7 december 2022 – Commissie van Wijzen

Op vrijdag 2 december 2022 was het thema op de Vlaamse regering geagendeerd. Er viel al over te lezen in de media. Ik verwijs illustratief gewoon naar twee bronnen: Dirk Van Damme zelf (voor abonnees) en Lieven Boeve. Zelf was ik alvast wat verbaasd over de ‘grootse’ manier waarop minister Weyts de zaak voorstelde. Ik citeer uit zijn persbericht: “Belangrijke hervormingen op de korte termijn, maar op lange termijn zou het goed zijn om het héle systeem [nwvr: mijn cursivering] te herdenken. Een onafhankelijke Commissie van Wijzen kan vertrekkend van een wit blad [nwvr: mijn cursivering] nadenken over bijvoorbeeld het statuut van leerkrachten, schoolorganisatie, netoverschrijdende samenwerkingen, …”

De hele bespreking in deze plenaire vergadering verliep langs te verwachten lijnen: twee vragenstellers uit de oppositie die bedenkingen hadden, weliswaar de ene al wat meer dan de andere; één vragensteller uit de partij van de onderwijsminister die uiteraard helemaal geloofde in de commissieaanpak van de minister; drie interveniënten (één uit de oppositie en twee uit de meerderheid) die ook hun vragen hadden, alweer de ene wat meer dan de andere. Samengevat, aflevering 47 (of daaromtrent) van de saga “Lerarenloopbaanpact en lerarentekort”.

Iets concreter toch, maar wel in telegramstijl:

  • diverse sprekers wezen op de timing (lees: het rapport van de Commissie van Wijzen zal pas klaar zijn over ongeveer een jaar, wanneer we in de laatste rechte lijn naar de volgende verkiezingen gaan);
  • meermaals werd gevraagd: “maar wat nu nog te verwachten in de komende maanden van de onderwijsminister zelf?”; daarop leek de minister me al kort gezinspeeld te hebben bij de begrotingsbesprekingen in de Onderwijscommissie op 1 december 2022, toen de LIO-baan ter sprake kwam; in de plenaire vergadering nu zei hij dat niet met zoveel woorden, maar hij sprak van “verrassingen” en ietwat oneerbiedig van “u (lees: het Vlaams Parlement) zal nog wat te bikken krijgen” (lees: de minister zou nog doorgaan op zijn elan met decretaal werk, los van de Commissie van Wijzen, die overigens niet zou overlappen met de commissie-Brinckman);
  • de al genomen maatregelen werden nog maar eens herhaald, maar die kenden we al in extenso;
  • eigenlijk had minister Weyts zijn antwoord op de vragen al gegeven op… 31 augustus 2022;
  • in de toelichting van de minister vond vragensteller Daniëls de bevestiging van zijn eigen uitgesproken bekommernis dat de latere output van de Commissie van Wijzen (naaste eventuele decretale gevolgen) óók impact zou hebben op de autonome beslissingen van schoolbesturen;
  • hoewel ik de tussenkomsten van Hannelore Goeman en Elisabeth Meuleman overdreven negatief vond, ben ik zelf nogal sceptisch, -- niet over het feit zelf dat bepaalde bijsturingen aan het huidige hr-beleid en de huidige schoolorganisatie mogelijk zouden zijn --, maar wel over de positieve impact van zulke maatregelen op het kernprobleem…het lerarentekort dus; ik zou zulke mogelijke bijsturingen (bv. schoolopdracht, professionalisering, aanvangsbegeleiding, affectatie aan een schoolbestuur i.p.v. aan een school, …) overigens niet “vertrekken van een wit blad” noemen, maar wel… inderdaad, bijsturen van wat nu bestaat.

We zullen zien…

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio