toelichting op p.20 bovenaan en citeer: “Een meldkanaal zal zich vergewissen van de waarachtigheid van de feiten. Het is echter niet de taak van een meldkanaal om na te gaan of er effectief sprake is van een inbreuk tegen regelgeving en om in dat geval sanctionerend op te treden tegen de inbreukpleger. Om te bepalen of er effectief sprake is van een inbreuk, mag wel van het meldkanaal verwacht worden dat het de melding doorstuurt naar de instantie die een sanctionerende bevoegdheid heeft. Als in het hoger onderwijs een externe melding betrekking heeft op een van de toezichtstaken van een regeringscommissaris zal de melding vanuit die bevoegdheid door de diensten van de regeringscommissarissen verder beoordeeld en behandeld worden.”; vraag: een gelijkaardige interne melding in het hoger onderwijs, mag het interne meldpunt die melding dan gewoon doorgeven aan de diensten van de regeringscommissarissen?

De (technische) amendementen werden unaniem aangenomen alsook het gehele ontwerpdecreet. Minister Weyts had aan het eind nog een grapje in petto met de mededeling: “En dat was dan de stemming over het ontwerpdecreet Onderwijsinternaten en dan nu de stemming over de klokkenluiders…”. Voor de video-opname kun je hier [vanaf 2:38:14] terecht.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio