21 maart 2024 – Proeftuinen voor herwaardering van lerarenambt

Om 10.21 u was het dan tijd voor de laatste vraag om uitleg van de vergadering, van nogmaals Loes Vandromme. De (eigenlijk nog maar dit schooljaar echt gestarte) proeftuinen in het kader van de herwaardering van het lerarenambt: dat was het thema. Kon minister Weyts al iets zeggen over de stand van zaken, waren er eventueel al quick wins en was de Onderwijsinspectie betrokken bij de proeftuinen?

Al in zijn recente Edegemse les roemde minister Weyts de projectaanpak als een van zijn strategische paden om de stellingenoorlog tussen de sociale partners over de lerarenloopbaan tot dan toe te overstijgen. De minister kon deze legislatuur waarlijk de minister van de projecten genoemd worden: de Digisprong, de Edusprong, het Voorsprongfonds, … en dus deze proeftuinen, ook projecten dus.

De minister legde nog eens het systeem uit, mét ook de ermee gepaard gaande wetenschappelijke evaluatie (UGent en IDEA Consult, alweer). De Onderwijsinspectie, die ook participeert aan het zgn. expertenpanel in dit verband, had in het laatste trimester van 2023 al een eerste observatie van de proeftuinen gedaan, maar de minister vond conclusies op die basis voorbarig en ook voor quick wins was het te vroeg. De proeftuinen liepen nog tot en met volgend schooljaar, waarna het wetenschappelijke evaluatierapport zou worden opgeleverd als ondersteuning voor het opvolgingswerk van het expertenpanel.

Het verhaal werd heel concreet met de positieve verwijzing van vragensteller Vandromme naar het zgn. BOOST-project van VIVES Hogeschool, waar zij op bezoek geweest was, maar waarbij zij tegelijk pleitte voor een (nu nog ontbrekende) vergoeding voor de deelnemers aan dat project. Ook de minister was daar op bezoek geweest, voelde daar een leuke vibe, maar hij wilde niet vooruitlopen op conclusies. Hij had nog wel een klein verzoekje aan vragensteller Vandromme, wier partij de minister van … Werk leverde, Jo Brouns dus: namelijk over een eventuele vergoeding van de VDAB voor die kandidaat-leraren. Vandromme had blijkbaar haar les ter zake goed geleerd en kon die bal meteen naar de onderwijsminister terugkaatsen: er werd onderzocht of het Vlaams opleidingsverlof en/of het Vlaams opleidingskrediet mogelijkheden bood, maar blijkbaar moest Onderwijs daarover de vraag stellen, zo wist Vandromme te melden uit contacten met de VDAB.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio