27 januari 2022 – Zindelijkheid in kleuteronderwijs

Wegens ziekte van een vragensteller de week voordien werden deze vragen om uitleg verplaatst naar 27 januari. Niet minder dan vijf vragenstellers: Hannelore Goeman, Roosmarijn Beckers, Loes Vandromme, Koen Daniëls en Celia Groothedde. Interessant thema, daar niet van. Zeker ook voor mij als jonge opa, maar… terwijl het aantal vragenstellers, inzake timing, al niet veel goeds voorspelde, sloeg de uiteindelijke besprekingstijd alle records: van 10.44 u. tot 12.04 u. Voor 1 thema dus (nwvr: en dan moest de namiddagvergadering met de gedachtewisseling over het rapport van de commissie-Brinckman nog komen…). Zowel aan bepaalde verbale als non-verbale feedback van minister Weyts was ook te horen en te zien dat hij daarvan het zijne dacht. Maar misschien nóg meer van de precieze interpretatie van zijn communicatie over de zaak op 8 januari 2022 door bepaalde vragenstellers. En eerlijk? Ik kon hem ook daarover geen ongelijk geven… Hoe het een onschuldige communicatie (voor abonnees; ook cf. 10 januari 2022 (voor abonnees); vragensteller Groothedde haalde er later in de vergadering nóg een andere stem (voor abonnees) in de media bij om haar punt te maken) van een minister (ter gelegenheid van de nieuwe beheersovereenkomsten met de ouderkoepelverenigingen en de dito subsidie (Vlaamse regering, 17 december 2021)) door een journalistieke aanpak soms helemaal anders kan vergaan en vervolgens (uiteraard) voorwerp wordt van de parlementaire controle en uitmondt in een, toegegeven op zich wel interessant en belangrijk, debat over de aard van ons kleuteronderwijs en de relatie ervan met het voorafgaande crècheleven. Een woord uitleg dus, maar wees gerust, veel korter dan het live optreden zelf in de commissievergadering. De vele vragen, -- soms wat langer, soms wat korter, de enen een stuk kritischer, de anderen wat neutraler --, kwamen eigenlijk ongeveer op hetzelfde neer: hoe zat dat met de zgn. potjestraining, met name in die nieuwe beheersovereenkomsten met de ouderkoepelverenigingen, mét ook enkele uitlopers naar het ruimere beleid rond kleuteronderwijs en kinderopvang?

Minister Weyts, zoals vóór hem ook zijn partijgenoot en vragensteller Koen Daniëls gedaan had, verwees naar het Vlaamse Regeerakkoord en probeerde het “kwaad” dat in de media geschied was zoveel mogelijk te relativeren, mét ook een beroep op het onderwijsveld zelf, wat deze specifieke materie betrof. Hij vermeldde de gekende aanleiding voor zijn communicatie ter zake en kon i.v.m. het zgn. edu-care perfect antwoorden, wat hem overigens later vanwege vragensteller Vandromme het epitheton “u-staat-niet-met-de-billen-bloot” opleverde, om enigszins in de sanitaire sfeer te blijven. De minister kon namelijk dankbaar uitweiden over de 12 proefprojecten m.b.t. een doorgaande lijn van crèche tot kleuteronderwijs (Vlaamse regering, 04.06.2021 en 16.07.2021), die sinds 1 januari 2022 aan het lopen waren (tot 31 december 2024). Dat was gekende informatie, maar ik had de indruk dat sommigen daarvan geen weet hadden. Daarnaast kregen we voor de zoveelste keer nog eens het lijstje van maatregelen voor het kleuteronderwijs, met de geldbedragen erbij.

Die uitleg weerhield sommige vragenstellers er niet van om op hun vorige kritische elan door te gaan, wat uiteraard weer heel wat (onnodige) herhaling meebracht. Gelukkig was er ook nog vragensteller Vandromme die in haar regio een van die 12 projecten kende, met name in Vleteren, en positief sprak over een en ander. Vragensteller Daniëls betreurde wat sommigen van de ministers communicatie in kwestie gemaakt hadden en riep op om tijdig met de potjestraining te beginnen, maar gelijk ook met heel wat nuance. Ik kon hem volgen.

Minister Weyts gaf nog wat bijkomende informatie over de pas gestarte proefprojecten en besloot, niet zonder zijn ironisch lachje (nwvr: ook dat kon ik volgen), dat dankzij dit debat in de commissie en de eerdere media-aandacht er alvast een goede stap vooruitgezet was. Een breder debat over de aard van het kleuteronderwijs, de plaats van zorg daarin (en hoe daarmee om te gaan, wat “leren” betrof) en de relatie ervan met de voorafgaande kinderopvang, alsook met de lerarenopleiding leek me zeker opportuun, maar dan toch liever in het (onderwijs)beleidskader van deze legislatuur, op grond van een concrete visienota of iets dergelijks, in plaats van aan de hand van vragen om uitleg. Overigens zouden die namiddag enkele leden van de zgn. commissie-Brinckman voor een gedachtewisseling over haar rapport ontvangen worden: een thema waarin ook het kleuteronderwijs een terechte plaats gekregen had, maar daarover kun je elders op onze website mijn persoonlijke impressie lezen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio