31 maart 2022 – Personeelstekort in zorgsector en rol van opleidingen

De laatste vraag om uitleg van deze vergadering was ook van de hand van Johan Danen. Ze betrof nog een vervolg op een hoorzitting over het personeelstekort in de zorg in de Commissie Welzijn op 16 maart 2022. Zoiets hing natuurlijk, althans gedeeltelijk, altijd samen met een opleidingskwestie. Vragensteller Danen zoomde in op de ouderenzorg en geriatrie, waar het instromende personeel vandaag voornamelijk uit de opleiding tot zorgkundige en de opleiding HBO5-verpleegkunde kwam. Afgestudeerden met een bachelor in de verpleegkunde stroomden minder makkelijk door naar de ouderenzorg. Hij gaf een overzicht van een aantal knelpunten, zowel wat de opleiding tot zorgkundige betrof (cf. ook Taskforce Zorgkundige) als de stages in ouderenzorg in de hogere jaren van de verpleegkundeopleiding, namelijk geen stages meer op dat vlak. Vragensteller Danen had heel wat vragen, maar die kwamen samengevat hierop neer: wat vond minister Weyts van de geschetste situatie en overwoog hij diverse ingrepen in de inhoud van de opleidingen zelf?

De minister wees op het ruimere probleem van personeelstekorten in diverse sectoren en op zijn positie als minister. Voor een verhoogde instroom naar de verschillende zorgopleidingen rekende hij op de nieuwe Zorgambassadeur. Het vermelde rapport van de Taskforce Zorgkundige kon daarbij al nuttige diensten bewijzen. Samen met minister Beke en minister Crevits had hij de opdracht gegeven tot de oprichting van een adviesgroep zorgkundige (N.B. eerste bijeenkomst na de paasvakantie), mét diverse thematische werkgroepen. De minister herhaalde ook meerdere andere initiatieven binnen Onderwijs: de leerladder in de zorg, het zgn. Voorsprongfonds hoger onderwijs (met projecten rond ‘microcredentials’, het opleidingsaanbod en ‘blended learning’), wat hij met voorbeelden nog wat concreter maakte, EVC-trajecten, de Edusprong (in het volwassenenonderwijs), duaal leren in de zorg. We hadden het allemaal al weleens gehoord. In de verpleegkundeopleidingen was ouderenzorg één van de zeven domeinen. De minister hoedde er zich voor om te zeer te focussen op één van de zeven.

Vragensteller Danen sprak de minister nog even tegen over wat die gezegd had over zijn positie als onderwijsminister. Er werden toch inderdaad soms promotiecampagnes gevoerd binnen Onderwijs (bv. STEM). Danen vond dat meer mensen zouden moeten kunnen voortstuderen. Oké, dacht ik bij mezelf, en daar is zeker nog marge, maar ook dat aantal is niet oneindig uitbreidbaar. Danen vond ook dat het nu gewoon een kwestie was van de bestaande adviezen en aanbevelingen in te voeren en bestaande mogelijkheden als EVC en duaal leren moesten meer bekendgemaakt worden.

Interveniënt Loes Vandromme stelde een heel specifiek opleidingsprobleem aan de orde i.v.m. de voorbereidende zorgcomponent van de derde graad duaal in het secundair onderwijs versus de bestaande voltijdse opleidingen daar. Interveniënt Koen Daniëls herinnerde aan de federale bevoegdheid om een goede plaats aan de opleiding HBO5-verpleegkunde te geven. Hij wees daarnaast nog voor bso-afgestudeerden op het hele kluwen van zevende jaren, Se-n-Se, O(onderwijs)K(walificatie) 3, OK 4, de rol van een toelatingsklassenraad én de overgang naar bepaalde graduaten (niet in de zorg, maar in andere domeinen). Die puzzel moest nog eens bekeken worden, aldus Daniëls.

De Taskforce Zorgkundige en de daaruit voorvloeiende adviesgroep zorgkundige waren inderdaad vooral een kwestie van operationalisering, zo stelde de minister. Ik beken eerlijk dat ik de ministers uitleg over die derde graad Assistentie duaal niet helemaal begreep, maar vermoedde dat het toch om een positief antwoord ging op de vraag van interveniënt Vandromme. De mogelijkheid om in duale opleidingen ook een OK 2 aan te bieden hadden we al weleens eerder gehoord: op dat stuk was er blijkbaar, dixit de minister, nog een felle discussie tussen sector en onderwijsverstrekkers, maar de minister hoopte op een doorbraak.

Wonder boven wonder: vragensteller Danen had geen slotwoord meer (nodig). Een voorbeeld om na te volgen, dacht ik…

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio