4 maart 2021 – Plan 'Van Kwetsbaar naar Wendbaar'

Dan was het tijd voor de vraag om uitleg van Jo Brouns waarop minister Weyts voordien in de vergadering een ietsje te vroeg was beginnen te antwoorden en dat (slechts) vier weken na de “gedachtewisseling” (cf. slide 7 van de bijgevoegde presentatie van de minister) over het Relanceplan Vlaamse Veerkracht (met vier onderdelen: Digisprong, Van kwetsbaar naar wendbaar, Voorsprongfonds hoger onderwijs en Edusprong voor het volwassenenonderwijs; met de intussen bekende bedragen van respectievelijk 375, 90, 60 en nogmaals 60 miljoen euro). Vragensteller Brouns verwees als duiding ook naar de goedkeuring door de Vlaamse regering van drie visienota’s over drie van de vier vermelde onderdelen. Wat het onderdeel Van kwetsbaar naar wendbaar (dossier ‘kwetsbare studenten en leerlingen en wendbare scholen’) betrof, waren er twee projectoproepen op 15 resp. 29 januari 2021 voor 3 miljoen (schoolleiderschap) resp. 2,4 miljoen euro (lerarenopleidingen). Ik schreef het al eerder: door de veelheid van initiatieven en projectoproepen was het niet altijd zo eenvoudig om te volgen. Overigens was soms aan zo’n project nog een aparte projectoproep voor de wetenschappelijke opvolging van het eigenlijke project gekoppeld. Mij kwam het alleszins voor als een wirwar van initiatieven, maar dat kon aan mij liggen. Vragensteller Brouns zoomde in op het onderdeel waarvoor nog geen visienota opgemaakt was en vroeg of daarvoor ook een visienota zou komen, quid met het tijdspad van dat onderdeel en hoeveel van de 90 miljoen euro intussen besteed was aan welke projecten. Vragen naar meer klaarheid in de vermelde wirwar, leken mij dat.

Minister Weyts vertelde, met wel nog meer details dan de vragensteller, eigenlijk hetzelfde verhaal als vragensteller Brouns, op het verhaal van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en de zes antennes/verbindingsofficieren na. Maar ook dat verhaal hadden we eerder al meermaals gehoord.

Daarmee had vragensteller Brouns wel niet helemaal een antwoord op zijn vragen gekregen en dat liet hij merken. Hij herhaalde ze dan ook met wat andere woorden: hoe zag, naast de nu gelegde puzzelstukjes, de hele puzzel eruit, ook in financiële termen? Interveniënt Johan Danen sloot zich volmondig aan bij de opmerking en vragen van Brouns. Interveniënt Kathleen Krekels echter vond dat allemaal geen bezwaar en vroeg heel algemeen slechts, na een lange aanloop, hoe ervoor gezorgd zou worden dat de verworven kennis, de vaardigheden, de praktijken die gegroeid waren in de loop van de voorbije maanden, niet verloren zouden gaan.

Minister Weyts herhaalde vooral de kern van zijn eerdere betoog en voor hem was de gevraagde visie duidelijk: hoe kon er maximaal voor gezorgd worden dat we, van de achterstand die in de totaliteit werd opgelopen, naar een voorsprong zouden kunnen gaan? Dat klopte natuurlijk wel, maar was gelijk ook wel heel generiek gesteld. Geen aankondiging van een visienota, geen vermelding van criteria voor de te besteden financiële middelen. Wel herhaling dus van de gelegde puzzelstukjes: drie speerpunten en enkele daaraan gekoppelde acties. En vragensteller Brouns? Die hoopte dan maar dat de antwoorden (hij liet nog tweemaal het woord visienota vallen in zijn slotwoord) die hij eigenlijk gevraagd had later nog zouden volgen. Afwachten dus.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio