Als je als bestuur kwaliteitsvol wil besturen, heb je competente, gemotiveerde en geëngageerde bestuursleden nodig, bestuurders met een specifiek profiel. Uiteraard is ieder bestuur uniek en zul je zelf als bestuur bepaalde aspecten minder of meer benadrukken afhankelijk van jouw concrete noden. Een bestuurder onderschrijft volmondig de missie, visie en kernwaarden van het eigen bestuur.

Wat?

sla link op in klembord

Kopieer

Het profiel van de bestuurder omschrijft de gewenste ingesteldheid, eigenschappen en vaardigheden van de ideale bestuurder..

Ingesteldheid

sla link op in klembord

Kopieer

De bestuurder heeft een hart voor kinderen en jongeren en een passie voor onderwijs en vorming. De bestuurder wil actief meewerken vanuit het project van de katholieke dialoogschool aan de realisatie van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Eigenschappen en vaardigheden

sla link op in klembord

Kopieer

 • De bestuurder werkt collegiaal, constructief, proactief, doelgericht en integer samen met de collega-bestuurders met het oog op de gemeenschappelijke doelen van het bestuur op de middellange en lange termijn.
 • De bestuurder is communicatief, staat open voor overleg en is vlot bereikbaar bij vragen of problemen.
 • De bestuurder is loyaal, sociaal, respectvol, rechtvaardig en discreet en straalt mede daardoor vertrouwen uit.
 • In zijn persoonlijk en maatschappelijk leven leeft de bestuurder de kernwaarden voor die het bestuur bij zijn personeelsleden, leerlingen, ouders en andere stakeholders wil overbrengen.
 • De bestuurder is bereid om de nodige tijd te investeren in vergaderingen en andere activiteiten die nodig zijn om zijn bestuurdersopdracht op professionele wijze in te vullen.
 • De bestuurder behartigt het doel van de vereniging zoals omschreven in de statuten, in het project van de katholieke dialoogschool en in de opvoedingsprojecten van de scholen die onder het bestuur ressorteren.
 • De bestuurder is deskundig in één of meer van de beleidsdomeinen of is bereid zich hierin verder te bekwamen.
 • De bestuurder is zich bewust van zijn medeverantwoordelijkheid voor het katholiek onderwijs in de regio en pleit in dit kader voor een intensieve en constructieve samenwerking met andere schoolbesturen van het katholiek onderwijs.

Waarom?

sla link op in klembord

Kopieer

Als bestuur draag je de eindverantwoordelijkheid voor jouw organisatie. Het is dan ook belangrijk dat je de juiste mensen aantrekt om samen die verantwoordelijkheid op te nemen. De samenstelling van je bestuur is cruciaal voor je werking. Zo hebben je bestuursleden bij voorkeur ervaring met of alleszins interesse in één of meer van de acht beleidsdomeinen (identiteit, pedagogisch en didactisch beleid, personeelsbeleid, schoolorganisatie- en administratie, financieel en materieel beleid, preventie- en welzijnsbeleid, kwaliteitsontwikkeling, inspraakbeleid en communicatiebeleid). Zij moeten ook bereid zijn om de nodige tijd en energie vrij te maken voor hun bestuursopdracht.

Een bestuurder komt terecht in een team en de beste nieuwe bestuurder is die persoon die het team completer maakt. Rekenen op de competenties van één bestuurder op één beleidsdomein is riskant. Beter is het om als team alle beleidsdomeinen op te nemen. Uiteraard is één bestuurder meer beslagen in het ene beleidsdomein bezig houden dan een ander, maar het inbouwen van checks and balances en de teamwerking staan centraal.

Als je een nieuwe bestuurder moet aantrekken, maak dan zeker de tijd om samen met de collega-bestuurders grondig na te denken over het gewenste profiel van de nieuwe bestuurder. Om kandidaat-bestuurders aan te trekken en te informeren kun je gebruik maken van onze brochure.

Brochure

sla link op in klembord

Kopieer

Als bestuur kun je onze brochure gebruiken om potentiële bestuurders te informeren. Ze schetst niet alleen de gewenste ingesteldheid en vaardigheden van de ideale bestuurder, maar geeft ook beknopt andere belangrijke informatie voor kandidaat-bestuurders :

 • Wat is een bestuur?
 • Taakomschrijving van een bestuurder
 • Wat biedt het bestuur aan zijn bestuurders?

Wat is een bestuur?

sla link op in klembord

Kopieer

Het bestuur van katholieke scholen is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die het beleid van het onderwijs, de opvoeding en de vorming in die scholen ontwikkelt en bepaalt, de uitvoering ervan opvolgt en er eindverantwoordelijke voor is.

In zijn missie, visie, kernwaarden en in het pedagogisch project van zijn scholen concretiseert het bestuur het project van de katholieke dialoogschool.

Bij alle stappen die het zet en bij alle beslissingen die het neemt, hanteert het bestuur het belang van de kinderen en jongeren als belangrijkste toetssteen met aandacht voor het geheel en respect voor elke school.

Bovendien laten besturen zich in hun bestuursopdracht leiden door de vier principes van het charter van goed bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: identiteit, impact, integriteit en inspraak.

Taakomschrijving van een bestuurder

sla link op in klembord

Kopieer

Een bestuurder is in de eerste plaats een teamlid van het bestuur. Daarbij neemt de bestuurder, samen met de andere bestuurders, een taak op binnen één of meer beleidsdomeinen die tot de gezamenlijke opdracht van het schoolbestuur behoren: identiteit, onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, schoolorganisatie- en administratie, financieel en materieel beleid, preventie- en welzijnsbeleid, kwaliteitsontwikkeling, inspraakbeleid en communicatiebeleid.

De concrete taakomschrijving wordt vastgelegd in overleg met de voorzitter en de andere bestuursleden.

Hierbij wordt rekening gehouden met de noden van het bestuur en zijn scholen, de interesses en competenties van de bestuurder en de interesses en competenties van de andere leden van het bestuur. Zo kan het aangewezen zijn dat een bestuurder samen met de directeur(s) het personeelsbeleid opvolgt of dat een bestuurder samen met de boekhouder(s) het financiële en fiscale ondersteunt.

In geval van een bestuur dat naast scholen ook bijvoorbeeld een internaat of een welzijnsinstelling beheert, kan een bestuurder specifieke aandacht hebben voor één van deze onderdelen.

Wat biedt het bestuur aan zijn bestuurders?

sla link op in klembord

Kopieer

Het vrijwillige engagement vormt het basisprincipe voor bestuurders actief in besturen van het katholiek onderwijs. Uiteraard krijgen bestuurders wel een vergoeding voor gemaakte onkosten en worden zij gedekt door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Er wordt voorzien in informatie en vorming voor het bestuur en bestuurders om zich verder te professionaliseren en hen in hun opdracht te ondersteunen.

Het bestuur biedt vooral de kans aan bestuurders om bij te dragen aan de opleiding en vorming van kinderen en jongeren tot jongvolwassenen. Hun maatschappelijke rol is dan ook niet te overschatten.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio