3 februari 2022 – Stopzetting van subsidies van HISK en a.pass

Drie vragenstellers over een thema i.v.m. het hoger kunstonderwijs: Katia Segers, Elisabeth Meuleman en Stijn De Roo. Mooi op dezelfde dag als deze commissievergadering verscheen deze opiniebijdrage (voor abonnees ) over de zaak. Samengevat kwam die hierop neer: na een recente evaluatie door visitatiecommissies, besliste minister Weyts om de beheersovereenkomst en bijgevolg ook de subsidiëring van de twee kunstinstituten HISK en a.pass stop te zetten. Beide instituten zouden geen meerwaarde bieden. Ofwel moesten ze op zoek naar nieuwe financiering ofwel moesten ze inkantelen in een School of Arts. De ene vragensteller iets uitgebreider dan de andere, maar au fond stelden de vragenstellers driemaal dezelfde vragen: over de beschikbaarheid van de evaluatierapporten, over het waarom van de beslissing en over mogelijkheden ter zake in de Codex hoger onderwijs.

Minister Weyts legde het hele landschap (en de geschiedenis ervan) uit van het hoger kunstonderwijs, waarin ook die zgn. hogere kunstinstituten een bepaalde positie innamen (nwvr: 2013 als oprichtingsjaar voor de zgn. associaties vond ik wel vreemd, maar goed, dat is een detail). Daarna lichtte de minister toe hoe de evaluatie in kwestie (met apart ook telkens een werkbezoek van de bevoegde regeringscommissaris én een aparte evaluatie) aangepakt was alsook de resultaten daarvan en de verdere opvolging. De rapporten bleken al in november 2021 aan het Vlaams Parlement bezorgd te zijn, maar de vragenstellers hadden tot aan de indiening van hun vragen blijkbaar alleen de kranten gelezen… Zelf vond ik daarvan ook niets terug op de website van het Vlaams Parlement (nwvr: misschien worden zulke zaken gewoon niet online, maar wel anderszins, opgeslagen, ik weet het niet), maar uit de replieken van de vragenstellers nadien bleek dat zij er wél over beschikten (en ze gelezen hadden, weliswaar ánders dan de minister). Hoorde de financiering van die kunstinstituten, gelet op de aard van hun activiteiten, wel thuis in het beleidsdomein Onderwijs, vroeg de minister zich af. Hij gaf de betrokken instituten de nodige tijd voor een transitie en intussen bleef de financiering behouden.

Vragenstellers Segers en Meuleman waren duidelijk niet tevreden, om het zacht uit te drukken, over het antwoord van de minister. Op diverse vragen was niet geantwoord. Meuleman haalde er ook de bedreigde plaats van cultuur in het leerplichtonderwijs bij. De Roo was een stuk milder en vroeg de minister bijkomend wat hij dan vond van het bovenvermelde opiniestuk in De Standaard van die dag. Waarom interveniënt Kathleen Krekels alles nog eens moest herhalen, weet ik niet, maar ze vond alleszins nog een taalwetgevingsinvalshoek van de zaak, met name wat a.pass betrof.

Minister Weyts haalde nog enkele elementen uit de evaluatierapporten aan en sprak uitspraken uit de vermelde opiniebijdrage tegen. Hij corrigeerde de lezing van de Codex hoger onderwijs door vragensteller Segers. Voor het overige, alleen herhaling van wat hij al eerder gezegd had.

Vragensteller Segers bleef doorgaan op artistiek onderzoek en de koppeling ervan aan artistiek onderwijs. Voorts had ze nog wat minder fraais voor de minister in petto… Vragensteller Meuleman zei in iets andere bewoordingen eigenlijk hetzelfde. Maar waarom ze het argument over de taalwetgeving voor de minister gebruikte, begreep ik niet: de minister was op die kwestie, die interveniënt Krekels ingebracht had, gewoon niet ingegaan. Vragensteller De Roo ten slotte bleef zijn eerdere mildheid etaleren.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio