17 juni 2021 – Financiering van volwassenenonderwijs

Dit was zeker een van de belangrijkste thema’s van deze vragensessie, hoewel het er slechts één week voordien deels ook al over ging. Johan Danens vragen betroffen stuk voor stuk knelpunten i.v.m. het financieringsmechanisme in het volwassenenonderwijs, die aan bod kwamen in de gezamenlijke brief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, GO!, de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) en het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) aan minister Weyts, zoals vermeld in mijn commentaar bij de vraag om uitleg van Loes Vandromme op 10 juni 2021. Het woord synergieën zou weleens juist gespeld moeten worden, maar dat is een talig detail in de marge. Zoals we trouwens ook al van eerdere commissievergaderingen wisten, was er de penibele, gecombineerde impact van de coronacrisis én van het nieuwe financieringssysteem. Vragensteller Danen wees met cijfers op enkele weinig rooskleurige vooruitzichten, en dat nog wel in het jaar van de opleiding. Hoe zou minister Weyts daarmee omgaan?

Die zette om te beginnen wel nog even de puntjes op de i over wat precies de oorzaken waren in dit verband. De minister verwees naar zijn antwoord van een week eerder en het verhaal van het (uitdovende) compensatiemechanisme in de nieuwe financiering. Het zgn. educatieve overbruggingskrediet kenden we ook allanger (cf. Coronadecreet VII). Idem dito voor de Edusprong.

En zoals ook al eerder gezegd, zou de minister de verdere corona-impact monitoren (plus ook: impact van relancemiddelen en impact op de structurele financiering), maar hij wilde niet vooruitlopen op bijkomende maatregelen. Sinds 23 november 2020 kwam het Vlaams Partnerschap Levenslang Leren maandelijks samen om aan een gezamenlijk actieplan te werken, dat in het najaar klaar zou moeten zijn.

Vragensteller Danen wees erop dat sommige centra voor volwassenenonderwijs bovengemiddeld getroffen werden en dat de cursistenbewegingen in het volwassenenonderwijs veel minder stabiel waren dan de studentenaantallen in het hoger onderwijs. Zou de minister aan die situatie tegemoetkomen en de zaken verder monitoren, -- dat laatste had hij eigenlijk al indirect gezegd? Interveniënt Loes Vandromme had het over haar eigen vraag “twee weken geleden”, maar het was nog maar één week geleden: was er intussen over de Edusprong al meer te melden? Interveniënt Karolien Grosemans ten slotte vond dat vragensteller Danen sterk begonnen was, maar nadien uit de bocht ging, waarna zij nog maar eens gewoon herhaalde wat de minister al gezegd had en ja… “Verder heb ik geen nieuwe vragen, aangezien de Edusprong recent heel uitvoering aan ons werd toegelicht en we toen vragen konden stellen.”… Inderdaad!

In zijn slotwoord liet vragensteller Danen goed zien dat hij de bovenvermelde gezamenlijke brief goed kende door er nog enkele suggesties uit te citeren. Wordt zeker vervolgd.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de financiering van het volwassenenonderwijs van Johan Danen” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio