5 oktober 2022 – Interactief afstandsonderwijs in secundair onderwijs

Dit was door omstandigheden de eerste plenaire vergadering van het huidige werkjaar mét actuele vragen. Omdat heel wat onderwijscommissarissen op 3 oktober 2022 ’s ochtends op zgn. buitenlandse zending naar Dublin vertrokken waren, had ik nu niet meteen een actuele onderwijsvraag verwacht. Maar dat was buiten Els Ampe gerekend. Er was intussen namelijk enige commotie (voor dS-abonnees) ontstaan over een hangend voorontwerp van decreet over interactief afstandsonderwijs in het secundair onderwijs (Vlaamse regering, 8 juli 2022). Op 27 september 2022 had de Vlaamse Onderwijsraad er intussen een (duidelijk verdeeld) advies over uitgebracht. Overigens valt het niet zo moeilijk te voorspellen dat de Pano-uitzending (over een ander thema) later op deze dag meerdere parlementaire vragen zal opleveren, maar dat zijn zorgen voor later.

Maar nu dus Els Ampe. De situatie leek mij eigenlijk nogal duidelijk, maar toch had zij nog een vraag voor de minister. En die luidde: hoe zou minister Weyts de ongerustheid van ouders ter zake (zoals ook deels aan bod kwam in het Vlor-advies) wegnemen?

Voor ik kort de bespreking samenvat, verwijs ik nog graag even naar de vraag om uitleg van Brecht Warnez (31 maart 2022), weliswaar over hetzelfde thema maar dan in het hoger onderwijs, waar trouwens de aanzet tot het hier voorliggende voorontwerp van decreet al vermeld werd. Daarnaast waren er nog verwante vragen om uitleg op 8 oktober 2020 over corona, afstandsonderwijs en leerachterstand. Andere parlementaire activiteiten inzake digitalisering van onderwijs en de zgn. Digisprong heb ik niet meer nagekeken in mijn archief, maar die waren talrijk en dus ook de actuele vraag van Els Ampe paste helemaal in datzelfde, al lange verhaal.

Minister Weyts corrigeerde meteen en terecht vragensteller Ampe in haar stelling als zou afstandsonderwijs een deel van de oplossing van het lerarentekort zijn. Dat ándere belangrijke thema waaraan in het Vlaams Parlement intussen al een niet onaardig aantal uren (dagen?) besteed is. Je herinnert je dat ongetwijfeld, beste lezer. Het ging er wél om, zo ging de minister voort, om een betere juridische basis te hebben voor afstandsonderwijs ten behoeve van onderwijskwaliteit. Niet meer, maar ook niet minder. De minister haalde daartoe ook de enkele cruciale elementen uit het korte voorontwerp van decreet, die net bedoeld waren om iedereen (dus ook de ouders) gerust te stellen.

Maar dat laatste had vragensteller Ampe blijkbaar niet gehoord en ze stelde doodgemoedereerd haar vraag over de ongerustheid van de ouders opnieuw. We konden de minister nog net horen fluisteren “Ik heb dat wél gezegd, maar zal het herhalen”. Tja…

Zo verrassend als ik de actuele vraag op zich al gevonden had (cf. supra), zo verrassend vond ik het aantal interventies: zes met name, één van elke fractie. Uiteraard waren niet alle onderwijscommissarissen mee op de Ierse uitstap, oké, ik had het moeten weten… Vlaams Belang, Groen en Vooruit vonden het zgn. plafond in het voorontwerp van decreet (maximaal 50% op jaarbasis) te hoog. PVDA deelde ook de ongerustheid van ouders en vakbonden. Bij cd&v en Vooruit noteerde ik dat afstandsonderwijs alleen kon om pedagogisch-didactische redenen. N-VA stelde een tegenstelling vast tussen dank aan en vertrouwen in leraren (op deze Dag van de Leraar) enerzijds en een grote achterdocht bij de oppositie tegenover de hangende decretale regeling anderzijds. Het voorontwerp van decreet bood een mogelijkheid, geen verplichting. Minister Weyts had zich in de bespreking overigens ook laten ontvallen dat hij verschillende plafonds per graad voorstond, maar wachtte het lopende sociale overleg af.

Ten behoeve van vragensteller Ampe herhaalde minister Weyts dus nog eens zijn betoog, waarop vragensteller Ampe hem veel succes toewenste. Much ado about nothing dus, hoewel… “het” kon eigenlijk bezwaarlijk “veel” genoemd worden.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio