7 juli 2022 – Ontbinding van inschrijving van leerlingen met verslag

Ook bij deze vraag om uitleg van Steve Vandenberghe was er een vrije tribune (voor abonnees) uit een krant in het geding. Opnieuw ging de vraag naar de kern van het inclusieverhaal en de complexiteit ervan… en zulks aan de vooravond van de vergadering van de Vlaamse regering waarop in principe de eerste goedkeuring van het voorontwerp van decreet Leersteun geagendeerd zou worden. Vragensteller Vandenberghe herinnerde aan wat in de conceptnota Leersteun stond over de (toekomstige) bevoegdheid van de klassenraad (cf. ook de commissievergadering van 24 maart 2022). Meer algemeen was ook de antidiscriminatieregelgeving aan de orde. Maakten sommige scholen zich in dit verband schuldig aan discriminatie en hoe zou dat probleem aangepakt worden door het toekomstige decreet Leersteun?

Minister Weyts gaf een overzicht van de huidige regelgeving én van enkele zaken die hij in petto had met het nieuwe decreet Leersteun, maar ook die punten hadden we al wel eerder gehoord (rol van de Onderwijsinspectie bij de afweging van redelijke aanpassingen, meer mogelijkheden tot bemiddeling, versterking van het gewoon onderwijs inzake de fasen 0 en 1 van het zorgcontinuüm, het kenniscentrum in het kader van de commissie-Brinckman, waarover we het ook nog maar pas gehad hadden).

In het verdere gesprek tekenden zich grosso modo twee kampen af: enerzijds had je de minister, zijn partijgenote Kathleen Krekels en Jan Laeremans, die de bovenvermelde vrije tribune toch nogal beschuldigend vonden (nwvr: ik meende aan vragensteller Vandenberghe te horen dat hij qua visie daar eigenlijk niet zo ver van afstond, maar ook vooral meer ondersteuning voor de scholen was zijn oproep), anderzijds was er Johan Danen die toch grote verschillen zag tussen (gewone) scholen inzake de omgang met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en vreesde dat de klassenraad te veel macht zou krijgen. Afwachten wat er heel precies in het nieuwe decreet Leersteun zal staan.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio