27 januari 2022 – Ontwerp van decreet over uitvoering van maatregelen over het onderwijs uit cao XII Leerplicht, cao V Basiseducatie en cao VI Hoger onderwijs vanaf het school- of academiejaar 2021-2022 : een kort commentaar

Een week eerder had minister Weyts dit ontwerpdecreet (als gedeeltelijke decretale uitvoering van de diverse onderwijscao’s) toegelicht en hadden de onderwijscommissarissen hem een aantal vragen gesteld. In deze commissievergadering beantwoordde de minister die (en nog enkele bijkomende) vragen, maar de stemming moest noodgedwongen verplaatst worden naar de commissievergadering van 3 februari 2022 wegens een technisch-juridisch advies van de zgn. cel “legistiek”, dat een (nog op te maken) amendement vergde. Maar dat was geen inhoudelijke aangelegenheid. Er was trouwens sowieso weinig (tot geen ) politieke onenigheid over de voorliggende maatregelen.

Andere elementen uit de cao’s zouden later volgen (cf. decretale uitvoering van de conceptnota “Herwaardering van de leraar” (Vlaamse regering, 3 december 2021)), maar hier kregen alvast heel wat diverse zaken een decretale basis:

 • ondersteuning van de kerntaak van de leraar in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs;
 • versterking van de aanvangsbegeleiding van leraren in het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en de internaten; minister Weyts stelde dat er daarop geen inhoudelijke controle door de overheid gedaan zou worden, maar als element van het professionaliseringsplan was het wel voorwerp van de doorlichting door de Onderwijsinspectie;
 • versterking van de beleidsondersteuning in het basisonderwijs;
 • versterking van het samen school maken in het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en de internaten;
 • verhoging van de nascholingsmiddelen voor de centra voor basiseducatie tot het niveau van de centra voor volwassenenonderwijs;
 • eenmalige benoeming van 60-plussers in de centra voor basiseducatie;
 • toekenning van een fietsvergoeding in de centra voor basiseducatie;
 • verhoging van de financiële middelen voor de hogescholen en universiteiten met de in de cao afgesproken bedragen;
 • toekenning van een internetvergoeding in de universiteiten;
 • opheffing van de baremieke leeftijd voor het toekennen van anciënniteit voor het personeel van de hogescholen (nwvr: in de memorie van toelichting op p.6 was de tekstredactie (nog) niet accuraat);
 • optrekking van de laagste inkomens in het hoger onderwijs;
 • toekenning van een lerarenkaart voor personeelsleden die er nog geen gebruik van kunnen maken.

Voor andere aspecten was er soms nog decretaal werk nodig, soms ook besluiten van de Vlaamse regering (waaraan al volop gewerkt werd), soms ook géén regelgeving want zulke zaken konden de instellingen zelf bepalen. Voor sommige zaken was nog sociaal overleg vereist c.q. al bezig (zoals bijvoorbeeld over de proeftuin rond schoolorganisatie (cf. conceptnota “Herwaardering van de leraar”)). Zo ook over de (eventuele) kwestie van een ambt van preventieadviseur (incl. aparte middelen) (nwvr: in de cao nu ging het voorlopig “slechts” over een mandaat). Maar dat moest dus nog verder bekeken worden en zou resulteren in een visienota, waarbij ook rekening gehouden moest worden met de duidelijk federale dimensie van dat thema. Naast de bijkomende, maar tijdelijke omkaderingsmiddelen “kerntaken van de leraar” (met een omzettingsmogelijkheid naar punten; voor tijdelijk en vastbenoemd onderwijspersoneel) nu, zou er later een ruimere maatregel komen om uren-leraar/lestijden voor maximaal 20% om te zetten in punten voor ondersteuning in de klas (ook cf. conceptnota “Herwaardering van de leraar”). Op de ziekte- en re-integratieregeling in het hoger onderwijs nu zou een aparte regeling ter zake volgen voor andere onderwijsniveaus.

Je kunt alvast de video (20 januari 2022 en 27 januari 2022) van de bespreking bekijken.

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio