Wanneer scholen en vakgroepen, zoals nu bij het verschijnen van nieuwe leerplannen, de kans krijgen om aangepaste leermiddelen te kiezen, is het goed om met wat afstand te kijken naar het leermiddelenbeleid van de school.

Bij het realiseren van leerplandoelen is het belangrijk om een weloverwogen keuze te maken voor een bepaald leermiddel. Het diverse aanbod kan voor twijfel, discussie en onzekerheid zorgen. Daarnaast zijn leerlingengroepen en vakgroepen vaak divers qua samenstelling. Het is dus belangrijk om als beleidsteam en als vakgroep doordachte keuzes te maken in functie van het leerproces van leerlingen.

Reflecteren over het eigen beleid is kenmerkend voor kwaliteitsontwikkeling. Werken met een kijkwijzer past binnen het referentiekader voor onderwijskwaliteit: K1, K2, K3 en BL7.

Drieluik voor een leermiddelenbeleid

sla link op in klembord

Kopieer

Via een drieluik willen we scholen ondersteunen in het bewust en geïnformeerd omgaan met leermiddelen door de eigen praktijk in vraag te stellen, te waarderen en te optimaliseren.

 1. een kijkwijzer voor directies en beleidsteams
 2. een kijkwijzer voor vakgroepen
 3. een partiële screening rond de leerplanconformiteit van leermiddelen derde graad (voorlopig beperkt tot het 5de leerjaar)

We stellen twee kijkwijzers ter beschikking. Beleidsteams en vakgroepen die ondersteuning wensen bij het gebruik ervan, kunnen een beroep doen op een school- of vakbegeleider.

We hebben de nieuwe leermiddelen van de derde graad zoals beschikbaar eind oktober, gescreend op leerplanconformiteit aan de hand van vier richtvragen. Vakgroepen die vragen hebben over de leerplanconformiteit van een leermiddel kunnen hun vakbegeleider contacteren.

Kijkwijzer ‘leermiddelenbeleid’ voor directies en beleidsteams

sla link op in klembord

Kopieer

De kijkwijzer voor directies en beleidsteams bevat vragen rond het keuzeproces, de verticale afstemming, de rol van de vakgroep, het kostenplaatje van leermiddelen. Het is een ondersteunend document. Niet alle vragen moeten chronologisch worden doorlopen. De reflectie kan aanzetten om het leermiddelenbeleid te optimaliseren.

We stellen de vragen ter beschikking via een downloadbaar document dat beleidsteams op basis van hun eigen context kunnen aanvullen.

Beleid leermiddelen

sla link op in klembord

Kopieer

 • In welke mate is er op school een beleid rond leermiddelen?
 • Wat is de huidige situatie?
  • In welke mate heeft de school een procedure om leermiddelen te kiezen?
  • Indien er een procedure is, is ze dan:
   • transparant
   • voldoende gekend
   • consequent toegepast
   • bron van tevredenheid of eerder van ergernis
 • Waarin ligt de sterkte van het huidige beleid inzake leermiddelen kiezen?
  • Waaraan merken leraren of vakgroepen dat?
 • Waarin kan het leermiddelenbeleid nog groeien?
  • Waarop baseer je je?

Soorten leermiddelen

sla link op in klembord

Kopieer

 • Welke leermiddelen zet de school vooral in?
  Voorbeelden: zelf ontwikkeld materiaal, leerwerkboeken, handboeken, digitaal materiaal …
  • Is er een constante in de keuze?
  • Welke criteria hanteert de school?
  • Maakt de school daarbij een onderscheid tussen vakken, graden, finaliteiten, domeinen …?
 • Stimuleert het schoolbeleid leraren tot het ontwikkelen van eigen cursusmateriaal of extra oefenmateriaal bij een leermiddel?
  • Waarom wel, waarom niet?
  • Voor welke vakken in welke studierichtingen gebeurt het wel/niet?
 • Welk beleid hanteert de school rond het gebruik van software en digitale tools, al dan niet open source?

Faciliteren van de keuze van leermiddelen

sla link op in klembord

Kopieer

 • Stelt de school inkijkexemplaren ter beschikking van de vakgroepen?
 • Hoe brengt de school expertise en ervaringen rond leermiddelen uit andere scholen tot bij vakgroepen?
 • In hoeverre houdt de school rekening met elementen uit de basisscreening van leermiddelen door de pedagogische begeleidingsdienst?
 • Hoe stimuleert de school dat de vakgroep de mogelijkheden van nieuw gepubliceerde leermiddelen onderzoekt?
 • Welke (kwaliteits)criteria reikt de school aan vakgroepen aan om het keuzeproces te ondersteunen? Prioriteert ze bepaalde (kwaliteits)criteria? In elke mate laat ze vakgroepen eigen (kwaliteits)criteria aanvullend prioriteren?

Vakgroepwerking horizontaal en verticaal

sla link op in klembord

Kopieer

 • Welk beleid voert de school met betrekking tot afspraken in de vakgroep over leermiddelen?
  • Kan elke vakgroep autonoom leermiddelen kiezen of bakent de school af door bijvoorbeeld binnen eenzelfde vakgebied, domein, of vakkencluster te kiezen voor eenzelfde uitgeverij?
  • Als er vanuit het beleid wel of geen aansturing is rond het keuzeproces: welke voor- en nadelen heeft deze aansturing of het ontbreken ervan? Bv. didactisch, qua kostenbeheersing, voor de autonomie van de leraar/vakgroep, de verticale samenwerking ...
  • In welke mate staat de school toe dat de ene vakleraar een handboek gebruikt en de parallelcollega met een eigen cursus werkt?
 • Wat als de vakgroep geen consensus bereikt over de keuze van het leermiddel?
  • Waarop kan de vakgroep terugvallen om toch te komen tot een beslissing?
 • Houdt de school rekening met de input van andere vakgroepen binnen de school over een leermiddel van een bepaalde uitgeverij? 

Kostenbewuste school

sla link op in klembord

Kopieer

 • Welk beleid hanteert de school op het vlak van duurzaam en kostenbewust werken met leermiddelen?
 • Wie bepaalt welke documenten worden afgedrukt: de vakgroep, de leraar, de leerling ...? Als leerlingen zelf kunnen beslissen welke documenten ze afdrukken, kan dat dan ook op school of enkel thuis?
 • Zijn er afspraken op school over de houdbaarheid van de leermiddelen?

Evalueren van leermiddelen

sla link op in klembord

Kopieer

 • Is er een tussentijdse evaluatie gepland over de mate waarin gebruikte leermiddelen
  •  effectief zijn voor het realiseren van de leerplandoelen?
  •  in voldoende mate worden gebruikt?
 • Hoe en op basis van welke criteria verloopt dergelijke tussentijdse evaluatie?
  • Schoolbreed, vakgroep per vakgroep, elke leraar apart?
  • Samen met leerlingen en ouders?
  • Samen met vakbegeleiders of andere kritische vrienden?
  • Aan de hand van vooraf afgesproken of gekende criteria?
  • Met inzet van bepaalde werkvormen (bijvoorbeeld: bevraging, focusgesprek, spreekuur …)?
 • Wat als blijkt dat:
  • het handboek te vaak niet leerplangebonden zaken aanreikt?
  • grote delen van het leermiddel niet worden behandeld in de les?
  • er nog veel kopieën worden genomen?

Kijkwijzer ‘bewust leermiddelen kiezen’ voor vakgroepen

sla link op in klembord

Kopieer

De kijkwijzer ‘bewust leermiddelen kiezen’ voor vakgroepen is opgebouwd rond drie pijlers die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn wanneer het gaat over leerplanrealisatie: vak, leerlingen en leraren. Elke invalshoek bestaat uit een vragenreeks die aanzet tot reflectie met de voltallige vakgroep.

 • Invalshoek “vak”: vakgroepen kunnen op basis van de vragen inschatten of:
  • het leermiddel conform de visie van het leerplan is gemaakt;
  • het leermiddel het realiseren van de leerplandoelen faciliteert.
 • Invalshoek “leerlingen”: vakgroepen kunnen op basis van de vragen inschatten of:
  • het leermiddel inspeelt op noden en leerbehoeften van leerlingen (interesses, leefwereld, voorkennis, capaciteiten ...);
  • het leermiddel het leerproces van leerlingen ondersteunt;
  • het leermiddel aandacht besteedt aan de taalontwikkeling van leerlingen.
 • Invalshoek “leraren”: vakgroepen kunnen op basis van de vragen inschatten of:
  • het leermiddel ruimte biedt voor eigen inhoudelijke keuzes en een eigen (pedagogisch-)didactische aanpak;
  • het leermiddel inzichten voor breed evalueren ondersteunt;
  • het leermiddel vakoverschrijdend werken faciliteert.

Ga je met je vakgroep aan de slag, neem dan zeker de complementariteit tussen die drie invalshoeken in overweging. Het is de bedoeling om via de vragenreeksen per pijler op zoek te gaan naar de grootste gemene deler en zo tot een weloverwogen keuze voor een leermiddel te komen. Compromis, debat en evenwicht zijn daarbij sleutelbegrippen.

We reiken je een aantal methodieken aan om met de kijkwijzer aan de slag te gaan:

Vakspecifiek

sla link op in klembord

Kopieer


Is het leermiddel in lijn met de krachtlijnen en aandachtspunten in de pedagogisch-didactische duiding van het leerplan? 

Sluit het leermiddel inhoudelijk aan bij de leerplandoelen? 

Worden de doelen uitgewerkt conform het leerplan? Komen de verwachte inzichten of vaardigheden op de juiste manier aan bod, op het juiste abstractieniveau?

Komen de leerplandoelen evenwichtig aan bod en klopt dat met een realistische timing?

Is het voor de leraar duidelijk wat hij aan bod moet laten komen omdat het vanuit het leerplan wordt gevraagd, en wat hij kan aanbieden?  

Is er aandacht voor het realiseren van doelen van het Gemeenschappelijk funderend leerplan (GFL)?

Laat het leermiddel actualisatie toe? (actuele contexten, actuele data, recente bevindingen …)

Biedt het leermiddel de mogelijkheid om in te spelen op de actualiteit en de link te leggen met de maatschappij en haar uitdagingen?

Zet het leermiddel leerlijnen uit over de graden heen?

Zet het leermiddel digitale didactiek in ter ondersteuning van het leerproces?

Is er – waar van toepassing – aandacht voor vakoverschrijdend werken en werkplekleren?

Houdt het leermiddel rekening met recente ontwikkelingen in de (vak)didactiek waarvan de effectiviteit is aangetoond?

Biedt het leermiddel voldoende kansen om het geleerde toe te passen in andere situaties dan waarin de leerlingen de betreffende kennis of vaardigheid heeft verworven?

Geven de opdrachten en informatiebronnen aanleiding tot onderzoekend leren?

Vraag vanuit de vakgroep: …

Invalshoek leerlingen

sla link op in klembord

Kopieer


Is er een inhoudstafel als wegwijzer en middel om leerlingen zelfstandig aan de slag te zetten?

Biedt het leermiddel een overzichtelijke structuur?

Biedt het leermiddel een overzichtelijke lay-out?

Is er voldoende plaats om eigen notities te maken?

Is het digitale platform voor de leerlingen eenvoudig raadpleegbaar?

Biedt het leermiddel alternatieven voor leerlingen die thuis over weinig digitale mogelijkheden beschikken?

Is het gehanteerde taalgebruik afgestemd op de doelgroep? 

Biedt het leermiddel voldoende taalsteun?

Stimuleert en ondersteunt het leermiddel de leerling in leren leren?
Biedt het leermiddel de leerlingen de mogelijkheid om hun eigen leren in handen te nemen? Worden de leerlingen actief betrokken bij hun leerproces?

Is er in het leermiddel aandacht voor peilen naar voorkennis opgenomen?

Biedt het leermiddel voldoende flexibele en ontwikkelingsgerichte verwerkingsopdrachten/kansen op maat van de leerling?
Is er bv. een leerpad waar leerlingen op eigen tempo mee aan de slag kunnen, wordt er feedback geboden …?

Ondersteunt het leermiddel het leerproces van de leerling bij opdrachten door het geven van effectieve feedback?

Biedt het leermiddel leerlingen de mogelijkheid om kennis en vaardigheden van andere vakgebieden te integreren? Kunnen leerling de transfer maken naar andere contexten of vakken?

Zijn de contexten betekenisvol en afgestemd op de doelgroep?

Is er voldoende mogelijkheid om te differentiëren op basis van de ontwikkelingsnoden, behoeften en interesses van leerlingen?

Wordt er rekening gehouden met cultuurverschillen, verschillen in socio-economische achtergrond of tijdsgebonden contexten?

Is het leermiddel inzetbaar in verschillende fasen van het zorgcontinuüm?

Zijn er aanpassingen mogelijk waardoor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften ook makkelijk gebruik kunnen maken van de methode?

Heeft het leermiddel een correcte prijs-kwaliteitverhouding?

Vraag vanuit de vakgroep: …

Invalshoek leraren

sla link op in klembord

Kopieer

 
Is er een kwaliteitsvolle handleiding beschikbaar voor de leraren?
 
Biedt het leermiddel ruimte of inspiratie voor eigen keuzes, een eigen didactische aanpak of differentiatie door de school/vakgroep/leraar?  Zie PRO-pagina Lessen met effect
 
Is er voor de leraar extra (digitaal) lesmateriaal beschikbaar?
 
Biedt het leermiddel lesmateriaal voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften?
 
Biedt het materiaal kansen op breed evalueren, met aandacht voor formatieve, summatieve, product- en procesevaluatie? Zie PRO.-pagina Evaluatie in het secundair onderwijs

 Biedt het materiaal kansen voor effectieve feedback aan leerlingen?
 
Is de methode gemakkelijk aan te vullen met eigen lesmateriaal?
 
Biedt de methode de mogelijkheid om kennis en vaardigheden van andere vakgebieden te integreren en zo vakoverschrijdend te werken?
 
Biedt de methode mogelijkheden voor leraren om te differentiëren in complexiteit, interesses, abstractievermogen, ondersteuning ...?
Zie PRO.-pagina Differentiatie in het secundair onderwijs en Wegwijzer differentiatie
 
Is er een mogelijkheid om de leerwinst van de leerlingen te meten?
 
Vraag vanuit de vakgroep: …

Screening leermiddelen derde graad op leerplanconformiteit

sla link op in klembord

Kopieer

We hebben de nieuwe leermiddelen van de derde graad zoals beschikbaar eind oktober gescreend op leerplanconformiteit aan de hand van vier richtvragen.

 • Is de methode in lijn met de krchtlijnen en aandachtspunten in de pedagogisch-didactische duiding van het leerplan?
 • Sluit de methode inhoudelijk aan bij de leerplandoelen en komen de leerplandoelen aan bod op een manier zoals bedoeld in het leerplan?
 • Is het voor de leraar duidelijk wat hij aan bod moet laten komen omdat het vanuit het leerplan wordt gevraagd, en wat hij kan aanbieden?
 • Biedt de methode ruimte of inspiratie voor eigen keuzes, een eigen didactische aanpak of differentiatie door de school/vakgroep/leraar?
De resultaten van die screenings publiceren we nu nog niet. We zijn over de resultaten van de screening in overleg gegaan met de betrokken uitgeverij die er verder mee aan de slag gaat. Vakgroepen die vragen hebben over de leerplanconformiteit van een leermiddel kunnen hun vakbegeleider contacteren. Volgend schooljaar plannen we een screening van leermiddelen voor de volledige derde graad. We plannen de publicatie ervan in de loop van het tweede semester van volgend schooljaar (2024-2025)

Referenties

sla link op in klembord

Kopieer

Bellens, K., Byls, H., Van Assche, J., Kirschner, P. A., & Verachtert, P. (2022). Wijze Lessen voor het ontwikkelen, kiezen en gebruiken van leermiddelen in het leerplichtonderwijs: handleiding bij een kader voor didactische kwaliteit van leermiddelen. Antwerpen: Thomas More Hogeschool.
Centrum voor leermiddelenadvies. MILK-light. Geraadpleegd op 27/03/2023 via https://www.clu.nl/milk-light/.
Kwaliteitsalliantie (2024), Leeswijzer. Indicatoren kwaliteit van leermiddelen secundair onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio