Rikke-tikke-tik… Wie ben ik?

Om persoonsgebonden doelen in kaart te brengen, gebruiken de kinderen van de basisschool De Horizon in Zondereigen (Baarle-Hertog) en ’t Spoor in Weelde-Statie (Ravels) hun schooleigen kijkwijzer en ik-rapport. Twee keer per jaar evalueren de kinderen zichzelf en hun groei. Tijdens de oudercontacten gebruiken we deze instrumenten om over de doelen te rapporteren. We starten bij de jongste kleuters en bouwen dit verder op tot in het zesde leerjaar.

Kijkwijzer en ik-rapport

sla link op in klembord

Kopieer

Vlak voor het eerste oudercontact in november vullen de ouders en de klasleerkrachten de kijkwijzer in. De kijkwijzer focust zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling, de werkhouding en het leren leren. De twee ingevulde kijkwijzers worden naast elkaar gelegd. Hieruit worden een vijftal items gekozen die besproken worden tijdens het oudercontact.

Bij het tweede oudercontact in maart en april wordt het ik-rapport gebruikt om de persoonsgebonden doelen te rapporteren.

In de kleuterschool wordt het ik-rapport ‘Rikketikketik wie ben ik?’ voor de eerste keer ingevuld. De kleuter tekent een zelfportret op het voorblad. Dan gaat de kleuterjuf aan de hand van foto’s in gesprek met het kind. Hierbij evalueert het kind zichzelf en kleurt de daarbij horende duimpjes in. De juf noteert enkele aandachtspunten. Bij een tweede gesprek in maart noteert de juf de evolutie naast de foto’s en kleurt de kleuter ook een tweede keer de duimpjes in. Bij het volgende oudercontact wordt het ik-rapport besproken.

Bij de jongste kleuters worden nog geen duimpjes ingekleurd. De klasleerkracht noteert zelf aandachtspunten bij het gesprekje.

Ook de kinderen van de lagere school evalueren zichzelf. Zij vullen onder leiding van de leerkracht het ik-rapport in. Nadien volgt een eerste kindgesprek waarbij werkpunten genoteerd worden. De daaropvolgende maanden brengt de klasleerkracht in overleg met de kinderen een doel vanuit het ik-rapport in de focus. Kinderen doen op regelmatige tijdstippen aan zelfreflectie door middel van verschillende werkvormen. Ze evalueren zichzelf door aan het bord hun foto bij een plantje te hangen. Zo wordt de groei van het kind visueel gemaakt. In april vullen de kinderen het ik-rapport voor een tweede keer in. Er volgt een tweede kindgesprek over de groei die ze doormaakten in werkhouding, het leren leren en het sociaal-emotionele aspect. Dit alles wordt tijdens het oudergesprek in april gerapporteerd.

Op deze manier leren de kinderen gaandeweg van de kleuterschool tot in het zesde leerjaar om over zichzelf te reflecteren.

Zill-doelen

sla link op in klembord

Kopieer

  • IKid1 Basisvertrouwen ontwikkelen.
  • IKid2 Een positief, realistisch zelfbeeld opbouwen.
  • IKvk2 Hoopvol geloven in en vertrouwen op de eigen leef-, leer- en ontwikkelkracht.

Meer lezen?

sla link op in klembord

Kopieer

Surf naar Leerlingen evalueren in het basisonderwijs en de bouwsteen Welbevinden uit het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio