1 juli 2021 - Open brief van directeurs van katholieke basisscholen over uitblijven van beloofde beleidsondersteuning

Deze vragen om uitleg had ik al aangekondigd bij de behandeling (een week eerder) van het ontwerp van Onderwijsdecreet XXXI en de open brief in kwestie was ook al vermeld op diezelfde dag bij de behandeling van het ontwerp van Programmadecreet bij de begrotingscontrole-2021. In haar inleiding nam vragensteller Loes Vandromme alle heikele punten op die in de open brief van onze directiecommissie basisonderwijs stonden. Haar vragen daarbij en uitspraak over de tendens naar de zgn. kleuring van middelen waren even pertinent, ook over de uren kinderverzorging in het kleuteronderwijs trouwens. Vragensteller Roosmarijn Beckers vertelde in haar woorden een analoog verhaal dat nog bijkomend het lerarentekort vergeleek met een directeurstekort.

Minister Weyts deed al heel wat voor het basisonderwijs en zijn schoolleiders, zo begon hij zijn pleidooi. De intussen bekende cijfers passeerden opnieuw de revue. En hij hield vol dat andere zaken nog voorwerp waren van de lopende cao-onderhandelingen, die hij bovendien een jaar vervroegd had. Los daarvan zou de minister ook de briefschrijvers ontmoeten. Naast de al bekende cijfers overliep hij enkele kleinere, even bekende maatregelen ten voordele van directeurs (meeloopproject voor kandidaat-directeurs, professionaliseringstrajecten voor leiderschap, competentieprofiel voor schoolleiders en aanpak van planlast). We hadden ze inderdaad al meermaals mogen noteren.

Vragensteller Vandromme liet zich echter niet van de wijs brengen. Ze herinnerde de minister aan zijn uitspraak bij de bespreking van de initiële begroting-2021, zoals ik ook gedaan had in mijn bovenvermeld commentaar over het recente Programmadecreet. Wat viel over die bewuste 7,7 miljoen euro voor 2021 (23 miljoen voor een heel jaar) dan nog te onderhandelen in het kader van de volgende onderwijscao? En wat was het antwoord van de minister op de vraag naar vertrouwen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG)? Vragensteller Beckers’ versie vond ik een ietsje minder duidelijk (nwvr: zij was er toch ook bij, toen de minister die uitspraak gedaan had ten tijde van de initiële begroting-2021, niet?), maar ik ging er gemakshalve maar vanuit dat zij ongeveer hetzelfde aangevoeld had als wat Vandromme vertolkt had. Beckers voegde nog de financiële radar van de Onderwijsinspectie toe en de mogelijke impact op planlast voor de sowieso al geplaagde directeurs basisonderwijs. Interveniënt Karolien Grosemans vond het nodig om, voordat de minister een tweede antwoord kon geven, aan zijn zijde tussen te komen, hoewel ze toch wat warm en koud blies. Ze haalde gelijk ook positieve munitie uit de open brief zelf en voegde daaraan enkele andere maatregelen van de minister herhalend toe. En de cao, die was toch vervroegd.

Minister Weyts sloot zich graag aan bij de woorden van de commissievoorzitter. Iets anders was pas verrassend geweest. Voor het overige was het duidelijk dat hij niet antwoordde op de vraag/opmerking van vragensteller Vandromme over de 7,7 miljoen euro voor beleidsondersteuning in de initiële begroting-2021 (en zijn uitspraak daarover toen). Het antwoord dat hij wel gaf, draaide au fond, leek mij, rond deze kwestie: welke personeelsdossiers uit de beleidsnota waren wél en niet voorwerp van cao-onderhandelingen? Daarover bestaan geen grote wetten van Meden en Perzen, maar een politicus/a beantwoordt die kwestie naar hoe het hem/haar het best uitkomt, eens het zover is en dat is meestal geruime tijd ná de tekstredactie van het Regeerakkoord en beleidsnota…

De verhaalversie van minister Weyts deed vragensteller Vandromme tot slot haar eerdere vraag (bij de bespreking van de visienota ‘Van kwetsbaar naar weerbaar’) herhalen naar een transparant financieel overzicht van de vele maatregelen en projecten. Vragensteller Beckers herhaalde haar begrip voor de directeurs basisonderwijs die zich bekocht voelden, maar haar “Maar als hun beloofd wordt – ik zeg niet dat u dat gedaan hebt (nwvr: mijn cursivering) – dat ze extra ondersteuning gaan krijgen…” bleef ik erg vreemd vinden. Haar noodzaak aan transparante en goede communicatie deelde ik wél. Uiteraard!

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio