29 april 2021 – Inclusief leesbeleid op school

Leesonderwijs. Het belang ervan kon niet overschat worden (onderschat mag ook in deze context). In de commissievergadering van 4 maart 2021 ging het er ook al over. Vragensteller Loes Vandromme zoomde nu in op lezers met dyslexie en andere omstandigheden die lezen moeilijker maakten. Hoe zou minister Weyts, o.a. bij het actieplan Vlaams Leesoffensief, rekening houden met die realiteit?

Met het Vlaams Leesoffensief (LOF) wilde hij iedereen bereiken, maar met specifieke aandacht voor wie moeilijker of niet graag las. Hij legde het hele opzet omstandig uit en wees op de verbanden met al lopende projecten. Het advies over het Leesoffensief werd momenteel voorbereid. De minister verwachtte eind volgende maand of begin juni een rapportering.

Vragensteller Vandromme vroeg nog specifieke aandacht voor de Luisterpuntbibliotheek (met de Daisy-luisterboeken (blijkbaar ook nuttig voor anderstaligen) of brailleboeken). Interveniënt Annabel Tavernier ging nog even door op de zgn. prioritaire nascholing in dit verband en maakte gelijk van de gelegenheid gebruik om de minister in het Leeshelden-zonnetje te zetten (in het kader van het project Lezen op school). Interveniënt Roosmarijn Beckers legde de link met de Onderwijsspiegel van de Onderwijsinspectie, waarover overigens een week later een gedachtewisseling gepland was in deze commissie (nwvr: ze sprak van 2020, maar vermoedelijk bedoelde ze de Onderwijsspiegel 2021). Ze vroeg of er kon worden nagedacht over campagnes of initiatieven om het bibliotheekbezoek aan te wakkeren en of er ook voor kon worden gezorgd dat scholen effectief fysiek naar bibliotheken gingen. Was voor dat laatste nu echt een ministeriële tussenkomst wenselijk, dacht ik bij mezelf, maar dat terzijde.

Minister Weyts ging nog in op de leesprojecten in de Vlaamse Rand, -- tenslotte was hij ook daarvan de minister --, en legde een verband tussen leesvaardigheid en…de kennis van grammaticaregels. Vragensteller Vandromme besloot met een herhaling van haar kernpunt.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over een inclusief leesbeleid op school van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio