28 april 2022 – Cyberveiligheid in hoger onderwijs

Als voorlaatste vraag van de vergadering dan iets helemaal anders. De VIVES Hogeschool was tijdens de paasvakantie getroffen door een niet onschuldige cyberaanval. In andere beleidsdomeinen waren al maatregelen genomen om de cyberveiligheid te verhogen. In de Onderwijscommissie had minister Weyts al gesproken over initiatieven om onder meer via het esafety label de scholen hun sterktes en zwaktes van hun ICT-veiligheidsbeleid in kaart te laten brengen. Ook via Klascement werd een apart thema aangeboden rond dataveiligheid en cybersecurity. Hoe ondersteunde de minister de hogeronderwijsinstellingen in dit verband? Was er nood aan meer kwaliteitseisen en normering om de kans op privacyschendingen te beperken? Welke andere initiatieven plande de minister nog? Zo vroeg Brecht Warnez.

Uit het antwoord van de minister bleek dat er heel wat gedaan werd, zowel specifiek voor het hoger onderwijs als voor de andere onderwijsniveaus, en zulks in diverse gremia en op het vlak van diverse inhoudelijke aspecten van ICT-beleid en -veiligheid. In de hogeronderwijsinstellingen zelf was er natuurlijk ook heel wat expertise ter zake aanwezig.

Vragensteller Warnez suggereerde een mogelijke uitbreiding van de rol van de zgn. ethische hackers van Hogeschool Howest ten behoeve van het leerplichtonderwijs. Interveniënt Arnout Coel stelde een vraag over de nieuwe raamovereenkomst voor telecom, waarnaar de minister eerder verwezen had, maar stelde ze eigenlijk niet meer omdat de minister ze eigenlijk al beantwoord had. Tja…

De minister herhaalde nog even het volgens hem grote belang van de Digisprong en vragensteller Warnez beperkte zijn slotwoord tot een dankwoord. Prima.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over cyberveiligheid in het hoger onderwijs van Brecht Warnez” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio