4 februari 2021 – Tijdelijke andere opdracht

Jo Brouns’ vraag om uitleg kwam mij bekend voor, maar ik kon niet meteen de bron van mijn vermoeden terugvinden, tot ik na enig zoekwerk stootte op een vraag om uitleg van toenmalig onderwijscommissaris Jos De Meyer (26 januari 2017) én vandaaruit ook op een gedachtewisseling in de Onderwijscommissie over het in dit verband relevante rapport van het Rekenhof (25 februari 2016, en niet 26 februari, zoals foutief in het parlementaire verslag staat). Het ging dus over het systeem van de zogenaamde tijdelijke andere opdracht (TAO). Dat was een populair systeem, zo bleek opnieuw uit het jaarverslag van AgODI 2019. Zoals Jos De Meyer destijds bij zijn vraag, maakte ook vragensteller Brouns nu melding van de vraag van AgODi of het niet wenselijk was om restricties in het TAO-systeem te versoepelen. Vond minister Weyts dat nu ook en hoe zou hij daarbij te werk gaan?

Die was daarvoor niet meteen te vinden, zo bleek. De minister schetste heel precies waarom de bestaande voorwaarden inzake TAO eigenlijk niet versoepeld konden worden, als men geen weinig aantrekkelijke nevenverschijnselen wilde creëren. Meer flexibiliteit voor het vastbenoemde personeelslid was wél mogelijk in het systeem van zgn. verlof ‘afwezigheid voor verminderde prestaties’ om tijdelijk in een andere opdracht aan de slag te gaan.

Vragensteller Brouns repliceerde dat de vraag naar versoepeling net kwam van AgODI en wel op basis van dat al iets oudere rapport van het Rekenhof. De vraag naar versoepeling zou eigenlijk een aanpassing betekenen van de regelgeving aan de huidige TAO-praktijk op de werkvloer. Interveniënt Karolien Grosemans herhaalde in een notendop wat de minister al gezegd had en voegde dan nog een vraag toe, die inderdaad, zo realiseerde zij zich meteen, eigenlijk een schriftelijke vraag naar cijfers betrof.

Minister Weyts wist nog wel dat een van de sociale partners een voorstel als dat van vragensteller Brouns ingediend had, maar wees het af en vragensteller Brouns’ slotwoord herhaalde ook nogmaals diens kernpunt.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio