1 april 2021 - Bevorderen van ouderparticipatie

Het was geen coronavraag stricto sensu van Jo Brouns, maar hij legde toch het verband met het coronaverhaal door zijn verwijzing naar de resolutie van de zgn. coronacommissie, met name wat kwetsbare ouders betrof, wat natuurlijk ook al een ouder en generieker verhaal was. Wat was de ruimere beleidsvisie op ouderparticipatie van minister Weyts en welke concrete actie had hij ter zake in petto?

In zijn antwoord ging de minister uitgebreider in op de toen nog kersverse perikelen rond de kleuterscholen (na de voorafgaande beslissing van het Overlegcomité, de onduidelijke communicatie nadien en de ontwikkelingen na het coronaoverleg in de zgn. onderwijsclub van de minister) dan op de eigenlijke vraag. Wat die laatste betrof, legde de minister het bestaande systeem met de ouderkoepelverenigingen uit, dat nu toe was aan nieuwe beheersovereenkomsten. In de coronacontext sprak hij van een goede samenwerking tussen zijn kabinet en de ouderkoepelverenigingen.

Vragensteller Brouns zoomde nog wat concreter in op ouderbetrokkenheid, wat zgn. SES-kinderen betrof. Was de minister bereid om meer steun te bieden, structureel, vanuit Onderwijs, aan bestaande programma’s die flankerend de ouderbetrokkenheid konden versterken, om zo de kansen in het leerproces van de jongeren te versterken? Naast het Limburgse voorbeeld van de vzw Kind en Taal verwees interveniënt Loes Vandromme naar het West-Vlaamse voorbeeld van een intervisieproject rond brugfiguren, waarvoor zij ook steun vroeg vanuit Onderwijs, en naar het geletterdheidsproject ‘Tijd voor Geletterdheid’. Interveniënt Jan Laeremans had dan weer oog voor een sterk ouderbeleid in de school die gelijk geen tweede OCMW mocht worden. Interveniënt Karolien Grosemans wees ten slotte op het belang van toegankelijke communicatie met ouders en op de inflatie aan communicatie soms.

Scholen moesten niet opdraaien voor allerlei mogelijke maatschappelijke problemen, aldus de minister. Wat de ondersteuning van de vermelde projecten betrof, was de finaliteit ervan voor de minister doorslaggevend voor de financiering. Vragensteller Brouns benadrukte in zijn slotwoord nogmaals de collectieve, maatschappelijke verantwoordelijkheid in de opvoeding van kinderen, vooral in kwetsbare gezinnen, waarbij de ouderverenigingen en de genoemde lokale projecten een belangrijke rol speelden.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het bevorderen van ouderparticipatie in scholen van Jo Brouns” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio