1 juli 2021 - Stijgende werkdruk bij leraren

Vragensteller Karolien Grosemans gaf de belangrijkste conclusies van de studie van de KU Leuven, Odisee Hogeschool en ACOD Onderwijs over de werkdruk bij onderwijspersoneel, waarover men ook had kunnen lezen in De Morgen van 23 juni 2021. Dat zag er niet rooskleurig uit ondanks de maatregelen die minister Weyts al genomen had. Plande hij bijkomende maatregelen om de job van het onderwijspersoneel werkbaarder te maken?

Vragensteller Roosmarijn Beckers vervolgde met een veel uitgebreidere versie van hetzelfde verhaal, want op basis van hetzelfde onderzoek, maar zij betrok er bovendien nog de ziekteverzuimcijfers bij. En ook zij vergat niet wat de minister nog heel recent in deze commissie gezegd had over extra handen in de klas. Hoe zat het met deel twee van de visienota “Van kwetsbaar naar weerbaar”, waar het over de versterking van leraren, lerarenopleiders en schoolleiders zou gaan? Ook diverse andere aspecten van het thema, die al eerder aan bod gekomen waren in deze commissie, werden herhaald…alweer. Vragensteller Beckers verbreedde het thema zelfs oneigenlijk ver want eigenlijk het héle (en inderdaad, complexe) verhaal van het Lerarenloopbaandebat/pact werd weer opgediept. En laten we ook niet vergeten dat we hier recent nog twee hoorzittingen en een vraag om uitleg hadden in verband met psychosociale personeelsproblemen naar aanleiding van de conceptnota ter zake van de CD&V-fractie… De derde vragensteller Johan Danen kon het kort houden en dat deed hij ook. Hij herhaalde alleen de essentie van het vermelde onderzoek en vatte dat in enkele korte vragen.

Minister Weyts zei niet in te gaan op de bevraging zelf, die heel toevallig (nwvr: bedoelde hij dat letterlijk, of eerder ironisch?) gecommuniceerd werd tijdens de lopende cao-onderhandelingen. Maar hij kon wel zeggen wat hij al deed en nog zou doen, zoals deels trouwens ook al in het artikel in De Morgen. Dus die zaken kenden we al. En de minister telde maar op. De bedragen waren inderdaad heel recent nog al de revue gepasseerd. Andere cijfers dateerden van al iets langer geleden. Het tweede deel van zijn antwoord: over het welzijnsbeleid op school…alweer herhaling, maar ja, de parlementsleden bleven er maar naar vragen. Een mens vraagt zich toch echt af wat de zin van zulke vragen is...

En alsof dat nog niet genoeg was, haalde vragensteller Grosemans er nog eens het zgn. Tijdsbestedingsonderzoek van 2018 bij (nwvr: in de context van het Lerarenloopbaandebat/pact vorige legislatuur, weet je nog, beste lezer?), wat haar, ook al opnieuw, bij…planlast bracht en bij de rol die de Onderwijsinspectie daarin conform het Regeerakkoord  ging spelen (cf. planlastcalculator en planlastradar). Zaten al die plannen op schema? En de professionalisering van schoolleiders, die was volgens Grosemans cruciaal. De planlastuitweiding gaf blijkbaar ook inspiratie aan vragensteller Beckers, die een en ander nogmaals bevestigde en geen bijvragen meer stelde. Vragensteller Danen wilde een vervolgstudie: na de analyse, ook oplossingen. Hoe zou de minister inzetten op sterke hr-vaardigheden van de schoolbesturen, want dat was erg belangrijk?

Vervolgens dienden zich nog twee interveniënten aan. Als het over HR-beleid ging, was dat inderdaad vaak Jo Brouns. En Koen Daniëls kwam eigenlijk over om het even welk thema tussen. Dus ook nu. Ook Brouns, zoals Danen voor hem, wees op het belang van een sterk HR-beleid. Dat wisten we inderdaad van hem. Hij zag daarin nog veel verbetering mogelijk in de scholen. En zo belandde ook hij, met het Regeerakkoord bij de hand, opnieuw bij… het Lerarenloopbaandebat/pact. Of de minister daarop ook nog even wilde ingaan? Interveniënt Koen Daniëls sloeg ook op een van hem erg bekende spijker en stelde die zelfs dan maar meteen voor als een nieuw vak in de lerarenopleidingen… “Brussel”. Hij had trouwens gelijk ook zijn persoonlijke anekdote voor de rapportentijd van het jaar klaar.

Minister Weyts onderschreef natuurlijk het belang van een HR-beleid. Wat planlast betrof, zat men, met de planlastcalculator, de planlastradar en de rol van de Onderwijsinspectie qua coaching en het meenemen van die planlast bij alle reguliere audits ‘on track’. Het doel was het najaar. Waarna hij vervolgens ook het naar zijn zeggen plastische voorbeeld van zijn partijgenoot Daniëls kracht bijzette. Ze hadden daarmee zeker een punt, maar ‘verzwijgen’ daarbij ook graag dat de realiteit ter zake vaak toch nog een duidelijke tikkel genuanceerder is dan zij het willen doen voorkomen…

Vragensteller Grosemans geloofde heel sterk in de objectiviteit van de toekomstige planlastcalculator. Nu moesten de schoolleiders ter zake nog beter hun verantwoordelijkheid nemen. Ik parafraseer. Vragensteller Beckers vermoedde dat de maatschappelijke appreciatie van leraren gestegen was sinds de coronacrisis en wees nog op de uitdaging om een goede feedback- en evaluatiecultuur tot stand te brengen in de scholen om het welbevinden van leraren te vergroten. Vragensteller Danen ten slotte keek uit naar de gezamenlijke inspanningen van beleid én werkveld.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio