3 februari 2022 – Opensourcesoftware en open leermiddelen

Vragensteller Johan Danen ging in op de talrijke voordelen van vrije software ten opzichte van commercieel aangeboden softwarepakketten. Niet het minst op de factuur in kwestie. De overheid kon volgens hem in dat verhaal een belangrijke rol spelen en daarmee zaten we meteen alweer bij de zgn. Digisprong. Wat was de visie van minister Weyts ter zake en hoe zou hij daarrond een beleid voeren?

Het belang van minister Weyts’ vertrekpunt in zijn antwoord kon niet voldoende benadrukt worden, leek mij. Een vertrekpunt dat o.a. vragensteller Danen en zijn partijgenoten meer dan eens plegen te “vergeten”. Zij zouden de taak van de overheid (nóg) ruimer (dan nu het geval was) ingevuld willen zien, i.c. wat dit soort leermiddelen betrof. Minister Weyts stelde daar de autonomie van de schoolbesturen tegenover. Overigens had hij toch ook goed nieuws voor vragensteller Danen, wanneer hij verwees naar de Digisprong (en het Kenniscentrum aldaar, én de Vlaamse ICT-coördinatorenLiga (Vicli) én de laatste Monitor ICT-integratie (MICTIVO)) en Klascement. Waarna nog enkele andere acties inzake digitalisering volgden waarover we al in eerdere commissievergaderingen gehoord hadden. Wat het concrete gebruik van software in het Vlaamse basis- en secundair onderwijs betrof, was, naarmate de specialisatiegraad toenam, een toename van het aandeel vrije software zichtbaar.

Vragensteller Danen bleek aangenaam verrast door de cijfers van de minister. Hij wilde naar eigen zeggen niets opleggen aan scholen, maar wel een stimulerend (overheids)beleid zien. Misschien wegens het gevorderde uur, misschien wegens de aard van de materie… maar alleszins hadden de onderwijscommissarissen én de vragensteller én de minister nu de wijsheid om eens niet in herhaling te vallen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio