Beëindiging van rechtswege

Op het einde van het schooljaar, bij de terugkeer van de titularis, bij toewijzing van de betrekking aan een ander personeelslid en wanneer de betrekking of het personeelslid niet meer subsidieerbaar is, wordt een aanstelling van rechtswege beëindigd.

In bepaalde gevallen kan een aanstelling van rechtswege eindigen. Dit betekent dat deze aanstelling automatisch eindigt

Ook tijdens een lopende of opgeschorte opzegtermijn na een ontslag blijven onderstaande beëindigingsgronden integraal gelden. Dit betekent dat de aanstelling ook tijdens de lopende of opgeschorte opzegtermijn met onmiddellijke ingang kan eindigen wanneer er zich één van de situaties voordoet.

Hoewel de aanstelling van rechtswege eindigt, vereist de decreetgever dat dit schriftelijk gemotiveerd wordt.

Gronden voor beëindiging van rechtswege

sla link op in klembord

Kopieer

Einde van het schooljaar

sla link op in klembord

Kopieer

Een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (TABD) in een wervingsambt eindigt altijd ten laatste op het einde van het schooljaar. Het einde van het schooljaar is 31 augustus. 

Administratief moet je deze TABD wel uit dienst melden op 30 juni bij het werkstation. Deze melding dient enkel om de bezoldiging tijdens de zomervakantie mogelijk te maken en staat los van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op 31 augustus.

Terugkeer van de titularis

sla link op in klembord

Kopieer

De aanstelling van een personeelslid dat een ander personeelslid vervangt, eindigt automatisch wanneer de titularis terugkomt.

Dit geldt voor iedere vervangingsopdracht:

 • in wervingsambten maakt het niet uit of de vervangingsopdracht wordt uitgevoerd als tijdelijke van bepaalde duur (TABD) of als tijdelijke van doorlopende duur (TADD).
 • vervangingsopdrachten in selectie- en bevorderingsambten.
 • reaffectaties of wedertewerkstellingen in niet-vacante betrekkingen.

Zolang de titularis onafgebroken afwezig is, blijft de vervangingsopdracht bestaan. De aanstelling van de vervanger blijft dus ook doorlopen.

Toewijzing van de betrekking aan een ander personeelslid

sla link op in klembord

Kopieer

Iedere tijdelijke aanstelling eindigt wanneer een betrekking moet toegewezen worden aan een ander personeelslid.

Dit kan het geval zijn bij:

 • Reaffectatie of wedertewerkstelling
 • Mutatie of nieuwe affectatie
 • Vaste benoeming

Reaffectatie/wedertewerkstelling

sla link op in klembord

Kopieer

Een tijdelijk personeelslid wordt uit een betrekking verdrongen wanneer de inrichtende macht deze betrekking moet toewijzen aan een personeelslid door de reaffectatieregelgeving.

Mutatie of nieuwe affectatie

sla link op in klembord

Kopieer

De tijdelijke aanstelling in een vacante betrekking eindigt wanneer de inrichtende macht een ander personeelslid benoemt in deze betrekking via mutatie of affectatie.

Vaste benoeming van een ander personeelslid

sla link op in klembord

Kopieer

De tijdelijke aanstelling in een vacante betrekking eindigt wanneer de inrichtende macht een ander personeelslid benoemt via de regels voor vaste benoeming.

Vaste benoeming van het personeelslid

sla link op in klembord

Kopieer

Wanneer het tijdelijk personeelslid zelf vastbenoemd wordt in deze betrekking, eindigt zijn tijdelijke betrekking.

Betrekking is niet meer subsidieerbaar

sla link op in klembord

Kopieer

Als een tijdelijke aanstelling niet meer subsidieerbaar is, eindigt die van rechtswege.

Personeelslid voldoet niet aan de aanstellingsvoorwaarden

sla link op in klembord

Kopieer

Het decreet rechtspositie bepaalt aan welke voorwaarden een personeelslid moet voldoen om een tijdelijke aanstelling te krijgen. Personeelsleden die niet (meer) voldoen aan die voorwaarden worden van rechtswege ontslagen.

 • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie.
 • burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • in een gezondheidstoestand verkeren die geen gevaar kan opleveren voor de gezondheid van de leerlingen.
 • beschikken over een bekwaamheidsbewijs voor het ambt.
 • voldoen aan de taalvereisten.
 • van onberispelijk gedragen zijn.

  Ontslag wegens definitieve ambtsneerlegging

  sla link op in klembord

  Kopieer

  Het decreet rechtspositie voorziet naast deze beëindigingsgronden van rechtswege ook een aantal ontslaggronden zonder opzegtermijn:

  • zonder reden de dienst niet hervatten na een afwezigheid en 10 kalenderdagen afwezig blijven.
  • zonder reden de dienst verlaten en 10 kalenderdagen afwezig blijven.
  • vroegtijdig pensioen wegens gezondheidsredenen.
  • op verzoek van de bevoegde instantie van de eredienst voor een leerkracht levensbeschouwelijk onderricht.
  • het bereiken van de leeftijdsgrens.

  Deze ontslaggronden worden verder uitgewerkt op de pagina ontslag.

  Contact

  Isabeau Evens
  stafmedewerker
    02 507 06 85
    Silke Jacobs
    stafmedewerker
      02 507 08 39
      Inge Verdonck
      stafmedewerker
        02 507 06 33
        ×
        Kijkt als...
        Niveau
        Regio