Algemene vergadering

De algemene vergadering is het hoogste orgaan in de vereniging. In de eerste plaats oefent het controle uit op het bestuursorgaan.

Samenstelling

sla link op in klembord

Kopieer

Soorten leden

sla link op in klembord

Kopieer

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden van de vzw. De oprichters van de vzw zijn automatisch de eerste effectieve leden van de vzw. Na de oprichting kunnen ook andere personen effectief lid worden en zetelen in de algemene vergadering van de vzw. Effectieve leden staan soms ook wel gekend als "werkend lid" of gewoonweg als "lid".

Sommige vzw's hebben daarnaast ook nog toegetreden leden. Dat kan alleen als de statuten van je vzw die mogelijkheid hebben opengelaten. Toegetreden leden hebben echter geen stemrecht en maken geen deel uit van de algemene vergadering van de vzw.

Aantal leden

sla link op in klembord

Kopieer

Het wettelijk minimumaantal effectieve leden bedraagt twee.

In de statuten van je vzw kan een hoger minimumaantal zijn opgenomen. Wij raden in ieder geval aan om een voldoende aantal leden op te nemen. Dat stelt de algemene vergadering in staat om haar opdracht naar behoren uit te voeren. Zeker in het geval van schaalvergrote schoolbesturen lijkt het evident dat het aantal leden in verhouding staat tot de omvang en grootte van de activiteiten die onder het schoolbestuur ressorteren.

Er is geen wettelijk maximum aantal effectieve leden. Ook hier kun je in de statuten een maximumaantal vastleggen maar dat is niet verplicht. Je kiest zelf het maximum aantal leden en legt dat vast in de statuten.

Begin en einde van het lidmaatschap

sla link op in klembord

Kopieer

Lid worden

sla link op in klembord

Kopieer

Om lid te worden van een vzw moet je een aanvraag indienen bij de vzw. Hoe en bij wie je dit precies moet doen, vind je terug in de statuten van je vzw. Die bepalen de manier waarop geïnteresseerden lid kunnen worden en de procedure die men hiervoor moet volgen. Meestal moet je een schriftelijke aanvraag sturen aan de voorzitter van het bestuursorgaan.

Na ontvangst wordt de vraag om lid te worden beoordeeld. De statuten van je vzw bepalen welk orgaan binnen de vzw bevoegd is om te oordelen over de vraag om lid te worden. Meestal is het bestuursorgaan bevoegd om nieuwe leden toe te laten. De statuten kunnen die bevoegdheid ook toekennen aan de algemene vergadering.

In ieder geval kijkt het bevoegde orgaan na of het kandidaat-lid voldoet aan alle voorwaarden om lid te mogen worden van de vzw. Om lid te worden moet iemand altijd handelingsbekwaam zijn. Verder kunnen de statuten extra voorwaarden opleggen. Zo kunnen de statuten bijvoorbeeld bepalen dat iemand meerderjarig moet zijn, niet ouder mag zijn dan een bepaalde leeftijd of geen strafrechterlijke veroordeling mag hebben opgelopen.

  In principe kunnen zowel natuurlijke personen (lees: personen van vlees en bloed) als rechtspersonen lid worden van een vzw:

  • een oud-leerling, een ouder van een leerling; een voormalig werknemer van de vzw enzovoort;
  • een andere vzw, een stichting enzovoort;

  Ontslag nemen als lid

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Leden kunnen op elk ogenblik zelf ontslag nemen. Daarvan kun je als vzw nooit afwijken, gelet op het recht van vrijheid van vereniging.

  In de statuten van de vzw moet je wel een ontslagprocedure vastleggen. Als de statuten niet specifiëren aan wie een lid zijn ontslag moet melden, moet hij dit meedelen aan het bestuursorgaan.

  Het lidmaatschap kan in bepaalde gevallen, zoals omschreven in de statuten, ook automatisch eindigen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer een lid niet meer voldoet aan de voorwaarden die aan een lidmaatschap werden gesteld. Of wanneer een lid in een bepaalde hoedanigheid lid was van de algemene vergadering en hij die hoedanigheid verliest. Een voorbeeld van zo’n statutaire bepaling is “verliezen automatisch het lidmaatschap van de vereniging, zij die ten gevolge van een strafrechtelijke veroordeling hun burgerlijke en politieke rechten verloren hebben”.

  Uitsluiting van een lid

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Enkel en alleen de algemene vergadering heeft het recht om leden uit te sluiten. Die beslissing vereist een tweederdemeerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

  Als het uit te sluiten lid ook bestuurder is, dan heeft de uitsluiting als lid trouwens niet automatisch het einde van het bestuursmandaat tot gevolg. Als het bestuur dat lid ook als bestuurder wil uitsluiten, moet dat apart vermeld worden op de agenda en moet daarover ook apart gestemd worden.

  Rechten en plichten van de leden

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Rechten

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Leden van een vzw hebben onder meer het recht om:

  • de bijeenkomsten van de algemene vergadering zelf bij te wonen of zich te laten vertegenwoordigen. Een lid kan zich laten vertegenwoordigen door een persoon die geen lid is, maar alleen als de statuten dat toelaten;
  • te stemmen op de bijeenkomsten van de algemene vergadering. Ieder lid beschikt in principe over een gelijk stemrecht, tenzij de statuten anders zouden bepalen;
  • vragen te stellen op de bijeenkomsten van de algemene vergadering, te overleggen en te debatteren;
  • aan het bestuursorgaan te vragen om de algemene vergadering bijeen te roepen, indien minstens een vijfde van de leden daarom vraagt;
  • punten op de agenda van de algemene vergadering te laten zetten, als ten minste een twintigste van de leden daar om verzoekt;
  • het ledenregister in te kijken;

  Plichten

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Naast rechten hebben de leden ook plichten. Zo heeft een lid onder meer de plicht om:

  • de statuten, het intern reglement en alle beslissingen die door de bevoegde organen genomen worden, na te leven en respecteren;
  • de vzw geen schade toe te brengen;
  • alle bijkomende plichten na te leven die in de statuten zijn opgenomen.

  Bevoegdheden

  sla link op in klembord

  Kopieer

  De algemene vergadering is het orgaan dat controle uitoefent over het bestuursorgaan.

  Belangrijke beslissingen zijn voorbehouden aan de algemene vergadering: zeker als het gaat over de identiteit en het doel van de vzw, het benoemen en controleren van bestuurders... Op die manier stuurt de algemene vergadering bij waar nodig. Daarom heeft de algemene vergadering een aantal wettelijk exclusief voorbehouden bevoegdheden die niet aan een ander orgaan kunnen worden overgedragen:
   

  • wijziging van de statuten;
  • benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging wanneer bezoldiging wordt toegekend;
  • benoeming en ambtsbeëindiging van de commissaris en bepaling van zijn bezoldiging;
  • kwijting aan de bestuurders en commissaris en het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissaris;
  • goedkeuring van de jaarrekening en de begroting;
  • de ontbinding van de vereniging;
  • de uitsluiting van een lid;
  • de omzetting van de vzw in een ivzw, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
  • de inbreng om niet van een algemeenheid of aanvaarden;
  • alle andere bevoegdheden door de statuten toegekend aan de algemene vergadering.

  We lichten de verschillende bevoegdheden kort toe.

  Wijze van besluitvorming

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Bijeenroeping

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Wie?

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Het is aan het bestuursorgaan om op eigen initiatief de algemene vergadering bijeen te roepen. Dat moet minimaal één keer per jaar om de jaarrekening goed te keuren. De statuten kunnen meer dan één vergadering per jaar opleggen. Daarnaast is het bestuursorgaan verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer minstens een vijfde van de leden erom vraagt. Ook voor bepaalde ‘speciale’ aangelegenheden’ moet je de algemene vergadering bijeenroepen. Bijvoorbeeld om de statuten te wijzigen, een lid uit te sluiten, de vzw te ontbinden...

  Wanneer en hoe?

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Het oproepen van de leden gebeurt ten minste 15 dagen vóór de algemene vergadering. Dat kan per e-mail op het e-mailadres dat de leden, de bestuurders en commissarissen meegedeeld hebben aan de vzw. Of anders per gewone brief. De termijn loopt vanaf de dag van oproeping en omvat alle dagen. Ook de zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen. De vervaldag is inbegrepen in de termijn. Is de vervaldag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag dan verplaatst de vervaldag naar de eerstvolgende werkdag.

  Deelneming

  sla link op in klembord

  Kopieer

  De leden nemen in principe zelf deel aan de algemene vergadering. Ze kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid met een schriftelijke volmacht. Als de statuten het toelaten, kan een lid zich ook laten vertegenwoordigen door een persoon die geen lid is.

  Stemrecht

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Op de bijeenkomst van de algemene vergadering bespreken de aanwezige leden alle punten van de agenda en wordt indien nodig ook gestemd. De statuten bepalen meestal de wijze waarop de stemming verloopt. Bepalen de statuten niets, dan bepaalt de voorzitter hoe de stemming verloopt. Voor bepaalde beslissingen schrijft de wet wel een bepaalde meerderheid van stemmen voor. Onthoudingen worden bij een stemming niet meegerekend.

  Notulen

  sla link op in klembord

  Kopieer

  De notulen zijn het verslag van elke bijeenkomst van de algemene vergadering en vermelden onder andere de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Van elke bijeenkomst van de algemene vergadering moeten er notulen zijn. Alle beslissingen die de algemene vergadering neemt, worden erin vermeld én binden elk lid van de vzw - ook indien ze afwezig waren of niet akkoord gingen.

  Zij worden ondertekend door de personen vermeld in de statuten of door alle aanwezige leden die dat wensen. De notulen worden bijgehouden op de zetel van de vzw in je interne vzw-dossier. De leden hebben het recht om die notulen in te kijken.

  De notulen vormen een belangrijk bewijsmiddel bij betwistingen en voor aansprakelijkheidskwesties.

  Contact

  Sarah Claeys
  stafmedewerker
    02 507 06 44
    Mathias De Baets
    stafmedewerker
      02 507 07 97
      ×
      Kijkt als...
      Niveau
      Regio