In een projectdossier verzamel je als bouwheer alle relevante informatie over jouw concreet bouwproject. Via het projectdossier leren externe deskundigen (bijvoorbeeld architect, ingenieur, bouwteam) de specifieke randvoorwaarden en bepalende elementen van je bouwproject kennen. Zelfs wanneer die externe deskundigen al ervaring hebben in scholenbouw, is het belangrijk dat ze jouw concrete situatie kennen.

Een volledig projectdossier omvat:

 • de aanleiding van het project
 • de basisgegevens van de bouwheer en het project
 • een analyse van de huidige en geplande situatie
 • de hypothesen en beleidsdoelstellingen
 • het budget
 • de projectdefinitie
 • het programma van eisen 
 • de bijlagen

Aanleiding

sla link op in klembord

Kopieer

Wat heeft er jou als bestuur toe aangezet om dit project op te starten? In het eerste gedeelte van het projectdossier beschrijf je kort de onmiddellijke aanleiding van het project.

Basisgegevens

sla link op in klembord

Kopieer

Ook de basis- of kerngegevens over de bouwheer en het project mogen niet in het dossier ontbreken:

 • basisgegevens van het schoolbestuur:
  • juiste naam, ondernemingsnummer en adres van de maatschappelijke zetel
  • overzicht en korte duiding van de scholen onder zijn beheer
  • relatie van de verschillende scholen tot de projectschool
 • basisgegevens van de contactpersoon of het aanspreekpunt voor het bouwproject:
  • juiste naam en correspondentieadres voor dit project
  • telefoonnummer, e-mailadres, gsm-nummer

Analyse

sla link op in klembord

Kopieer

In de analyse beschrijf je altijd de huidige situatie, maar hou je meteen ook rekening met de geplande wijzigingen. Vermeld die wijzigingen duidelijk afzonderlijk.

Beperk je niet tot een loutere objectieve kwantitatieve beschrijving, maar durf er ook een kwalitatief luik aan te koppelen. Zo scoren  drie kleuterklassen bijvoorbeeld kwantitatief identiek - ze hebben alle drie een oppervlakte van 70 m². Kwalitatief bestaan er echter grote verschillen: twee van de drie hebben aangrenzend sanitair, zijn ruim, licht en hoog zodat er plaats is voor een speelhuisje; de derde is donker, lager en zonder aangrenzend sanitair. 

Een grondige analyse omvat objectieve gegevens en randvoorwaarden over je stakeholders, je onderwijsinstelling én je specifieke context.

Stakeholders

sla link op in klembord

Kopieer

Je geeft niet alleen een overzicht van al je stakeholders, maar je beschrijft ook kort hun eigenheid. Daarnaast zijn hun desiderata en hun specifieke relatie tot het project belangrijke gegevens voor het projectdossier. Het overzicht is meteen ook de opstart voor een communicatiestrategie naar elk van die stakeholders.

Mogelijke stakeholders zijn:

 • het bouwteam
 • het schoolbestuur
 • de eigenaar
 • het personeel (directie, middenkader, leerkrachten, meester-, vak- en dienstpersoneel …)
 • de leerlingen
 • de ouders en de oudervereniging
 • de buurtbewoners
 • de andere gebruikers in hetzelfde complex:
  • tegelijkertijd: simultaan gebruik van dezelfde infrastructuur
  • achtereenvolgens: gebruik tijdens en buiten de schoolperiodes en eventueel dag- en avondonderwijs
 • Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION)

Onderwijsinstelling

sla link op in klembord

Kopieer

Over de onderwijsinstelling noteer je de volgende gegevens:

 • de juiste naam, het administratief adres en het/de instellingsnummer(s)
 • de lijst van alle vestigingsplaatsen en het onderwijsaanbod per vestigingsplaats
 • de aanduiding van de vestigingsplaats(en) waarvoor het project bestemd is
 • het adres van de projectsite of de plaats waar de werken zullen plaats vinden
 • het pedagogisch project

Context

sla link op in klembord

Kopieer

De context van de school slaat op heel wat verschillende elementen. Als je als bestuur al over een masterplan beschikt voor de betrokken school, dan vind je daarin de informatie die je nodig hebt om de context te omschrijven:

 • situering van het project
 • schooldomein
 • oppervlaktenormen
 • verkeerstechnische analyse
 • sociologisch-demografische analyse
 • economische analyse
 • historische analyse
 • stedenbouwkundige analyse
 • juridisch-technische analyse en eigendom
 • beeld-, waarde- en belevingsanalyse

Situering

sla link op in klembord

Kopieer

Om het project te situeren in de wijdere omgeving en op de projectsite zelf verzamel je plannen op verschillende schaalniveaus, eventueel aangevuld met fotomateriaal. Het materiaal bevat minimaal:

 • de ligging van de gemeente in de regio
 • de ligging van de school/vestigingsplaats/project in de gemeente
 • de ligging van de school en haar rekruteringsgebied
 • de ligging van de school ten opzichte van andere scholen
 • inplanting van de gebouwen op het projectterrein
 • inplanting van de gebouwen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de buren en de omliggende straten. Duid de gebouwen aan met een letter of met de naam waarmee de gebouwen op de campus gekend zijn

Schooldomein

sla link op in klembord

Kopieer

De term ‘schooldomein’ slaat zowel op de gebouwen als op de buitenaanleg. Behalve de lokalen beschrijf je ook de afsluitingen, de wegenaanleg, de open en overdekte speelplaats, de parking en de fietsenberging.

Plannen

sla link op in klembord

Kopieer

Gebruik overzichtsplannen per gebouw en per verdieping en duid de lokalen aan met een code.

Duid op de overzichtsplannen ook de omgevingsaanleg aan: overdekte speelplaats, fietsenberging, open speelplaats, parking, afsluitingen en poorten …

Kwantitatieve beschrijving

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de kwantitatieve beschrijving verzamel je de volgende elementen:

 • de bruto-oppervlakte per gebouw
 • de bouwperiode per gebouw (voor 1920, van 1920 tot en met 1969, na 1970)
 • de lokalenlijst met netto oppervlakten met de code en de bestemming van de lokalen

Kwalitatieve beschrijving

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de kwalitatieve beschrijving verzamel je de volgende gegevens:

 • de bouwfysische en bouwtechnische toestand van het gebouw (stabiliteit, veiligheid, energie …)
 • de functionele toestand (oppervlakte, schikking, uitrusting …)
 • de esthetische toestand (beeldwaarde, welbevinden …)

Oppervlaktenormen

sla link op in klembord

Kopieer

De oppervlaktenormen geven aan voor hoeveel vierkante meter je school in aanmerking komt voor subsidiëring. Je mag een schoolgebouw kleiner of groter bouwen, maar voor het aantal vierkante meter boven de oppervlaktenorm krijg je geen subsidies.

Het bepalen van je maximale oppervlaktenormen is dan ook belangrijk. Denk er bij de bepaling aan dat:

 • de oppervlaktenorm per instelling en per vestigingsplaats geldt;
 • dat de geplande (en dus niet de huidige) situatie bepalend is.

Verkeerstechnische analyse

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de verkeerstechnische analyse verzamel je informatie over de types:

 • vervoersmiddelen: voetganger, fietser, bromfietser, auto, bestelwagen, vrachtwagen, bus, tram, metro, trein
 • verkeersstromen: leerlingenstromen bij de start en het einde van de schoolperiodes, leveringen, bezoekers …

Sociologisch-demografische analyse

sla link op in klembord

Kopieer

Hoe evolueert de bevolking in en rond je school? Is er een toename of een afname? Wijzigt de samenstelling? Overdrijf niet en verzamel en vermeld alleen de sociologische en demografische prognoses en cijfers die relevant zijn voor dit project of de projectsite.

Economische analyse

sla link op in klembord

Kopieer

De economische situatie van zowel de onmiddellijke als ruimere omgeving heeft ook een impact op jouw school. Welke andere organisaties en spelers zijn er in de buurt? Beïnvloeden zij jouw onderwijsaanbod? Zijn er eventueel mogelijkheden tot synergie met andere spelers, bijvoorbeeld tussen de kleuterschool en de privaat uitgebate kinderopvang?

Historische analyse

sla link op in klembord

Kopieer

Hoe en wanneer is je school ontstaan? Hoe is de fysische omgeving geëvolueerd? Hoe is het onderwijsaanbod geëvolueerd? Verzamel en analyseer de informatie die gerelateerd is aan jouw specifieke project of projectsite.

Stedenbouwkundige analyse

sla link op in klembord

Kopieer

Voeg zeker toe aan welke stedenbouwkundige voorschriften je je moet houden. Vraag ze op bij de stedenbouwkundige dienst van jouw gemeente.

Juridisch-technische analyse en eigendom

sla link op in klembord

Kopieer

Noteer voor je projectsite:

Beeld-, waarde- en belevingsanalyse

sla link op in klembord

Kopieer

Lijst op welke elementen een meerwaarde of net een bedreiging zijn voor de beleving en de leefbaarheid van je projectsite?

Hypothesen en beleidsdoelstellingen

sla link op in klembord

Kopieer

Hypothesen

sla link op in klembord

Kopieer

Een hypothese is een instrument om in procesplanning met onzekerheden om te gaan.

Stel je hypothesen scherp. Wat als de schoolbevolking daalt? Of wat als de schoolbevolking stijgt? Wat is in beide gevallen de impact op jouw onderwijsaanbod en op de wijze waarop je het zal aanbieden? Wat is uiteindelijk de impact op het voorliggende project?

Beleidsdoelstellingen

sla link op in klembord

Kopieer

Beleidsdoelstellingen geven weer wat je als schoolbestuur wil realiseren. Maak ze voldoende concreet. Een van je beleidsdoelstellingen kan bijvoorbeeld zijn dat je alle vormen van secundair onderwijs op één enkele campus wil concentreren met het oog op een betere leerlingenoriëntering.

Budget

sla link op in klembord

Kopieer

Maak een zo correct mogelijke inschatting van de kostprijs van het project. Bekijk zeker ook mogelijkheden voor cofinanciering. En omschrijf tot slot eventuele opportuniteiten door gemengde bouwprojecten met bijvoorbeeld een zorginstelling, een muziekschool, een kinderopvang …

Projectdefinitie

sla link op in klembord

Kopieer

In de projectdefinitie omschrijf je de algemene uitgangspunten voor het project en jouw noden, verwachtingen en wensen. De projectdefinitie is de toetssteen voor de beoordeling van de ontwerpvoorstellen.

Jouw noden, verwachtingen en wensen zijn bijvoorbeeld:

 • Wat vinden wij belangrijk? Hoe willen we dat anderen ons bekijken? Voor welke waarden willen wij staan? Beantwoord deze vraag eventueel per gebruikersgroep.
 • Wat verwachten wij op vlak van flexibiliteit en aanpasbaarheid?
 • Welke relatie willen wij met de omgeving?
 • Welk evenwicht willen wij tussen de basisinvesteringskost en de uitbatingskost (preventief en curatief onderhoud, en verbruik van water, gas, elektriciteit en stookolie)?
 • Welke levenscyclus hebben wij voor ogen?
 • Welke duurzaamheid streven wij na (ecologisch, economisch, meervoudig gebruik)?
 • Hoe zien wij de verkeersafwikkeling op en rond het schooldomein?

Een aantal concrete voorbeelden van projectdefinities vind je op de website van het team van de Vlaams Bouwmeester.

Programma van eisen

sla link op in klembord

Kopieer

In je ‘programma van eisen’ lijst je je eisen zo concreet mogelijk op. Je doet dat zowel voor de gebouwen als voor de buitenaanleg. Beperk je niet tot je eigen eisen maar hou er rekening mee dat bepaalde gebruikersgroepen andere eisen kunnen hebben voor eenzelfde lokaal.

Maak wel een duidelijk onderscheid tussen de elementen die echt noodzakelijk zijn (de need to have) en de zaken die wenselijk, maar niet noodzakelijk zijn (de nice to have). Probeer ook je wensen en verlangens niet onmiddellijk te vertalen in concrete eigen ontwerpen. Laat dat open.

Maak ook duidelijk dat alle wettelijke normen voor onderwijsinfrastructuur in Vlaanderen of Brussel gerespecteerd moeten worden.

Wat staat er minimaal in je eisenlijst?

 • de noodzakelijke lokalen en omgevingswerken
 • de desiderata per type lokaal of zone:
  • oppervlakte
  • functioneren van het lokaal
  • schikking ten opzichte van elkaar
  • schikking ten opzichte van de omgeving
  • oriëntatie
  • uitrusting
  • sfeer
  • materiaalgebruik

Bijlagen

sla link op in klembord

Kopieer

Soms zijn beelden sprekender dan woorden. Plannen en beeldmateriaal helpen om je noden en wensen te illustreren en geschreven tekst te verduidelijken.

Eventueel kun je ook studies die zinvol zijn voor jouw project als bijlage toevoegen aan je projectdossier. Zij kunnen misschien bepaalde elementen uit je dossier ondersteunen en verduidelijken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio