8 juni 2023 – Kleuteronderwijzer als onderwijzer inzetten

Deze vragen om uitleg waren al een week eerder geagendeerd, maar waren nog niet aan bod kunnen komen. Een interessant thema (passend in het hele lerarenloopbaanverhaal en lerarentekort) waarop eerder ook al enkele interessante mensen (met transcript) hun licht hadden laten schijnen in de media, na wat minder positieve stemmen vanuit Vooruit. Maar nu waren de vragenstellers van dienst Loes Vandromme en Koen Daniëls. Wat vond minister Weyts van het stijgende aantal kleuteronderwijzers in de lagere school en wat met de ondersteuning voor zulke mensen?

De minister legde in zijn antwoord best wel een positieve teneur, waarmee hij eigenlijk heel goed aansloot bij de opstelling van UCLL-programmadirecteur Greet Decin (cf. link hierboven). Er waren ook de professionaliseringsmogelijkheden voor de kleuteronderwijzers in kwestie en ook niet te vergeten: de rol van de pedagogische begeleidingsdiensten en van de aanvangsbegeleiding. Het was ook hier dat de minister verwees naar mogelijkheden voor de figuur van de leraar-specialist, zoals zijn partijgenote Kathleen Krekels in de voorafgaande ochtendvergadering die dag al gedaan had. Toevallig las ik, terwijl ik deze regels typte, tussendoor een recent interview met Loes Vandromme in KW - Krant van West-Vlaanderen (voor abonnees), die weliswaar betreurde hoe de minister onlangs de maatregel over de leraar-specialist naar buiten gebracht had, maar wél goede mogelijkheden voor meer ervaren leraren zag in de maatregel. We vernamen overigens dat van die 4.200 kleuteronderwijzers in de lagere school er al een 500-tal de lerarenopleiding lager onderwijs gevolgd had.

Andere aspecten die nog toegevoegd werden in de bespreking gingen over de bestaande praktijk om zwangere kleuteronderwijzers in het kleuteronderwijs meteen te doen stoppen met werken (maar wat was mogelijk voor zulke mensen in het lager onderwijs?), over de wens van échte EVC-trajecten ter zake in het hoger onderwijs en over bijkomende mogelijkheden om op basis van nuttige ervaring in het onderwijs met een zgn. “ander” bekwaamheidsbewijs toch voor een “voldoende geacht” bekwaamheidsbewijs in aanmerking te komen.

Interveniënt Hannelore Goeman herhaalde haar stelling die ze eerder al in de media verwoord had, wees het lerarentekort aan als het grote probleem en vond wat de minister allemaal deed wat te veel “plic-ploc” in plaats van een echt plan dat een modern personeelsbeleid mogelijk zou maken (nwvr: die talige uitdrukking kende ik nog niet, maar vond ze ook niet terug in een van mijn woordenboeken; enige talige creativiteit dus van de spreker wellicht).

Over die zwangerschapskwestie weidde de minister ietwat uit, met verwijzing naar de tegenzin van eerder geraadpleegde gynaecologen om de bestaande regeling in het kleuteronderwijs te wijzigen op dat stuk, maar tewerkstelling op zulk een moment in het lager onderwijs zou, áls daar uiteraard een vacature was, wél kunnen, maar dat werd in de praktijk blijkbaar te weinig gedaan. Meer algemeen dacht de minister aan het opstellen van een soort Q & A om op personeelsvlak meer creatieve mogelijkheden voor scholen binnen de huidige regelgeving kenbaar te maken.

Vragensteller Vandromme herhaalde later haar wens om in de lagere school voor zwangere kleuteronderwijzers toch wat flexibeler te kunnen zijn in de toekomst. Vragensteller Daniëls zag in dit verhaal ten slotte zelfs (weer) een communautaire dimensie: de middelen van het zgn. federale Fonds voor Beroepsziekten, dat nu blijkbaar thuiszittende, zwangere, contractuele kleuteronderwijzers betaalde, zouden naar Vlaanderen overgeheveld kunnen worden en dan was een en ander in één (Vlaamse) hand veel treffelijker dan nu te regelen op dit vlak.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio