31 mei 2022 – Ontwerp van decreet over inburgeringsbeleid: in het kort

Het voorliggende ontwerpdecreet was in feite vooral een onderwijsvervolg op het decreet inzake het inburgeringsbeleid van 2021, met name wat de verstrenging van de vereiste taalkennis Nederlands (en de manier waarop die getoetst zou worden) betrof. Het onderwijsonderdeel was overigens al eens het voorwerp geweest van vragen om uitleg in de Commissie voor Onderwijs op 1 juli 2021. Het Vlor-advies bij het voorliggende ontwerpdecreet was erg kritisch, waarvan in de bespreking duidelijk door de linkerzijde gebruikgemaakt werd.

Het doel van het onderwerpdecreet staat goed uitgelegd in de memorie van toelichting (p.3): het bevat “nieuwe regels voor de hertekening van het vormingspakket Nederlands tweede taal (NT2) van het inburgeringstraject:

  • de invoering van een test NT2 waarmee alle NT2-cursisten hetzelfde taalniveau A2 kunnen halen;
  • de invoering van een inschrijvingsgeld voor de NT2-opleiding met inbegrip van de NT2-test;
  • de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid voor de centra voor basiseducatie met een opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 2 in functie van het versterkte taalniveau na het inburgeringstraject.

Tevens worden in het decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid een aantal categorieën van rechthebbende inburgeraars opgenomen die vrijgesteld worden van de retributies voor het vormingspakket maatschappelijke oriëntatie (MO).”

Het politieke plaatje tijdens de bespreking was duidelijk en voorspelbaar:

  • de meerderheid was voor, maar Open Vld en cd&v hadden wel duidelijke bedenkingen bij de strakke timing (indien de nieuwe regeling in werking zou treden op 1 september 2022), omdat er blijkbaar toch nog wel wat werk aan de (ook legistieke) winkel was;
  • Vlaams Belang vond het een heel klein stapje in de goede richting, maar wilde véél verder gaan en had daarvoor enkele amendementen klaar;
  • Groen en Vooruit waren tegen (minder inburgering zou het gevolg zijn; de kwetsbaarste mensen zouden het hardst getroffen worden (cf. kostprijs); er was (mogelijk) een schending van het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel en de dito vrijheid van onderwijs).

Zoals niet ongewoon bij dit soort thema’s, zagen we een duidelijk ideologisch meningsverschil met een redelijk hoog welles-nietesgehalte. In de finale stemming over het geheel van de geamendeerde tekst (vooral als gevolg van het legistieke advies en correcties aan de wetsgeschiedenis in bepaalde artikelen, maar dus geen inhoudelijke wijzigingen) waren er 17 stemmen vóór (de meerderheid), 3 onthoudingen (ik vermoed het VB) en 4 stemmen tegen (Groen en Vooruit). Het ontwerpdecreet was dus aangenomen.

Je kunt alvast de video van de bespreking en stemming bekijken.

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio