Portretterende klassenraad

Voor een goede start van het leerproces is het belangrijk dat je van elke leerling een beeld vormt zonder oordeel of voorbehoud én dat op basis van informatie uit verschillende bronnen. Dat is het doel van de begeleidende klassenraad aan het begin van het schooljaar, de portretterende klassenraad.

Bij een nieuwe inschrijving kan de informatie die het intakegesprek en het inschrijvingsformulier hebben opgeleverd, gestroomlijnd worden en een plaats krijgen in het dossier van de leerling. Voor je eigen leerlingen kan hetzelfde gebeuren met de relevante informatie van het voorgaande schooljaar.

In sommige scholen wordt deze klassenraad al eind augustus georganiseerd. In andere scholen vinden de portretterende klassenraden eind september (of oktober) plaats. Dan kun je een beeld vormen van de beginsituatie en kun je de informatie kritisch toetsen en aanvullen.

Een bijzondere beginsituatie

sla link op in klembord

Kopieer

Het uitzonderlijke voorbije schooljaar zorgt voor een uitzonderlijk beginsituatie voor elke leerling.  De coronamaatregelen en het afstandsleren dagen je uit om creatief aan de slag te gaan. De onderwijsbehoeften van je leerlingen verschillen sterker dan voorheen. Elke leerling heeft drempels ervaren om optimaal tot leren te komen. Je besteedt bijzondere aandacht aan de beginsituatie van leerlingen met een lage sociale economische status, ook GOK-leerlingen genoemd, aan leerlingen die in precaire en kwetsbare gezinssituaties leven en aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Daarom bekijk je deze behoefte(n) vanuit verschillende informatiebronnen. Breed observeren, verbindend werken en handelingsgericht werken vormen hierbij de uitgangspunten.

De beginsituatie analyseren (BSA)

sla link op in klembord

Kopieer

Stap 1: gegevens verzamelen voor een volledige beeldvorming

sla link op in klembord

Kopieer

In deze stap gaan we na welke onderwijsbehoefte(n) je leerling heeft. De COVID-19-crisis vraagt om een versterkte dialoog tussen leerling, school en gezin en om je leerlingen (en hun ouders) actief te betrekken. Het is belangrijk om in de eerste weken van het nieuwe schooljaar zoveel mogelijk contact te leggen met je leerling, met je klasgroep, met de ouders, met de leerlingenbegeleiding, met je vakgroep, het CLB en ondersteuners wanneer het gaat om specifieke onderwijsbehoeften.

Info uit contacten met leerlingen

sla link op in klembord

Kopieer

Ouders en leerlingen actief betrekken als gelijkwaardige partners is de basis voor een vertrouwensvolle interactie. Wanneer je leerling zijn of haar leerproces mee kan regisseren en daarvoor de juiste feedback krijgt, wordt er dieper geleerd.

Je kunt hiervoor onder andere gebruik maken van drie instrumenten.

 • Reflectievragen voor de leerling: met deze inspiratievragen kun je samen met je leerling bij voorkeur in een persoonlijk contact vanuit zijn eigen context en zelfreflectie tot een beginsituatie komen. Om tot krachtige feedback te komen, kun je deze info toetsen aan de ervaringen van ouders met hun kind en de observatie van het lerarenteam. 
 • Vragenlijst voor leerlingen op basis van de principes van een "growth mindset": na het beantwoorden van de reflectievragen begrijpt je leerling zijn of haar studieresultaten beter. Hij/zij kan het succes of falen ook toeschrijven aan de eigen leerresultaten en de eigen inspanningen. Om je als leraar te ondersteunen bij al deze dimensies ontwikkelden we een document met vragen om met leerlingen hierover in gesprek te gaan.  
 • Placemat: mijn klassenraad: je leerling onderzoekt zelf verschillende aspecten en omstandigheden die bijdragen tot de beste kans op leren en studeren zowel thuis als in de school: socio-emotioneel, digitaal, voorkeursvakken, leer-en werkhouding, toekomstperspectief. Het is de basis voor een goed gesprek met je leerling. 

Info uit het dossier van de leerling

sla link op in klembord

Kopieer

In het dossier van de leerling, al dan niet digitaal, is heel wat informatie voor de beeldvorming door de portretterende klassenraad te vinden. Zowel het overleg met de klassenleraar van het vorig schooljaar als de informatie uit de delibererende klassenraad is hier het vertrekpunt.
 
Deze leidraad helpt je de juiste vragen te stellen.

Info uit contacten met de ouders

sla link op in klembord

Kopieer

De ouders hebben de voorbije maanden een specifieke rol gekregen die ze al of niet hebben kunnen opnemen en waren betrokken partij in het afstandsleren. Hun ervaringen en noden ten aanzien van het leren van hun kind betrekken bij de beeldvorming is nu meer dan ooit opportuun.  

Het document bevraging ouders helpt je om de ouders bij de beginsituatie te betrekken.

Info uit de vakwerkgroep

sla link op in klembord

Kopieer

Je vakgroep wil te weten komen welke leerplandoelstellingen niet volledig bereikt werden. Ze wil ook vaardigheden van de leerlingen in kaart brengen. Met de inspiratievragen uit dit document kun je de betrokkenheid van je vakgroep bij de beeldvorming op de klassenraad vergroten.

De leercompetenties van je leerling in beeld brengen

sla link op in klembord

Kopieer

Een bijzondere situatie vraagt je om bijzondere aandacht te schenken aan competenties die leerlingen ontwikkelen om informatie op te nemen en te verwerken. De twee tools die je hieronder kunt downloaden helpen je om leercompetenties en de leermotivatie in te schatten. Het is slechts een greep uit de vele competenties.

Deze tools spelen in op drie niveaus:

 • Inspireren om een visie te ontwikkelen op school-en klassenraadniveau.  
 • Inschatten waar de leerling staat in zijn leerproces uitgaande van de doelen die we voor leerlingen stellen. Deze inschatting vormt de basis voor een brede beeldvorming op weg naar onderwijsloopbaanbegeleiding van de leerling. 
 • Ontdekken in welke mate een leerling leermotivatie toont voor jouw vak(gebied). De inschatting van leermotivatie op basis van concreet gedrag is een eerste stap in het proces waarin de leerling ‘echt’ eigenaar wordt van zijn eigen leerproces.

Je kunt het geheel bekijken of je kunt een focus leggen als eerste opstap. De tool is een basis om van te vertrekken, geen eindpunt.

Stap 2: voorbereiding van de portretterende klassenraad

sla link op in klembord

Kopieer

De centrale vragen voor het verwerken van alle informatie uit de verzamelfase zijn:

 • Wat heeft deze leerling nodig om de leerdoelen van (mijn vak) te kunnen bereiken?
 • Wat heeft deze klasgroep nodig?

Dit gebeurt het beste door de klastitularis in samenwerking met de leerlingenbegeleiding en de directie. Het is de basis voor het verloop van de klassenraad.

Stap 3: verbindend samenwerken in de portretterende klassenraad

sla link op in klembord

Kopieer

De regelgeving stelt dat de directeur of een afgevaardigde van de directeur de begeleidende klassenraad voorzit. Dit kan bijvoorbeeld een adjunct-directeur, een graadcoördinator of de klassenleraar zijn. Elke school beslist zelf hoe dit concreet wordt ingevuld.

Afspraken en structuur

sla link op in klembord

Kopieer

Maak samen afspraken over wat er nodig is om een gestructureerde, efficiënte klassenraad te organiseren. Spreek samen af:

 • wie de klassenraad voorzit 
 • op welke manier je het woord vraagt 
 • wie noteert
 • wie de tijd bewaakt 
 • hoe je op een collega reageert wanneer je niet akkoord gaat 
 • welke toon je gebruikt wanneer je over leerlingen spreekt 
 • hoe je de gemaakte afspraken noteert en communiceert aan leerlingen en ouders 
 • wie de afspraken opvolgt per leerling en op welke manier

Verbindende communicatie

sla link op in klembord

Kopieer

Je bespreekt je leerlingen gestructureerd. Het doel van de portretterende klassenraad is het scherpstellen van de beginsituatie en afspraken voor de ondersteuning en de begeleiding van de leerling met concrete maatregelen en acties. Je werkt doelgericht. In de meeste gevallen start je met een korte bespreking van het functioneren van de klasgroep. Vervolgens kan de klassenraad overgaan tot het bespreken van de individuele leerlingen. Dit doe je op basis van waarneembare gegevens.

Om je te ondersteunen om met elkaar en over een leerling een goed gesprek te voeren op een klassenraad, bieden we hieronder de vier stappen van verbindende communicatie aan. Deze vier stappen inzetten, heeft enkele voordelen

 • je gesprek heeft een structuur, zonder dat je het doel van het gesprek uit het oog verliest, nl. de leerling; 
 • de vier stappen brengen rust en maken dat je oordeelvrij spreekt; 
 • je ontdekt waar je verantwoordelijkheid begint en waar die stopt; 
 • je leert dat er een andere manier is om emoties als teleurstelling, boosheid en andere emoties te kanaliseren. 

Daarnaast biedt verbindende communicatie leerkansen om:

 • beter met elkaar om te gaan; 
 • elkaars behoeften te ontdekken; 
 • te zoeken hoe je tot een én-én-oplossing kunt komen. 

Vier stappen van verbindende communicatie

sla link op in klembord

Kopieer

Het model van verbindende communicatie is erg eenvoudig en bestaat uit vier elementen:

 • stap 1: waarneming 
 • stap 2: gevoel 
 • stap 3: behoefte 
 • stap 4: verzoek

Wat houden deze elementen in en hoe verhouden ze zich tot elkaar? De leidraad verbindend samenwerken in de klassenraad biedt je meer informatie.

Stap 4: afspraken en opvolging

sla link op in klembord

Kopieer

Goed begonnen is half gewonnen: de klassenraad maakt duidelijke afspraken die helder genoteerd worden in het dossier van de leerling.

Volgende aandachtspunten kunnen je daarbij ondersteunen: 

 • Formuleer per leerling een drietal afspraken via de stappen van verbindende communicatie. 
  • Waar is de leerling goed in?
  • Waar is de leerling minder goed in? Wat is er nodig om hem/haar hierin te ondersteunen?  
  • Welke stappen zet wie, wanneer en hoe? 
 • Spreek af welke collega welke leerling opvolgt en hoe vaak.  
 • Spreek ook af of en hoe de ouders op de hoogte worden gebracht.  
 • Wanneer de nodige stappen gezet zijn, neem ze dan op in het dossier van de leerling.

Contact

Katrien Bressers
pedagogisch begeleider
   02 507 07 25
   +32486897733
   Lien De Feyter
   stafmedewerker
     02 507 07 64
     Bert De Jonghe
     stafmedewerker
       02 507 06 75
       ×
       Kijkt als...
       Niveau
       Regio