28 april 2021 – Levering van zelf- en sneltesten voor het onderwijs

Even heb ik getwijfeld, maar dan toch maar de knoop doorgehakt, wat de eerste actuele vraag van de plenaire vergadering betrof. Het was een actuele vraag niet aan onderwijsminister Ben Weyts, maar aan diens collega van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Die was namelijk bevoegd, wat het thema betrof, maar het ging over Onderwijs. Dus … Bovendien vroeg de fractievoorzitter van de N-VA-fractie aan het begin van de plenaire vergadering de spoedbehandeling van het voorstel van decreet corona-VII. Dus … nog wat extra werk voor die avond, waarover je elders op deze pagina’s kunt lezen.

Maar eerst de actuele vraag van Koen Daniëls over de zelf- en sneltesten. Hij had het eerder trouwens al aangekondigd dat hij daarover minister Beke zou bevragen. Dus waarom niet meteen via een actuele vraag. We kenden van een eerdere gelegenheid al de getallen ter zake van 600 000 testen: 400 000 voor het leerplichtonderwijs, 200 000 voor de andere onderwijsniveaus. Vragensteller Daniëls schetste kort en snel de timing van de gevolgde procedure voor die testen, maar de effectieve levering ervan zou vertraging opgelopen hebben. Wat was nu de stand van zaken?

Minister Beke legde de nadruk op de precieze timing van het traject dat in dit verband gevolgd moest worden. Op 24 maart 2021 was federaal het Koninklijk Besluit in kwestie aangepast. Op 2 april 2021 had de Vlaamse regering een beslissing genomen over een overheidsopdracht voor de aankoop van zelftesten om het COVID-19 virus op te sporen, waarmee het zgn. Facilitair Bedrijf de overheidsopdracht kon opstarten. Op 14 april 2021 kreeg het Facilitair Bedrijf vanwege het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) de noodzakelijke goedkeuring over een bepaalde test. In afwachting van de levering van de bestelde testen zou de bestaande stock testen prioritair ingezet worden voor het onderwijs.

Heel veel verontwaardiging over aanpak en timing bij heel wat oppositieleden, met soms grote woorden, maar vragensteller Daniëls bevestigde finaal wel wat de minister over de gevolgde procedure gezegd had. Hij had in zijn slotwoord nog wel twee concrete operationele vragen voor de minister om voor te leggen aan het FAGG bij de nu lopende proefprojecten met die snel/zelftesten in het onderwijs.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio