Vrijstellingenbeleid

De verlening van vrijstellingen is de autonome bevoegdheid van elk CVO. Elk centrum mag daar op zijn eigen manier mee omgaan en autonoom oordelen voor welke modules en volgens welke procedure een cursist kan vrijgesteld worden. Voor de (kandidaat-)cursist is dit niet altijd even transparant. Dit heeft vaak ook tot gevolg dat (kandidaat-)cursisten gaan shoppen en zich inschrijven bij het ‘meestbiedende’ CVO.

Centrum- en netoverschrijdende afspraken

sla link op in klembord

Kopieer

Om te voorkomen dat cursisten gaan ‘shoppen’ maken CVO’s steeds vaker centrum- en netoverschrijdende afspraken over de toekenning van vrijstellingen. Deze afspraken vind je terug op de website van het samenwerkingsverband van de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo, die de totstandkoming van deze afsprakenkaders ondersteunen.

Waarvoor kan een cursist vrijstelling krijgen en waarvoor niet?

sla link op in klembord

Kopieer

Het verlenen van vrijstellingen is in een CVO enkel mogelijk op niveau van één of meerdere modules. Een CVO kan een cursist niet formeel vrijstellen van onderdelen van modules.

Een CVO kan een cursist niet vrijstellen van álle modules van een opleiding. Wanneer een CVO vrijstellingen verleent, zal de cursist zich steeds nog voor minimaal één module van het opleidingstraject moeten inschrijven.

Dit is een belangrijk gegeven: dit impliceert immers dat het CVO tijdens de module(s) die de cursist nog zal volgen, de mogelijkheid heeft eventuele hiaten of tekorten in de voorkennis te compenseren of te remediëren.

Op basis waarvan kan een cursist vrijstelling krijgen?

sla link op in klembord

Kopieer

Elk centrum beslist autonoom over de te volgen procedure en over de manier waarop de cursist moet aantonen dat hij bepaalde competenties al heeft verworven:

 • een (diepte-)interview;
 • bewijsstukken van werkgevers of vrijwilligerswerk;
 • attesten of studiebewijzen van andere onderwijs- of opleidingsverstrekkers;
 • afname van een vrijstellingsproef.

Vrijstellingsproeven

sla link op in klembord

Kopieer

Een vrijstellingsproef mag, maar hoéft niet noodzakelijk te toetsen of de cursist wel degelijk álle competenties van de desbetreffende module(s) heeft verworven. Aangezien de cursist steeds nog één of meerdere modules in het CVO moet volgen, kan er nog geremedieerd worden.

De essentie van een vrijstellingsprocedure bestaat erin zo oordeelkundig mogelijk in te schatten welk het meest efficiënte opleidingstraject is in functie van het beoogde eindperspectief van de cursist.

Vrijstellen, niet certificeren

sla link op in klembord

Kopieer

Een belangrijk gegeven bij het verlenen van vrijstellingen is dat het CVO geen certificering kan uitreiken voor de module(s) waarvoor het aan de cursist een vrijstelling toekent. Het civiel effect van de toegekende vrijstelling(en) beperkt zich tot studieduurverkorting (in het eigen CVO).

Het feit dat er steeds nog minstens één opleidingsonderdeel zal moeten gevolgd worden in het CVO en dat er geen certificering mogelijk is voor de ‘vrijgestelde’ modules zijn twee essentiële verschilpunten met een EVC-procedure.

Contact

Monique De Ridder
pedagogisch begeleider
   0492 73 26 45
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio