13 juli 2023 – Artificiële intelligentie in onderwijs

Karolien Grosemans vroeg, op grond van een bevraging door het Nieuwsblad (nwvr: ik twijfel erover of de naam van die krant tegenwoordig Nieuwsblad is, of toch, zoals vroeger, Het Nieuwsblad), aandacht voor het beleid (of het gebrek daaraan) van scholen op het stuk van zgn. ChatGPT. Niet voor het eerst overigens, wat ook de minister niet ontgaan was. In de concrete vragen meende ik een duidelijke wens naar overheidsoptreden (weliswaar niet noodzakelijk van decretale aard) te ontwaren. Dat laatste schreef de vragensteller in haar slotwoord op conto van een… “linkse” ChatGPT zelf en wat bij haar vraag op 12 januari 2023 nog niet lukte, lukte blijkbaar nu wel. Men leze daarvoor het einde van het parlementaire verslag zelf… Maar wat dacht minister Weyts over de zaak?
vr 18 augustus 2023

13 juli 2023 – Luxeverzuim voor of na schoolvakantie

Je herinnert je wellicht nog de vele parlementaire vragen over de kwestie van de zomerschoolvakantie het voorbije werkjaar. De vragen om uitleg hier nu pasten enigszins in diezelfde context, maar gingen eigenlijk terug op nog een oudere vakantiekwestie, waarover in het verleden elk jaar rond vakantieperiodes enkele parlementsleden wel in de pen kropen. Over dat zgn. luxeverzuim (nwvr: wat vroeger op reis vertrekken dan de eigenlijke schoolvakanties (lees: nog in het laag seizoen) is in de toeristische sector nu eenmaal een stuk goedkoper dan tijdens de schoolvakanties zelf, tja…) leek het mij nu al wel wat langer geleden dat er nog eens parlementaire vragen gesteld werden. Er speelde daarbij trouwens niet alleen die economische factor, maar ook (zeker in de laatste schooldagen vóór de “grote vakantie”) het gebrek aan schoolactiviteiten in die periode. Tenminste, daarop beroepen de betrokken ouders (voor een goed begrip: nog altijd een heel kleine minderheid) zich steevast. Hun aantal zou wel een beetje gestegen zijn, bleek uit de intro’s van de twee vragenstellers, Koen Daniëls en Loes Vandromme. Maar hun vragen (met ook al eigen ideeën) waren de klassiekers: samengevat, wat was de visie van de minister en wat kon hij doen aan het probleem?
vr 18 augustus 2023

13 juli 2023 – Project 'Learning Inside Out'

Hier ging het over onderwijs aan gedetineerden, waarvoor we kunnen teruggrijpen naar de commissievergadering van 2 maart 2023. Toen bleef minister Weyts nog erg voorzichtig over de toekomst van het project 'Learning Inside Out' (LIO), dat toch heel wat positieve resultaten kon voorleggen. Was er nu nieuws te melden?
vr 18 augustus 2023

13 juli 2023 – Structureel hoogbegaafdenbeleid

Na de commotie over het onderwijs aan gedetineerden was het tijd voor een van de stokpaardjes van Kathleen Krekels: het hoogbegaafdenbeleid (cf. het project ‘Voorbeeldscholen cognitief sterk functioneren’ en opvolger). Ondanks het enthousiasme bij de betrokkenen en bij vragensteller Krekels waren er enkele bezorgdheden (vooral een middelenverhaal en de manier waarop betrokken personeelsleden hun tijd besteden). Vragensteller Krekels had een hele reeks vragen over diverse aspecten van de verdere ontwikkeling van dit beleid, waarvoor de middelen alvast verdubbeld waren tot iets meer dan 1 miljoen euro/jaar.
vr 18 augustus 2023

13 juli 2023 – Betaalde bijlessen

En nóg een ándere klassieker: betaalde bijlessen. Het leek me dat aan het eind van dit parlementaire werkjaar vooral nog eens diverse thema’s van de voorbije periode uit de kast werden gehaald om toch nog maar eens het eigen parlementaire ‘scorebord’ met één of meerdere eenheden te verhogen, maar soit. Het was allemaal wel niet zo zeker of er inderdaad sprake was van een stijging in het gebruik van betaalde bijlessen, maar vragensteller Hannelore Goeman hanteerde toch maar een paar gezagsargumenten om opnieuw enkele klassieke vragen over het thema te stellen. Weliswaar mét bijkomend toch een heel actuele toets onder de vorm van de nieuwe decretale maatregel van de zgn. dienstverleningsovereenkomst (p.3).
vr 18 augustus 2023

13 juli 2023 – Financiering van Green Offices in hoger onderwijs

Iets totaal anders dan: minister van Omgeving Zuhal Demir had besloten om de samenwerking met en financiering van de zgn. Green Offices (lees: afdelingen van universiteiten en hogescholen die zich richten op duurzaamheid in het hoger onderwijs) stop te zetten. Wat wist de minister van Onderwijs daarover?
vr 18 augustus 2023

13 juli 2023 – Opmerkingen van directeursverenigingen op decreet over deeltijds kunstonderwijs

Het evaluatierapport van het dko-decreet door de directeursverenigingen Denkbeeld en VerDi heb ik niet op een publieke website teruggevonden. Alleen bij VerDi werd er op 30 januari 2023 melding gemaakt van de bewuste evaluatie en een besloten Facebook-groep. Vragensteller Krekels gaf in haar inleiding wel een aantal kritische elementen uit die evaluatie. Wat ging minister Weyts daarmee doen? Op 9 mei 2023 had de Vlor over het thema een symposium georganiseerd en ik herinnerde me een stevige opiniebijdrage van Wim Chielens in De Standaard (voor abonnees).
vr 18 augustus 2023

13 juli 2023 – Studenten en Brexit

Als laatste vragensteller in de rij van deze laatste commissievergadering hanteerde Brecht Warnez ook de ‘opvolgingsreflex’ rond een fenomeen dat ongetwijfeld in de geschiedenisboeken zal belanden en waarvan heel wat Britten intussen begrepen hebben dat zij zich destijds toch wel iets op de mouw laten spelden hebben door diverse politieke sujetten. Tenminste, over een hogeronderwijsdimensie van het bedoelde fenomeen, daarover had vragensteller Warnez het opnieuw. Hoe zat dat nu met de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk inzake studentenmobiliteit? In de marge: vragensteller Warnez maakte in zijn inleiding melding van zijn schriftelijke vraag nr.415 van 3 maart 2023 over dit thema, maar ik denk dat hij zijn schriftelijke vraag nr.441 van 16 maart 2023 bedoelde.
vr 18 augustus 2023

13 juli 2023 – Stichting Canon van Vlaanderen

Tot het bittere einde (al een tijdje dus zelfs ná de Vlaamse feestdag van 11 juli, dat vroeger ook meteen het einde van de Vlaamse parlementaire activiteiten betekende) bleven de onderwijscommissarissen op hun bekende vragenstellerselan doorgaan … toen ikzelf al enkele dagen de Italiaanse zon had opgezocht. Vandaar deze kleine inhaalbeweging (in uitgesteld relais) voor onze nieuwsbrief aan het begin van een nieuw werkjaar. Het zal regelmatig wel wat in een notendop zijn, wat mijn commentaren betreft, met minder referenties naar mijn archief dan anders, maar een vlugge blik op de lange lijst vragen om uitleg in de commissievergaderingen van 13 juli (voor- én namiddag) leerde mij alvast dat ik me die notendopstrategie kon permitteren: ofwel zag ik bekende thema’s opduiken zonder al te veel nieuws, op hier of daar een uitzondering na, ofwel leken andere thema’s me nu niet meteen uit te munten in levensgroot belang voor het onderwijsbeleid. Beste lezer, je oordeelt maar zelf waar je deze eerste vraag positioneert: de Stichting Canon van Vlaanderen dus, als opvolgingsscenario van de commissie-Gerard, die de Canon in eerste instantie opgesteld had.
do 17 augustus 2023

10 van 903

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio