20 mei 2021 – Fiscaal gunstig klimaat voor investeringen in onderwijs

Met verwijzing naar het Regeerakkoord en de tijdelijke maatregel inzake belastingvermindering voor bedrijven die computers schonken aan scholen vorig jaar wilde Jo Brouns met zijn vraag om uitleg bij minister Weyts polsen naar diens visie op de ambitie in het Regeerakkoord om een fiscaal gunstig kader voor investeringen vanuit bedrijven in scholen te stimuleren en naar de concrete aanpak daarvan. Fiscaliteit was nu eenmaal vooral een federale bevoegdheid.

Minister Weyts zag die tijdelijke maatregel zeer graag verlengd en zinspeelde erop dat de huidige federale minister van Financiën een partijgenoot van vragensteller Brouns was. Dus kon Brouns’ vraag nu misschien productiever zijn dan die van de minister zelf, zo liet die laatste verstaan. Voor het overige keerde de minister niet onverwacht graag terug naar zijn eigen Vlaamse bevoegdheid en het vele dat zijn Digisprong intussen in gang bleek te hebben gezet.

Vragensteller Brouns was nog niet meteen even overtuigd van de door de minister voorgespiegelde concurrentie op de ICT-markt en verschoof de aandacht naar een fiscaal kader op de langere termijn. Duurzaamheid interesseerde Brouns vooral, want net dát meende hij toch te lezen in het Regeerakkoord. Hoe zat het daarmee? En hij gaf wat inspiratie uit andere beleidsdomeinen. Interveniënt Johan Danen legde de link naar het nieuwe DBFM-dossier en wilde over de beleidsdomeinen heen een eenvormig investeringssysteem voor particuliere spaarders. Interveniënt Karolien Grosemans ondersteunde haar minister en noemde de federale minister van Financiën wel expliciet bij zijn naam.

Minister Weyts zou de fiscale vraag, met steun van Brouns, zeker graag federaal stellen. Brouns had niet onverwacht die vraag overigens al zelf gesteld. De twee regeringspartners vonden elkaar finaal dus wel. Maar waar was intussen die derde regeringspartner …? Mag ik er ten slotte nog zelf aan herinneren in deze context dat nog niet zo lang geleden de hogescholen, in navolging van de universiteiten, ook giften mochten ontvangen waarvoor zij dan fiscale attesten aan de schenkers mochten uitreiken? De notulen van de Kamercommissie Financiën van 10 juni 2016 zijn interessant, ook voor het secundair onderwijs. Om een of andere informaticareden, die ik als leek niet ken, lijkt gewoon klikken op deze link https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/54/0477/54K0477005.pdf niet te lukken, maar de link kopiëren in de adresbalk van een browser leidt jou wel foutloos naar die bedoelde notulen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het creëren van een fiscaal gunstig klimaat voor investeringen in het onderwijs van Jo Brouns” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio