5 oktober 2020 – Contactopsporing en dko, CBE en CVO

En om corona helemaal af te ronden, althans voor deze vergadering, nog eens opnieuw het thema van de contact tracing, maar dan net in die onderwijssegmenten waar de CLB’s geen opdracht hebben. Welke oplossingen waren voor die contexten mogelijk, zo vroeg Elisabeth Meuleman. Behoorde een tijdelijke uitbreiding van de CLB-ploeg met extra artsen of ondersteuning vanuit het ministerie via diensten van externe preventie en arbeidsgeneesheren misschien tot de mogelijkheden?

Minister Weyts moest opnieuw de regelgeving over de CLB-opdracht schetsen, met nu ook een verwijzing naar het zgn. draaiboek Profylaxe. Het contactonderzoek voor de leerlingen, cursisten en studenten van het deeltijds kunstonderwijs, het volwassenenonderwijs, de basiseducatie en het hoger onderwijs, viel onder het reguliere contactonderzoek zoals dat bestaat in de bredere samenleving. De minister kreeg wel negatieve signalen over de contact tracing in die onderwijssegmenten en had die gemeld aan de bevoegde Vlaamse en federale ministers.

Vragensteller Meuleman wilde toch duidelijkere draaiboeken voor die onderwijssegmenten en hoorde daar zelf een vraag naar ondersteuning. Interveniënt Loes Vandromme zoomde in op de gemaakte coronakosten, ook in die onderwijssegmenten. Interveniënt Koen Daniëls dacht wat luidop over de eventuele rol van het beleidsdomein Cultuur voor dko en enigszins vaag over het volwassenenonderwijs, want ik had de indruk dat hij vergat dat dat toch ook een draaiboek heeft én voorwerp is van gesprek tijdens het overleg in de “onderwijsclub” van de minister, zoals die zelf nadien ook expliciet toevoegde. Interveniënt Jo Brouns ten slotte wees op het belang van c.q. zijn eigen ervaring met de lokale veiligheidscel voor dko, maar ook voor het volwassenenonderwijs.

De afrekening van de coronakosten voor het volwassenenonderwijs viel te bekijken, aldus nog de minister.

Vragensteller Meuleman besloot een beetje teleurgesteld met een klaagzang, die gelijk een groot calimerogehalte vertoonde.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio