30 juni tot en met 24 augustus 2023 - Schriftelijke vragen

 1. Verkeerseducatie op school - Initiatieven
 2. Secundair onderwijs - Huidige wachtlijst na aanmeldings- en inschrijvingsperiode
 3. Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) - Stand van zaken
 4. Lerarentekort - Niet-ingevulde vervangingen
 5. Leerbuddy Vlaanderen - Stand van zaken
 6. Zijinstromers schooljaar 2022-2023 - Retentie
 7. Getuigschrift 'vakbekwaamheid vervoerder' - Opleiding en examens
 8. Basis- en secundair onderwijs - GOK- en SES-middelen
 9. Duaal leren - Leerlingendeelname
 10. Verkeerseducatie op school - Initiatieven
 11. Duaal leren - Bedrijven die werkplekleren aanbieden
 12. Huis van het Nederlands - Taaltesten in het kader van het inschrijvingsrecht
 13. Zijinstromers - Lerarenbonus
 14. Lerarentekort - Taalleerkrachten
 15. Basisonderwijs - Lessen Lichamelijke Opvoeding (LO)
 16. Basis- en secundair onderwijs - Verloop directeurs
 17. Hoger onderwijs - Schakelprogramma's
 18. Basis- en secundair onderwijs - Verloop directeurs
 19. Hoger onderwijs - Schakelprogramma's
 20. Duaal leren - Aanbod
 21. Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT) - Stand van zaken
 22. Elders verworven competenties (EVC’s) - Stand van zaken
 23. Leren en werken - Alternerende opleidingen
 24. Leerkrachten - Opleiding en aanstelling (2)
 25. Huis van het Nederlands - Taaltesten in het kader van het inschrijvingsrecht
 26. ICT-coördinatoren in het onderwijs - Stand van zaken
 27. Kenniscentrum Digisprong - Werking
 28. Geschrapte examens door lerarentekort - Omvang en impact
 29. Eerste graad secundair onderwijs - Leerlingeninstroom
 30. Leerkracht met vervangingsopdracht - Salaris tijdens zomervakantie
 31. Basis- en secundair onderwijs - Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)
 32. Hoger onderwijs - Engelstalige vakken en opleidingen
 33. Individuele beroepsopleiding plus (IBO+) - Stand van zaken
 34. Basis- en secundair onderwijs - Administratieve ondersteuning
 35. Zijinstromers in het onderwijs - Evolutie (2)
 36. Leerkrachtendatabank - Gebruik
 37. Duaal leren - Bedrijven die werkplekleren aanbieden
 38. Schooluitval – Actieplan
 39. Integratie kinderopvang en kleuteronderwijs - Proefprojecten ‘doorgaande lijn’
 40. SES-lestijden - Aantal, evolutie en kostprijs
 41. Duaal leren - Deelnemende ondernemingen
 42. Leerkrachtendatabank - Gebruik
 43. Nederlandstalig onderwijs Brussel - Vlaamse leerkrachten
 44. Onderwijs - Deeltijds hervatten na langdurige ziekte
 45. Integratie kinderopvang en kleuteronderwijs - Proefprojecten 'doorgaande lijn'
 46. Lokale overlegplatformen (LOP’s) - Uitvoering aanmeldingsprocedure
 47. Aanmeldingsprocedure secundair onderwijs - 20%-voorrangsregel
 48. Basis- en secundair onderwijs - Niet-ingevulde vervangingen
 49. Hogeronderwijsinstellingen - Buitenlandse EER- en niet-EER-studenten
 50. Problematische afwezigheden - Terugvordering schooltoeslag
 51. Niet-thuistaal Nederlands schoolgaande kinderen - Vlaams-Brabant
 52. Luchtkwaliteit in de klas - Educatieve pakketten
 53. Buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) - Over te dragen subsidies
 54. Synchroon internetonderwijs (SIO) - Stand van zaken
 55. Scholen en kinderdagverblijven - PFAS-vervuiling
 56. Leerlingenpopulatie - Buitenlandse herkomst
 57. Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) - Wachtlijst scholenbouw
 58. Doorstroom op leeftijd naar de 2ee graad arbeidsmarktfinaliteit - Uitzonderingsmaatregel
 59. Aanbod Content and Language Integrated Learning (CLIL) - Keuzes leerlingen
 60. Universiteiten en hogescholen - Buitenlandse studenten van binnen en buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
 61. Eerste leerjaar tweede graad - Leerlingenstromen
 62. Arbeidsmarkt en rol van onderwijs - Impact klimaattransitie
 63. Zomerscholen - Projectoproep 2023
 64. Hoger onderwijs West-Vlaanderen - Participatiegraad
 65. Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) - Energielening
 66. Kenniscentrum Digisprong - Adviesaanvragen over artificiële intelligentie (AI) in het onderwijs
 67. Dove of slechthorende leerlingen - Tolken in het onderwijs
 68. Secundair onderwijs - Aanmeldingsprocedure
 69. Scholen en kinderdagverblijven - PFAS-vervuiling
 70. Toelatingsexamens voor arts, tandarts en dierenarts - Resultaten
 71. Uitstroom beginnende leerkrachten - Maatregelen
 72. Toelatingsexamens geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde - Buitenlandse kandidaten
 73. Hoogopgeleide nieuwkomers - Financiering voortraject opleiding hoger onderwijs
 74. Vlaamse overheid - Stage- en leerwerkplaatsen
 75. Pleegzorg - Studietoelage hoger onderwijs
 76. Kenniscentrum Digisprong - Evaluatie
 77. Voorsprongfonds Hoger Onderwijs - Werkingskosten (2)
 78. Onderwijs - Langdurig ziekteverzuim
 79. Educatieve masteropleidingen - Slaagpercentage
 80. Deeltijds kunstonderwijs - Tolkuren
 81. PIRLS-onderzoek - Resultaten- en analyserapport per onderwijsverstrekker
 82. Studie-informatiedagen (SID-ins) voor laatstejaars secundair onderwijs - Bezoekers, standhouders, budget
 83. Onderwijspersoneel - Aanstelling in scholengemeenschappen met meerdere schoolbesturen
 84. Hoger onderwijs - Studievoortgang generatiestudenten
 85. Digisprong - Bevraging onderwijsinspectie via VOI.CE-app
 86. Leerlingen met leesproblemen - ADIBib en voorleessoftware
 87. Kenniscentrum Digisprong - Google workspace for education
 88. Studenten hoger onderwijs - Psychologische ondersteuning
 89. Vlaamse toetsen - Kalibratie
 90. Uitrol digisprong - ICT-coördinatoren
 91. Studietoelage - Berekening op basis van inkomen
 92. Uitrol digisprong - Raamovereenkomst scholen voor glasvezel
 93. Hoger onderwijs - Personeelsdiversiteit
 94. Diversiteit op basis van geslacht in leraarskamer - Beleidsinitiatieven
 95. Diversiteit op basis van leeftijd in leraarskamer - Beleidsinitiatieven
 96. Etnisch-culturele diversiteit in de lerarenkamer - Beleidsinitiatieven
 97. Diversiteit op basis van personen met een beperking in de lerarenkamer - Beleidsinitiatieven
 98. Diversiteit op basis van vooropleiding in leraarskamer - Beleidsinitiatieven
 99. Diversiteit op basis van geaardheid in de lerarenkamer - Beleidsinitiatieven
 100. Graduaatsopleidingen - Studieduur
 101. Leerlingenkaart - Evaluatie
 102. Lerarenkaart - Stand van zaken
 103. Basisonderwijs - Lerarenplatform
 104. Lerarentekort - Leerkrachten werkzaam zonder bekwaamheidsbewijs
 105. Studentenpopulatie - Diversiteit
 106. Zijinstromers - Erkenning geldelijke anciënniteit en nuttige ervaring
 107. Onderwijspersoneel - Verlof voor bedreiging door beroepsziekte
 108. Hoger onderwijs - Reëel versus theoretisch opleidingsaanbod
 109. Leerlingenvervoer - Ontwikkelingen
 110. Bebosbaar potentieel - GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 111. Bebosbaar potentieel - GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 112. Studenten lerarenopleidingen - Stand van zaken (2)
 113. Hoger onderwijs - Erasmus+ voor docenten
 114. Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's) - Extra middelen
 115. Onderwijspersoneel met bijberoep - Evolutie
 116. Onderwijspersoneel met bijberoep - Evolutie
 117. Educatieve masters - Hoge uitvalcijfers
 118. Lokale overlegplatformen (LOP’s) - Evaluatie
 119. Basisonderwijs - Contingent vervangingseenheden
 120. Levenslang leren - OESO Skills Summit 2024
 121. Vertrouwenspersonen in het onderwijs - Vorming en opleiding
 122. Scholen - Interne en externe preventieadviseur
 123. Onderwijspersoneel - Begrafenisvergoeding
 124. Directeurs basis- en secundair onderwijs - Niet-ingevulde vervangingen
 125. Onderwijzend personeel - Prestatienoemer 29 en 30
 126. Glasvezelverbindingen voor scholen en centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) - Raamcontract Telenet
 127. Opleidingen Mediawijs - Bereik
 128. Scholen - Artificiële intelligentie (AI)
 129. Buitengewoon onderwijs - Uitbreiding aantal plaatsen
 130. Secundair onderwijs - Dalend aantal uren exacte wetenschappen
 131. Energetische renovatie schoolinfrastructuur - Energieleningen
 132. Studietoelagen - Hoger onderwijs buiten de Europese Hogeronderwijsruimte (EHOR)
 133. Leerlingen buitengewoon onderwijs die lessen en activiteiten bijwonen in het gewoon onderwijs en vice versa - Evolutie
 134. Binnenluchtkwaliteit - Scholen
 135. Deeltijds kunstonderwijs (dko) - Verloning vervangende leerkracht bij omstandigheidsverlof
 136. Scholen - Digitalisering
 137. Duaal leren - Stand van zaken
 138. Inschrijvingsgeld deeltijds kunstonderwijs (dko) - Verminderingsattesten
 139. Actieplan radicalisering - Educatieve pakketten

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio