22 april 2021 – Corona

Episode 2 van de namiddagvergadering. Over corona. Drie vragenstellers. Twee interveniënten. Eén minister. 1u 12min (!) spreektijd. Met de snelle opeenvolging van corona-activiteiten in het achterhoofd waren bepaalde ingediende vragen om uitleg over dat thema al snel achterhaald, maar nu deed zich nog iets veel straffers voor: niet alleen hadden we de dag voordien tijdens de plenaire vergadering al de meest recente stand in de corona-activiteiten besproken, maar werden er ook allerlei ventilatievragen gesteld waarop minister Weyts al geantwoord had op… 1 april 2021. Tja, zo blijf je wel bezig natuurlijk… Restte dan nog alleen een SERV-studie ter zake, die bij mijn weten nog niet in de Onderwijscommissie ter sprake gekomen was, maar eerlijk gezegd, de vragen en bespreking daarover leverde nu ook niet meteen veel spectaculair nieuws op.

In plaats van nog eens alle coronaontwikkelingen sinds 24/25 maart op een rij te zetten, zoals die in de bespreking aan bod kwamen (de geïnteresseerde lezer, zij/hij leze dat maar in het parlementaire verslag, waarvan, naar goede gewoonte, de link te vinden is onderaan dit stukje) probeer ik me hieronder zo goed mogelijk (maar bondig) te concentreren op een erg beperkt aantal nieuwe zaken in de vragen van de drie vragenstellers en de antwoorden daarop van minister Weyts. Dat waren vooral de ‘traditionele’ kwestie van de inkorting van de zomervakantie (maar nu in de coronacontext) en het probleem van niet-terugbetaling (door het RIZIV) van therapiekosten voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs (cf. vraag van Koen Daniëls). Daarnaast ook het advies van de Taskforce leervertraging en welbevinden, waarvan die week een advies verwacht werd. Tijdens de paasvakantie had minister Weyts ook gecommuniceerd naar de scholen, wat het ventilatiethema (cf. vraag van Kim De Witte) betrof, met het oog op de heropstart na de paasvakantie. En hij blikte heel kort vooruit naar het Overlegcomité van de daaropvolgende dag.

De openingszin van de minister in de eerste ronde sprak overigens boekdelen: “Het zijn vragen die eigenlijk allemaal al beantwoord zijn, ofwel gisteren ofwel in het debat dat we in de commissie hebben gevoerd over onder andere ventilatie met mevrouw Meuleman en op vraag van mevrouw Beckers.” Die zat…

Op zondagavond 25 april 2021 kreeg ook ik inderdaad het beloofde advies van de Taskforce leervertraging en welbevinden in mijn mailbox. Met vier handvaten (of handvatten: ze zijn beide tegenwoordig Standaardnederlands): Werken aan het welbevinden van je leerlingen, Leerinhouden herbekijken, Evaluatie en oriëntatie aan het einde van het schooljaar en Extra aandacht voor leerlingen met halftijds afstandsonderwijs met o.a. deze 8 aandachtspunten van de Vlaamse Scholierenkoepel.

Tijdens de paasvakantie, in het kader van de heropstart na de vakantie, had minister Weyts van de gelegenheid gebruikgemaakt om communicatie te voeren richting de scholen, niet alleen digitaal maar ook met een brief aan alle scholen. Daarin zat ook de Schoolventilatiegids van Agoria. Die was opgemaakt samen met de sector, met Agoria, en met de onderwijsverstrekkers. Met het oog op het Overlegcomité van 23 april zou samen met de andere Gemeenschappen doorgegaan worden op die ingeslagen weg, en zou er een advies geformuleerd worden over filtering en desinfectering van de lucht op grond van het al eerder gedane werk. Voor de therapie op school (met RIZIV-terugbetaling) was er, zelfs bij ‘sluiting’ van de school, altijd de mogelijkheid om voor kwetsbare leerlingen toch in het nodige te voorzien op school. Zelfs dat was dus eigenlijk niets nieuws. Datzelfde gold voor het ellenlange verhaal over testen en tracing door het CLB dat de minister gaf als antwoord op de talrijke citaten uit de SERV-studie die vragensteller Jan Laeremans opgelijst had. De hele aanpak zou continu geëvalueerd en bijgestuurd worden wanneer dat nodig zou zijn. Daarvoor was geen formeel vervolgrapport op de SERV-studie nodig.

Enigszins eigenaardig aan het begin van de tweede ronde was dat vragensteller Daniëls naar eigen zeggen wilde aansluiten op uitspraken van de minister over de (inkorting van de) zomervakantie, terwijl de minister daarover net niets gezegd had, de vermelding van de zomerscholen uitgezonderd. Daarop zou de minister pas later duidelijk ingaan (en wat mij betrof, op een terechte manier) en eveneens later werd dat subthema trouwens nog een stuk interessanter dankzij een tussenkomst van Loes Vandromme. Studies over de zomervakantie met Vlaamse data had zij namelijk nog niet gevonden en ze bracht een kleine maar boeiende internationale vergelijking wat de omvang van zomervakanties betrof. Ze wilde zeker over de zaak debatteren, maar wel op basis van degelijke informatie. Terecht.

Voor het overige werd de minister vooral verplicht om allerlei zaken te herhalen. Ik heb het al vaker aangekaart, maar soms (en al zeker over het coronathema) is het echt niet meer te doen. Soit. Kijk, beste lezer, daarvoor ook nog even zelf naar de respectieve zgn. ‘slotwoorden’ van de drie vragenstellers, zelfs ná ál die voorgaande spreektijd… In totaal dus 1 uur en 12 minuten! Het zou overigens niet de laatste keer deze vergadering zijn dat ik dit ‘inflatie’gevoel gewaarwerd…

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio