21 april 2022 – Microcredentials in hoger onderwijs

Het onderliggende thema voor de zgn. microcredentials, namelijk levenslang leren, was al door dezelfde vragensteller Brecht Warnez aan bod gebracht via een ánder aspect, namelijk blended learning, van hetzelfde onderliggende thema in de commissievergadering van net vóór het paasreces op 31 maart 2022. Nu zoomde hij in op de microcredentials als belangrijk instrument voor het levenslange leren via de hogeronderwijsinstellingen en op de Europese dimensie van dat instrument (cf. ook Vlor-advies van 24 februari 2022).

Deels hadden we het antwoord van minister Weyts al eerder gehoord, namelijk: het initiatief van het zgn. Voorsprongfonds hoger onderwijs, dat o.a. ook focuste op levenslang leren. Daarin pasten de microcredentials naadloos als certificering van kortere, flexibelere, meer modulaire en meer op maat gemaakte trajecten. Met de daarvoor vereiste transparante normen plus beoordeling legde minister Weyts de link naar het werk ter zake in de Europese Commissie. Dat werk was concreet de goedkeuring van een voorstel voor een zgn. ‘Recommendation on a European approach to micro-credentials for lifelong learning and employability’. Zo’n (latere) aanbeveling (door de Raad) zou een soort algemeen kader voor de lidstaten worden voor het gebruik van microcredentials m.b.t. een aantal zaken, die de minister toelichtte. Ten slotte schetste de minister nog de ruimere context in dit verband van de Europese HogerOnderwijsRuimte (EHOR) en het MICROBOL-project, het project rond microcredentials, in het bijzonder, waarin Vlaanderen een voortrekkersrol vervulde. Mede op basis van dat Europese werk zou de minister starten met de ontwikkeling van een visie op levenslang leren in het hoger onderwijs, met inbegrip van de microcredentials, samen met de hogeronderwijsinstellingen, sociale partners en betrokken actoren (cf. ook de visietekst van het Vlaams Platform Levenslang Leren met minister Hilde Crevits).

Bijkomend kwamen er nog vragen over de timing voor die Vlaamse visie op levenslang leren (Warnez) en over de mogelijke rol van “leerwinkels” voor de bekendmaking van mogelijkheden tot levenslang leren (Johan Danen). Tegen eind 2023 hoopte de minister de visienota klaar te hebben.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over microcredentials in het hoger onderwijs van Brecht Warnez” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio