1 juli 2021 - Onderwijs in het nieuwe Inburgeringsdecreet

Om de vergadering te besluiten nog een bekend thema, waarin intussen legistiek vooruitgang geboekt was. Een onderwijsdimensie in het nieuwe Inburgeringsdecreet, dat nog wel de plenaire vergadering moest passeren vóór het zomerreces, maar het ontwerpdecreet in kwestie was op 22 juni 2021 al aangenomen in de commissie Binnenlands Bestuur. Vragensteller Tom Ongena schetste o.a. de aangescherpte regels over de kennis van het Nederlands in het nieuwe inburgeringsbeleid. Een uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van de centra voor basiseducatie (CBE’s) was daarvoor noodzakelijk. Wat was de visie van minister Weyts op de hele zaak, hoe zou hij het aanpakken, ook juridisch en budgettair, en wat was zijn timing?

Vragensteller Loes Vandromme vond de verwerving van voldoende kennis van de Nederlandse taal een kernelement om tot een succesvolle integratie en inburgering te komen. Zij had nog wat gedetailleerder dan Tom Ongena ongeveer dezelfde vragen, maar uit de vragen leek mij iets meer twijfel naar voor te komen over een tijdige en goede regeling van het onderwijsdeel in het nieuwe inburgeringsbeleid.

Minister Weyts antwoordde dat zijn administratie volop bezig was met de nodige wijzigingen aan de regelgeving. Hij overliep de verschillende “fronten”, zoals hij ze noemde. Voor de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van de CBE’s (en aanverwante) zag hij weinig problemen. Wat de gestandaardiseerde test betrof, de aanbestedingsprocedure voor de opdracht van de ontwikkeling van de gestandaardiseerde tests liep. De gunning was gepland voor deze zomer. De minister beschreef ook de hele aanpak, met betrokkenheid van het onderwijsveld. De invoering van de eigen financiële bijdrage van de inburgeraar impliceerde wel of geen aanpassing aan de regelgeving naargelang van waar de inburgeraar zijn NT2-lessen volgde: in een universitair talencentrum dan wel in het volwassenenonderwijs. Voor dat laatste zou de minister met voorstellen voor wijzigingen aan het decreet volwassenenonderwijs komen na de zomer. De timing was 1 januari 2022, zoals ook gold voor de andere betrokken beleidsdomeinen.

Vragensteller Ongena meldde nog vanuit een eerdere hoorzitting over het thema dat de test geen set standaardmultiplechoicevragen mocht zijn die over heel Vlaanderen gebruikt zou worden, maar in hoofde van de NT2-lesgever enige ruimte voor de beoordeling van het zgn. “dagelijkse werk”, de inzet van de inburgeraar moest laten. Vragensteller Vandromme vond de timing voor de toetsontwikkeling toch krap. Ze wees op de gewenste zekerheid voor de CBE’s en CVO’s, wat de gepaste voorbereiding van volgend schooljaar betrof. Interveniënt Johan Danen herhaalde de tegenstand van zijn fractie tegen het ontwerpdecreet zoals het aangenomen was in de commissie Binnenlands Bestuur, maar zou de gevraagde ruimte voor “dagelijks werk” bij de beoordeling al een belangrijke stap vooruit vinden.

De ontwikkeling van de toetsen zou wel wat inspanningen vergen, wist de minister, maar de geleidelijke invoering van het hele inburgeringsbeleid gaf ook daarbij wel enige armslag. Vragensteller Ongena reageerde op Johan Danens opmerking met de stelling dat er voldoende flexibiliteit in het decreet zat. Voor de uitvoering rekende hij op de ministers Somers, Crevits én Weyts. Vragensteller Vandromme ten slotte herhaalde dat de kennis en de competenties van de leraren die effectief aan de slag gingen met de cursisten, een belangrijke plaats zouden krijgen in de evaluatie van die cursisten.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio