1 juni 2022 – Ontwerp van decreet over overgang voorzieningen van Onderwijs naar Welzijn: in het kort

Voor enkele recente elementen uit de voorgeschiedenis van dit al oude dossier wijs ik graag op de vraag om uitleg van Loes Vandromme op 17 februari 2022 en op de vragen om uitleg van Johan Danen, Loes Vandromme en Koen Daniëls op 13 januari 2022. Om een aanslepende, scheve situatie recht te zetten lag op deze dag nu een ontwerpdecreet voor, dat één aspect van de conceptnota Onderwijs-Welzijn in deze legislatuur regelde (cf. ook het Vlor-advies in kwestie).

De memorie van toelichting (p.3-6 bovenaan) licht helder de inhoud en de achtergrond toe en ik citeer graag uit p.3:

“In het huidige landschap van de internaten zijn er enkele actoren die in een heel aparte situatie zitten:

  • de negentien medisch-pedagogische instituten van het Gemeenschapsonderwijs (hierna ook: MPIGO’s), waarvan er acht ook een beheersovereenkomst hebben als internaat met permanente openstelling (hierna ook: IPO’s);
  • het tehuis Kastor (vroeger gekend als het tehuis De Rijzende Ster);
  • het Koninklijk Werk IBIS.

Op deze plaatsen kunnen er (groepen) jongeren verblijven zowel vanuit een overwegend ‘onderwijsinternaatsoverweging’ als vanuit een eerder ‘welzijnsoverweging’ en dit laatste zowel vanuit ‘jeugdhulp’ als ‘handicap’.

Deze voorzieningen of delen van deze voorzieningen zullen een transitie maken van Onderwijs naar Welzijn.

Het doel is om tot een gelijkwaardige financiering van deze voorzieningen te komen in functie van de zorgbehoefte van elk kind tegen uiterlijk 2024.

Deze transitie werd geïnitieerd door de motie tot besluit van het op 3 oktober 2012 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de onderfinanciering van de internaten voor buitengewoon onderwijs en de opvangcentra in het Gemeenschapsonderwijs (GO!) (Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 1740/2) en werd bevestigd door de conceptnota Onderwijs-Welzijn van 9 juli 2021.”

Een kort ontwerpdecreet, maar één dat een materie regelde van een “ongelooflijke complexiteit”, dixit minister Weyts. Woorden die hij overigens ook al bij de vermelde eerdere parlementaire gelegenheden gebruikt had. Minister Crevits gaf nog wat nuttige informatie over de transitie in de praktijk en over de tijdslijn in kwestie. Hoewel er links en rechts nog wel enkele vragen en bedenkingen waren, zag ik eigenlijk geen echte politieke discussie. Iedereen was blij dat dit eindelijk geregeld werd. De geamendeerde tekst (nwvr: er waren weer enkele kleine tekstuele zaken te corrigeren) werd unaniem aangenomen.

Je kunt alvast de video van de bespreking en stemming bekijken.

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio