21 april 2022 – Huurprijs voor studentenhuisvesting

Een heel belangrijke en terechte (timing)oproep van commissievoorzitter Karolien Grosemans aan het begin van de vergadering: “Als u eraan twijfelt om tussen te komen, doe het niet!”…

Onderwijscommissaris Brecht Warnez startte dan de vragenronde met het thema van de studentenhuisvesting. Daarmee breide hij een vervolg aan zijn vraag om uitleg van 2 december 2021, waarnaar hij in zijn intro ook verwees. Een thema dat overigens inzake bevoegdheid vooral ressorteerde onder Wonen. In de concrete vragen ging Warnez specifiek in op wat onderwijsminister Weyts intussen gedaan had binnen zijn bevoegdheid. De laatste vraag over een eventueel “recht op een studentenwoning” had een wel aanzienlijk voluntaristisch tintje, leek mij, wat nadien in het antwoord van minister Weyts ook bleek.

De minister begon met te wijzen op de bevoegdheidsverdeling ter zake, waarbij hij zich moest beperken tot een ondersteunende rol. Hij kon wel melden dat na een eerste algemeen verkennend onderzoek over studentenhuisvesting door het Steunpunt Wonen (bevoegdheid van minister Diependaele) nu een bijkomend concreet onderzoeksvoorstel voorbereid werd inzake het aanbodbeleid op het vlak van studentenhuisvesting. Rekening houdend met de lokale context, was het de bedoeling dat de hogeronderwijsinstellingen aan de slag gingen met het wetenschappelijk onderzoek.

Vanuit zijn eigen beleidsdomein Onderwijs vermeldde de minister vervolgens de subsidies, zowel aan de studentenvoorzieningen (55 miljoen euro) als die inzake infrastructuurinvesteringen (67 miljoen euro). Een terrein waarop de instellingen over een grote mate van autonomie beschikten. De minister zag niet veel heil in de decretale verankering van een recht op een studentenwoning, maar liet die kwestie graag over aan zijn collega Diependaele.

In zijn repliek benadrukte vragensteller Warnez het transversale karakter van het thema (naast de al genoemde waren ook de beleidsdomeinen Omgeving en Mobiliteit betrokken) en vond een gezamenlijk plan dus aangewezen. Zou zo’n plan kunnen volgen uit het vermelde onderzoeksinitiatief? Interveniënt Maxim Veys beaamde de houding van vragensteller Warnez en stelde twee bijkomende vragen: was er ook al overleg gepleegd met minister Somers (cf. lokale besturen) en waren de vermelde subsidiebedragen nog wel voldoende?

Buiten de expliciete bevestiging van de subsidiebedragen voegde minister Weyts niet veel nieuws meer toe en het slotwoord van vragensteller Warnez was een écht slotwoord.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de huurprijs voor studentenhuisvesting van Brecht Warnez” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio