21 april 2022 – Organisatie van volgend schooljaar

Na het lange verhaal over leerachterstand c.q. leervertraging van Hannelore Goeman met nogal wat herhaling, nu een wat concretere beleidsvraag van Loes Vandromme met het oog op het volgende schooljaar. Een en ander deed mij, nog vóór ik de repliek van vragensteller Vandromme gelezen had, terugdenken aan de aanpak (en zelfs bekende resolutie) tot eind vorige legislatuur van toenmalig Vlaams Volksvertegenwoordiger Jos De Meyer, maar dat ter zijde. De kwestie dus van de omkadering voor volgend schooljaar, zeg maar, en de timing van informatie in dat verband. Vragensteller Vandromme verwees naar de ontwikkelingen rond diverse omkaderingsmaatregelen in het eerste trimester van het huidige schooljaar. Hoe zou een en ander in zijn werk gaan voor het volgende schooljaar? Welke nieuwe maatregelen waren nog te verwachten die belangrijk zouden zijn voor de organisatie van het nieuwe schooljaar?

Minister Weyts gaf voor basis- en secundair onderwijs een gedetailleerd overzicht van de timing van de diverse omkaderingsinformatie naar scholen waarnaar vragensteller Vandromme gevraagd had, incl. de redenering achter die aanpak. Buiten de maatregelen van het zgn. Oekraïnedecreet zouden er geen maatregelen meer bijkomen met een ingrijpende impact op volgend schooljaar.

Voor het secundair onderwijs stond nog wel het transitiedecreet Duaal Leren - Leren en Werken begin mei gepland in de Onderwijscommissie. Dit schooljaar zouden scholen secundair onderwijs ook een tweede schijf krijgen van de Digispronginfrastructuurmiddelen en nog een budget aan gekleurde nascholingsmiddelen in het kader van Digisprong en Edusprong. Maar dat was al aangekondigd. Hogeronderwijsinstellingen die tegen 1 mei 2022 een dossier zouden indienen om een subsidie voor studenttutoringprojecten aan te vragen, zouden daarover meer nieuws krijgen eind juni-begin juli.

Tussen half mei en begin juni zou er opnieuw een traditionele Ronde van Vlaanderen georganiseerd worden voor directies en minister Weyts zou daaraan ook zelf voor het eerst deelnemen. Er was uiteraard ook de (nog niet voldoende bekende) website www.onderwijs.vlaanderen. Over de zgn. Bijsprong zei de minister nog dat die (na een jaar verlenging) in principe zou aflopen op 30 juni 2022.

Niet onverwacht kwam in de repliek van vragensteller Vandromme dit punt aan bod: hoeveel van al die middelen konden effectief gebruikt worden door beschikbaarheid van personeel? Maar vooral ook (zoals al enkele keren eerder): quid met de koopkracht van scholen? Interveniënt Koen Daniëls had het niet over die (gedaalde) koopkracht, maar over de communicatie en informatiedoorstroming. Ook terecht. Maar of het (soms voorkomend) communicatieprobleem waarop hij wees, uitsluitend op rekening te schrijven was van (andere dan de overheid) “instanties die scholen informeren”, wat ik meende te lezen in zijn woorden wanneer hij erop aandrong de originele informatiebronnen te gebruiken, durfde ik wel enigszins te betwisten: onderwijsregelgeving (decreten van het Vlaams Parlement, besluiten van de Vlaamse regering en daarvan afgeleide omzendbrieven van de Vlaamse onderwijsadministratie) is door de complexiteit ervan niet altijd zo eenduidig, lijkt mij.

Het probleem van de koopkracht was niet beperkt tot het beleidsdomein Onderwijs, zo reageerde minister Weyts nog (hij herhaalde dat Onderwijs er dan nog goed van afkwam), en zou voorwerp van discussie in een ruimere context in de schoot van de Vlaamse regering zijn. Ik ben benieuwd. Dat was ook vragensteller Vandromme, zelfs in meerdere opzichten. Wordt zeker vervolgd.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de organisatie van het volgende schooljaar van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio